I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
METHODS IN ERGONOMICS
ID (subject code)
BMEGT52MN28
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Tóvölgyi Sarolta
Position
asssistant professor
Contact details
tovolgyi.sarolta@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar – HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Engineering Manager Msc - Product Management specialisation for students starting from 2016/17/Term 1

Subject Role: Compulsory for the specialisation

Recommended semester: 0

Programme: Engineering Manager Msc - Product management specialisation

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
A Termékmenedzsment modulra történt felvétel. – Enrolling to the Product Management module
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 29 Apr 2020. Valid from 10 Feb 2020.

Objectives

The basic objective of the subject is to learn and master the methods for the management tasks of usercentred product life cycle processes.

Academic results

Knowledge
 1. They have comprehensive knowledge on the most important concepts and approaches used in Human Factors and Ergonomics (HFE).
 2. They know the methods of user-centered product design, aspects of user group and user characteristics identification.
 3. They know the widely applicable problem-solving techniques required for research and scientific work.
 4. They know the main methods of quantitative analysis and the necessary basics of probability theory and mathematical statistics.
 5. They know the main qualitative testing methods and data processing methodologies.
Skills
 1. They identify special professional issues with a multifaceted, interdisciplinary approach; and explore and formulate the detailed theoretical and practical background necessary for their solution.
 2. They apply the theories of the field and the related terminology in solving problems in innovative ways.
 3. They use the knowledge transfer techniques of the field at a high level and processes the sources of pub-lications in Hungarian and foreign languages; have the knowledge of efficient information research and processing in relation to their field.
 4. They are able to apply statistical tools for in-depth research activities.
 5. They are characterized by creativity, flexibility, and good skills in communication, argumentation, coop-eration, and problem-solving.
 6. They are able to plan and perform their tasks at a professionally high level, independently or in work groups.
Attitude
 1. They are characterized by skills on continuous learning, broad and thorough literacy, advanced analytical and synthesizing skills, sensitivity to the environment, and are also able to facilitate health development.
 2. They are characterized by strong ethical attitude and critical and self-critical sense.
 3. They are characterized by system-level thinking and approach.
Independence and responsibility
 1. They are characterized as initiator, and by responsibility and decision-making ability.
 2. They independently monitor technical, technological, economic, financial, legal, and social changes in their field of expertise.
 3. They plan and carries out their activities independently.
 4. They participate in research and development projects; in the project team, they mobilize their theoreti-cal and practical knowledge and skills in autonomous ways, in cooperation with other members of the team to achieve the goals.
 5. They apply a wide range of methods and techniques independently in practice in contexts of different complexity and predictability.

Teaching methodology

Lectures, written and oral communication, use of IT tools and techniques, team and independent assignments.

Materials supporting learning

 • Antalovits M., Süle M. (szerk.) (2012): Termékmenedzsment. Typotext Kiadó, Budapest.
 • Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotext Kiadó, Budapest.
 • Izsó L., Antalovits M. (1997): Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az informá-ciós technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. BME Ergonómia és Pszicho-lógia Tanszék, Budapest.
 • Sanders, M.S., McCormick, E.J. (1993): Human Factors in Engineering and Design. McGraw-Hill, London (7th ed.).
 • Stanton, N.A. &al. (2005): Human Factors Methods – A Practical Guide for Engineering and De-sign. Ashgate, Aldershot.
 • Szabó Gy. (2002): Termékek ergonómiai fejlesztése. DSGI, Budapest.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy részteljesítmény értékelés (házi feladat) és egy összegző tanulmányi teljesítményértékelés alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgyi tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex számonkérési módja, amely a hallgató projektfeladat- és diplo-mamunkatémájához szorosan kapcsolódó (módszertani) beadandó feladat témavezetői értékelésével tör-ténik, melynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét a tárgyfelelős határozza meg. 2. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a félév során elsajátított tananyag szóbeli számonkérése előre ki-adott tételsor alapján a szorgalmi időszakban. A szóbeli teljesítményértékelés során a hallgató a tételt általánosan és a projektfeladatához, diplomamunkájához kapcsolódó példán keresztül mutatja be.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 25%
 • összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 75%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 75-84
Satisfactory 65-74
Pass 50-64
Fail > 50

Retake and late completion

1) A házi feladat késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 15:00 óráig adható be elektronikus formában. 2) A beadott és elfogadott házi feladat az 1) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható. 3) Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés a pótlási időszakban díjmentesen pótolható vagy javítha-tó. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül az utóbbi kerül figyelembe vételbe. 4) Amennyiben a 3) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy második alkalommal ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
2 14
32
30
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Ergonómia a terméktervezés során: Felhasználók bevonása (participáció); a terméktervezés lépései; tervezői szabadságfok.
2. A felhasználókról és a felhasználóktól származó ismeretek gyűjtése például az alábbi módszertanokkal: interjú-, és kérdőív alapú módszerek; fókuszcsoportos vizsgálat; Q-módszertan, affinitás diagram; laddering interjú, projektív technikák.
3. Szakértői módszerek: Csoportos szakértői vizsgálat. Számítógéppel támogatott antropometriai értékelés (CAAA). Kockázatelemzés.
4. Empirikus módszerek: Felhasználói terméktesztelés – a termékhasználat empirikus vizsgálata (usability testing). Szoftvertermékek vizsgálata: szemmozgáskövetés.
5. Kvalitatív kutatásból származó adatok feldolgozása.
6. Kvantitatív kutatásból származó adatok feldolgozása (SPSS programcsomaggal).
7. A termékmenedzser eredményeinek sikeres bemutatása: A dokumentációkészítés ergonómiája. Prezentációs gyakorlat.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Szabó Bálint tanársegéd szabo.balint@gtk.bme.hu
Dr. Lógó Emma adjunktus logo.emma@gtk.bme.hu
Kapusy Kata tanársegéd kapusy.kata@gtk.bme.hu
Geszten Dalma tanársegéd geszten.dalma@gtk.bme.hu
Tóth Áron tanársegéd toth.aron@gtk.bme.hu
Herendy Csilla tud. munkatárs herendy.csilla@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements