Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PORTFOLIO 1.
Course code
BMEGT51M121
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
6
Course leader
Name
Dr. Belényesi Emese
Position
lecturer
Email adress
belenyesi.e@eik.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. ismeri a pedagógiai folyamat tervezésének elveit és módszertanát,
 2. megérti az portfóliókészítéssel kapcsolatos feladatokat,
 3. tudja hogyan lehet összeállítani az e-portfóliót.
Ability
 1. képes együttműködni a mentortanárokkal és szaktanárokkal a portfólió dokumentumainak gyűjtésében,
 2. képes az összegyűjtött dokumentumok logikai rendszerezésére,
 3. képes a portfólió reflektív értékelésére.
Attitude
 1. fontosnak tartja a pedagógiai folyamat tudatos megtervezését és a portfólió elkészítését,
 2. hajlandó a mentortanárokkal és szaktanárokkal való együttműködésre,
 3. fejlődik a reflektív önértékelése.
Autonomy and responsibility
 1. alkalmas az e-portfólió készítés önálló megtervezésére és kivitelezésére,
 2. felelősséget érez a pedagógiai munka és a portfólió minősége iránt.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Kötelező irodalom:
 • – Falus Iván - Kimmel Magdolna (2009): A portfolió Gondolat Kiadó
 • – Hollósi Hajnalka Zsuzsanna – Szabó Antal: Tanári portfolió
 • http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nyf.hu.bgytk/files/docs/06_tanari_portfolio.pdf
 • Ajánlott irodalom:
 • – Kimmel Magdolna (2002): A refletív gyakorlat gyökerei Pedagógusképzés 2002.3.120-123.p.
 • – Szabóné dr. Berki Éva (2015): Mentori keretek - mentori szerepek - mentori feladatok
 • http://kozokos.moodle,appi.bme.hu/mod/folder/view,php?id=25466
 • – Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): tanulás támogatása, szervezése és irányítása -, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátí-tott kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dol-gozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2.Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): tanulás támogatása, szervezése és irányítása -, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátí-tott kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi projektfeladat és a foglalkozásokon tanú-sított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Grading

%
Excellent
Very good >91
Good 81–90
Satisfactory 71–80
Pass 41–50
Fail < 40

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj fizetése mellett – a mindenkori Tanulmányi és Vizsgasza-bályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb egyéni feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
84
84
6
6
180

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nap-pali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Topics of lectures
1. Bevezetés, a tantárgy célja, tartalma, teljesítése.
2. A portfolió értelmezése, a portfolió típusai, a portfolió tartalma.
3. A tanári tanulmányok során összegyűjtendő dokumentumok.
4. A pedagógiai gyakorlat, kiemelten az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat során összegyűjtendő dokumentumok.
5. A pedagógiai gyakorlat, kiemelten az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat során a jelöltek által készítendő dokumentumok.
6. Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlati portfolió tartalma.
7. A portfolió dokumentumok önreflektív értékelése a kompetenciamátrixban megadott keretrendszer szerint.
8. Az e-portfolió tartalma, struktúrája.
9. Az e-portfolió felület használata.
10. Az e-portfolió dokumentumok gyűjtése, rendszerezése, rögzítése.
11. Az e-portfoló prezentációja a záróvizsgán.
12. Az e- portfolió dokumentumok önreflektív értékelése.
13. Az e- portfolió értékelése.
14. Összegzés, pótlások, zárás.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Tóth Péter egyetemi tanár
Dr. Molnár György egyetemi docens

Approval and validity of subject requirements