Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PRESENTATION
Course code
BMEGT51A301
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Email adress
toth.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 3

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - kötelező tárgyak 2018-tól

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 0

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2015/16/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 5

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 5

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 3

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 3

Programme: Pénzügy és számvitel alapszak 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 3

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 3

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from September 1, 2017.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. a prezentáció fogalmi körének körülírása; a verbális, a képi és a digitális elemeinek értelmezése
 2. a különböző prezentációs eljárások, technológiák feltárása
Ability
 1. a prezentációs eljárások és technikák betagolása a hagyományos pedagógiai eszközök körébe
Attitude
 1. a prezentáció-tervezés, -készítés munkafolyamatának megértetése
 2. a prezentációk értelmezése, vázlatolása, kiegészítése
 3. a prezentációknak, mint tanulástámogató eszközöknek az elfogadtatása
Autonomy and responsibility
 1. az egész életen át tartó tanulásra való felkészülés megalapozása
 2. a szakmai tanári kompetenciák fejlesztésében való egyéni szerepvállalás tudatosítása

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Tankönyvek, jegyzetek, letölthető anyagok, ppt-k
 • Lőrincz Éva Anna – Sturcz Zoltán: Prezentáció. Typotex, Budapest, 2013. p. 295.
 • http://www.tankonvvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023 Prezent/adatok.html
 • Csermely – Gergely – Koltay – Tóth: Kutatás és közlés a természettudományokban. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
 • Ajánló bibliográfiájából egyes fejezetek, részletek a tankör tudásszintjének, érdeklődésének megfelelően

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a pedagógiai folyamat tervezése, szervezése és irányítása-, és a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségválla-lás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határ-idejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a pedagógiai folyamat tervezése, szervezése és irányítása-, és a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi fel-adatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90-100
Very good 80–90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
4 2
4 2
9
10
35

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A szóbeli és az írásbeli prezentáció fajtái; nyelvi és előadási formái, megjelenítési lehetőségei.
2. Felkészülés a prezentációra (szakmai, technikai pszichológiai, retorikai stb. elemek).
3. Az írásművek alkotásának formai, protokolláris szabályai és jellegzetességei.
4. A beszédmüvek alkotásának formai, protokolláris szabályai és jellegzetességei.
5. Technikai eszköztár a prezentációban: papíralapú eszközök, hagyományos technikák, új technikai lehetőségek, info- és médiatechnikák
6. Előadó és közönség együttműködése, kapcsolata, viselkedéskultúrája.
7. Előadói és prezentációs formák (workshop, brainstorming, kerekasztal, szekció-előadás, konferencia-előadás, hozzászólalás; tanóra, konzultáció, oktatói prezentáció-sorozat stb.).
8. A prezentációs anyagok készítésének forrásai, a források felhasználási módjai, szakmai szabályai, etikája (tanulmány, könyv, képanyag, sajtó, világháló, stb.).
9. IKT, infotechinika, prezentáció, digitális pedagógia .

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Nagy Katalin tanársegéd (nagy.katalin@gtk.bme.hu)
Szalóki Tiborné tanársegéd (szaloki.tiborne@gtk.bme.hu)

Approval and validity of subject requirements