I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PORTFOLIO 1.
ID (subject code)
BMEGT51M121
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
6
Subject Coordinator
Name
Dr. Belényesi Emese
Position
lecturer
Contact details
belenyesi.e@eik.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. ismeri a pedagógiai folyamat tervezésének elveit és módszertanát,
 2. megérti az portfóliókészítéssel kapcsolatos feladatokat,
 3. tudja hogyan lehet összeállítani az e-portfóliót.
Skills
 1. képes együttműködni a mentortanárokkal és szaktanárokkal a portfólió dokumentumainak gyűjtésében,
 2. képes az összegyűjtött dokumentumok logikai rendszerezésére,
 3. képes a portfólió reflektív értékelésére.
Attitude
 1. fontosnak tartja a pedagógiai folyamat tudatos megtervezését és a portfólió elkészítését,
 2. hajlandó a mentortanárokkal és szaktanárokkal való együttműködésre,
 3. fejlődik a reflektív önértékelése.
Independence and responsibility
 1. alkalmas az e-portfólió készítés önálló megtervezésére és kivitelezésére,
 2. felelősséget érez a pedagógiai munka és a portfólió minősége iránt.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Kötelező irodalom:
 • – Falus Iván - Kimmel Magdolna (2009): A portfolió Gondolat Kiadó
 • – Hollósi Hajnalka Zsuzsanna – Szabó Antal: Tanári portfolió
 • http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nyf.hu.bgytk/files/docs/06_tanari_portfolio.pdf
 • Ajánlott irodalom:
 • – Kimmel Magdolna (2002): A refletív gyakorlat gyökerei Pedagógusképzés 2002.3.120-123.p.
 • – Szabóné dr. Berki Éva (2015): Mentori keretek - mentori szerepek - mentori feladatok
 • http://kozokos.moodle,appi.bme.hu/mod/folder/view,php?id=25466
 • – Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): tanulás támogatása, szervezése és irányítása -, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátí-tott kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dol-gozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2.Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): tanulás támogatása, szervezése és irányítása -, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátí-tott kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi projektfeladat és a foglalkozásokon tanú-sított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good >91
Good 81–90
Satisfactory 71–80
Pass 41–50
Fail < 40

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj fizetése mellett – a mindenkori Tanulmányi és Vizsgasza-bályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb egyéni feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
84
84
6
6
180

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nap-pali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Lecture topics
1. Bevezetés, a tantárgy célja, tartalma, teljesítése.
2. A portfolió értelmezése, a portfolió típusai, a portfolió tartalma.
3. A tanári tanulmányok során összegyűjtendő dokumentumok.
4. A pedagógiai gyakorlat, kiemelten az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat során összegyűjtendő dokumentumok.
5. A pedagógiai gyakorlat, kiemelten az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat során a jelöltek által készítendő dokumentumok.
6. Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlati portfolió tartalma.
7. A portfolió dokumentumok önreflektív értékelése a kompetenciamátrixban megadott keretrendszer szerint.
8. Az e-portfolió tartalma, struktúrája.
9. Az e-portfolió felület használata.
10. Az e-portfolió dokumentumok gyűjtése, rendszerezése, rögzítése.
11. Az e-portfoló prezentációja a záróvizsgán.
12. Az e- portfolió dokumentumok önreflektív értékelése.
13. Az e- portfolió értékelése.
14. Összegzés, pótlások, zárás.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Tóth Péter egyetemi tanár
Dr. Molnár György egyetemi docens

Approval and validity of subject requirements