Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
WORKPLACE HEALTH PROMOTION
Course code
BMEGT52S150
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
12
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Kun Ágota
Position
assistant professor
Email adress
kun.agota@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Munka és szervezet szakpszichológus 2010

Subject Role: Kötelező törzsanyag

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Education Committee of Faculty of Economic and Social Sciences (Valid from: 06.09.2021.)

Objectives

The aim of the course is to review the issues and topicality of occupational health promotion from a theoretical point of view, to take stock of typical health risk factors in the work environment, and to learn about the methods of preserving and improving occupational health supported by psychology. In addition to workplace health promotion, the most important issues of workplace and mental well-being will be discussed within the framework of the subject, as well as the topics of psychosocial risk assessment and workplace stress.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They know the conceptual framework, theories, explanatory models of occupational health and health promotion, and their connections with workplace factors,
 2. they are familiar with the basic methods of health promotion and occupational health promotion,
 3. they are familiar with the theoretical framework, steps and methods that can be integrated into the deve-lopment of occupational health promotion programs
 4. they are familiar with the possible role and tasks of a work and organizational psychologist in the pro-cess of occupational health promotion.
Ability
 1. They can independently plan, develop and implement occupational health promotion programs,
 2. independently design and apply tools for assessing health, stress and well-being at work,
 3. to define the content elements of workplace well-being programs, plan and implement a program,
 4. independently develop measuring instruments and plan and conduct interviews, focus groups, workshops,
 5. and to write a business offer, create a price plan for organizations.
Attitude
 1. They are open to the acquisition, acquaintance and authentic transmission of professional knowledge in the field,
 2. seek to integrate his psychological knowledge into practice,
 3. consciously plan and build professional relationships,
 4. strive to apply the acquired knowledge and acquired skills confidently and effectively in order to develop others;
 5. authentically and ethically represent and cultivate the acquired theoretical and practical knowledge.
Autonomy and responsibility
 1. They think constructively and solution-oriented using the acquired psychological knowledge, tools and practices,
 2. they can to plan, develop and implement organizational programs with different content, applying the learned knowledge,
 3. they use a systematic approach in its thinking, adapted to the organizational environment,
 4. can take responsibility for the professional content of the programs their develop,
 5. and cooperateswith their fellow students in the group solution of mid-term tasks.

Methodology of teaching

Lectures, written and oral communication, use of IT tools and techniques, interactive classroom and individual and group assignments.

Materials supporting learning

 • Juhász, Á. (2002). Munkahelyi stressz, munkahelyi egészségfejlesztés. Oktatási segédanyag. Budapest: Munka- és szervezetpszichológia szakképzés. http://www.munkahelyiegeszsegfejlesztes.hu/docs/doc2.pdf
 • Kapás, Zs. (2004): Egészséges munkavállaló a munkahelyen, OEFI, Budapest
 • Ewles, L., Simnett, I. (1999): Egészségfejlesztés gyakorlati útmutató, Medicina Kiadó, Budapest
 • Grossmann, R., Scala, K. (2004): Egészségfejlesztés és szervezetfejlesztés, JGYTF Kiadó, Szeged
 • Helman, C. G. (1998): Kultúra, egészség és betegség. Melania Kiadó Kft., Budapest
 • Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, 2007. Kutatás a munkahelyi stressz té-mában. Összefoglaló egy európai felmérésről. https://osha.europa.eu/hu/node/7091/file_view
 • A. Kun, 2013. Health, stress, well-being and positive affectivity. In: Soós Juliánna Katalin, Szerk.: Takács Idikó Psychology. Budapest: Typotex Kiadó.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése projekt dolgozat értékelésével történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgyi tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelős-ség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája a kiscsopor-tosan készített gyakorlati feladat; a feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési mód-ját az oktató határozza meg. 2. Összegző teljesítményértékelés: zárthelyi dolgozat – a félév során tárgyalt témakörök ismereteinek számonkérése, a tudás tesztelése.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • Összegző teljesítmény értékelés (zh): 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 85–100
Good 70–85
Satisfactory 55–70
Pass 40–55
Fail < 40

Correction and retake

1) A zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszak utolsó hetében tartott pót ZH és a pótlási héten tartott pótpót ZH alkalommal pótolható. 2) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. 3) A beadott és elfogadott házi feladat a 2) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható. 4) Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. 5) Amennyiben az 4) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
12
50
20
8
90

Approval and validity of subject requirements

Pre-2017, next review September 2021.

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Az egészségfejlesztés története, értelmezése, fogalmi rendszere és stratégiája. Az egészségfejlesztés helye a munkával összefüggésben.
2. A munkahelyi egészségfejlesztés alapja, az egészségfejlesztési stratégia helye a munkahelyen. Az egészségfejlesztés alapelvei a munkahelyeken.
3. Az egészséget befolyásoló munkahelyi faktorok feltárása, munkahelyi egészségtérkép, állapot felvázolása. Az egészség-esélyegyenlőség kérdése a munkahelyen.
4. Munkahelyi egészségfejlesztési programok kialakítása, tartalma, módszerei, eszközei.
5. A munkapszichológus szerepe, eszközei az egészségfejlesztésben.
6. A sikeres programok feltételei és sikerkritériumai. Legjobb gyakorlatok, esettanulmányok.
7. A pszichés jóllét fogalma, értelmezése, megközelítései. A jóllét dinamikus és interaktív modelljei. A jóllét fogalma más fogalmakhoz képest (jóllét, elégedettség, boldogság, életminőség, stb.). A szubjektív jóllét megközelítésének nézőpontjai. A PERMA modell.
8. A munkahelyi jóllét értelmezésének lehetőségei, magyarázó modelljei. A munkahelyi jóllét területei és az azt megalapozó tényezők. A jóllétet fokozó megközelítések és módszerek. Munkahelyi jóllét programok kialakításának lépései, tartalmi elemei és módszerei.
9. Szervezeti jóllét. A szervezeti jóllét és a kultúra kapcsolata. Gondoskodó kultúra, gondoskodó vezető. A szervezeti jóllét növelésének lehetséges megközelítései, gyakorlata, eszközei. Szervezeti jóllétet célzó programok kialakításának alapjai.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements