Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PRESENTATION
ID (subject code)
BMEGT51A301
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Contact details
toth.peter@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Business administration and management Bachelor’s Programme from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 3

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme compulsory subjects from 2018

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 0

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2015/16/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 5

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 5

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 3

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2020/21/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 3

Programme: Finance and Accounting Bachelor’s Programme from 2019/20/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 3

Programme: Business Administration and Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from September 1, 2017.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. a prezentáció fogalmi körének körülírása; a verbális, a képi és a digitális elemeinek értelmezése
 2. a különböző prezentációs eljárások, technológiák feltárása
Skills
 1. a prezentációs eljárások és technikák betagolása a hagyományos pedagógiai eszközök körébe
Attitude
 1. a prezentáció-tervezés, -készítés munkafolyamatának megértetése
 2. a prezentációk értelmezése, vázlatolása, kiegészítése
 3. a prezentációknak, mint tanulástámogató eszközöknek az elfogadtatása
Independence and responsibility
 1. az egész életen át tartó tanulásra való felkészülés megalapozása
 2. a szakmai tanári kompetenciák fejlesztésében való egyéni szerepvállalás tudatosítása

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Tankönyvek, jegyzetek, letölthető anyagok, ppt-k
 • Lőrincz Éva Anna – Sturcz Zoltán: Prezentáció. Typotex, Budapest, 2013. p. 295.
 • http://www.tankonvvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023 Prezent/adatok.html
 • Csermely – Gergely – Koltay – Tóth: Kutatás és közlés a természettudományokban. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
 • Ajánló bibliográfiájából egyes fejezetek, részletek a tankör tudásszintjének, érdeklődésének megfelelően

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a pedagógiai folyamat tervezése, szervezése és irányítása-, és a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségválla-lás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határ-idejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a pedagógiai folyamat tervezése, szervezése és irányítása-, és a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi fel-adatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 80–90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
4 2
4 2
9
10
35

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A szóbeli és az írásbeli prezentáció fajtái; nyelvi és előadási formái, megjelenítési lehetőségei.
2. Felkészülés a prezentációra (szakmai, technikai pszichológiai, retorikai stb. elemek).
3. Az írásművek alkotásának formai, protokolláris szabályai és jellegzetességei.
4. A beszédmüvek alkotásának formai, protokolláris szabályai és jellegzetességei.
5. Technikai eszköztár a prezentációban: papíralapú eszközök, hagyományos technikák, új technikai lehetőségek, info- és médiatechnikák
6. Előadó és közönség együttműködése, kapcsolata, viselkedéskultúrája.
7. Előadói és prezentációs formák (workshop, brainstorming, kerekasztal, szekció-előadás, konferencia-előadás, hozzászólalás; tanóra, konzultáció, oktatói prezentáció-sorozat stb.).
8. A prezentációs anyagok készítésének forrásai, a források felhasználási módjai, szakmai szabályai, etikája (tanulmány, könyv, képanyag, sajtó, világháló, stb.).
9. IKT, infotechinika, prezentáció, digitális pedagógia .

Additional lecturers

Name Position Contact details
Nagy Katalin tanársegéd (nagy.katalin@gtk.bme.hu)
Szalóki Tiborné tanársegéd (szaloki.tiborne@gtk.bme.hu)

Approval and validity of subject requirements