Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
Labour Law
Course code
BMEGT55M302
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Position
associate professor
Email adress
grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Pszichológia mesterszak - Munka és szervezetpszichológia specializáció 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége

Objectives

The aim of the course is to acquaint psychology students with the basic legal relations related to employment, work and collective labor protection. The elaboration of the topic of labor law provides an opportunity to examine the (professional) political and economic motivations behind labor law as a system of rules related to work, and the individual and community consequences of the choice of its means. The course covers an overview of legal issues related to labor law, such as employment contracts, company contracts, their possible tax differences, however, it basically focuses on individual employment relationships and gives only a brief overview of the world of collective labor law rules. It identifies the actors and those legally relevant behaviors and phenomena that have a role in labor law. The topic is processed in an activity-centric framework, in the form of interactive exercises, based primarily on Hungarian language sources.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Is aware of the social and economic functions of labor law regulation.
 2. Knows the main features of the legal areas influencing work in political, economic and business mechanisms
 3. Is familiar with relevant approaches that illustrate the impact of regulators on certain segments of work-related legislation.
 4. Knows the analysis methods and aspects of the legal regulation that has an impact on work.
Ability
 1. Is able to interpret and place the regulations of work in practice.
 2. Able to analyze the role, motivations and activities of individual economic actors in relation to work from a legal and economic point of view.
 3. Able to capture a multi-faceted system of correlation, to model public policy strategic planning in relation to the examined topic.
 4. Able to think critically.
Attitude
 1. Sufficiently conscious during the evaluation of the regulation of work, he / she is informed from various sources, he / she consciously seeks alternative solutions.
 2. Open to self-reflection, critical inclusion, critical thinking when thinking about the legal regulation of work
 3. Open to critical self-assessment, activity-based, active, learning methods, experimental style.
 4. Accepts the enforcement of fundamental rights / human rights standards and requirements as a starting point for regulation.
Autonomy and responsibility
 1. -

Methodology of teaching

Lectures, interactive lessons.

Materials supporting learning

 • Előadásanyagok, tankönyv, folyóiratcikkek, policy dokumentumok. Kötelező irodalom a tanuláshoz felhasználható az előadásokon bemutatott slide show, amely a tantárgy Moodle oldaláról letölthető.
 • Bodzási – Grad-Gyenge – Pázmándi (szerk.): Gazdasági Civiljog c. tankönyv (szerkesztette: dr. Lehóczki Zsófia, lektorálta: dr. Sárközy Tamás) Munkajog fejezet (elektronikusan elérhető a Moodle-ban)
 • Az aláírás feltétele a magyar nyelvű kurzusokon a hallgatók számára a Moodle-ben heti rendszerességgel, az adott témához kapcsolódóan rendelkezésre bocsátott önellenőrző kérdések megválaszolása

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése félévközi, a ZH-napokra megállapított írásbeli számonkérés alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges mindkét ZH egyenként legalább 50%-os teljesítése. Az aláírás feltétele a foglalkozások 70%-án való részvétel.

Performance evaluation methods

Félévközi tesztek: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló ké-pességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc;

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Zárthelyi 1.: 50
 • Zárthelyi 2.: 50
 • részteljesítmény értékelés (házi feladatok): 25

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás feltétele a foglalkozások 70%-án való részvétel.

Grading

%
Excellent 100
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50–63
Fail 0-49

Correction and retake

A zárthelyi dolgozatok javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg teszi közzé. Az elmaradt ZH-k pótlására, illetve javítására a TVSZ szerinti rendben, a pótlási héten van lehetőség. A Tanszék a betekintés időpontját egyedileg teszi közzé. A betekintés során a felülvizsgálat a következőkre terjedhet ki: a javítókulcshoz képest hibás javítás, a pontszámok helytelen összeadásából származó hiba. A tesztsor maga nem tárgya a betekintésnek.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
részvétel a kontakt tanórákon 24
házi feladat elkészítése 10
felkészülés a teljesítményértékelésre 26
összesen 60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint

Topics of lectures
1. 1. A munkajogi szabályozás áttekintése. A munkaviszony szereplői.2. A munkajog körében érvényesülő általános alapelvek rendszere3. Az egyenlő bánásmód a munkajogban4. A munkajogi nyilatkozatok érvényessége, hatályossága.5. A munkaszerződés megkötése – próbaidő, munkaköri leírás6. Munkavállalói és munkáltatói személyiségi jogok7. alkalom Félévközi számonkérés8. A munkaszerződés teljesítése, munkavégzésre irányuló más szerződések9. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás10. A munkabérre vonatkozó előírások11. A munkavállaló és a munkáltató felelőssége12. A munkaviszony megszüntetése13. Kollektív munkajog, összefoglalás, kérdések14. alkalom Félévközi számonkérés

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Grad-Gyenge Anikó egyetemi docens grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Dr. Szekeres Diána egyetemi adjunktus szekeres.diana@gtk.bme.hu
Dr. Nagy Krisztina egyetemi adjunktus nagy.krisztina@gtk.bme.hu
Dr. Schubauer Petra egyetemi tanársegéd schubauer.petra@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements