Valtozasok

SUBJECT DATA

TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
FROM THE STOVE TO THE FIRE EXTINGUISHER – HISTORICAL CHANGES IN WOMEN’S ROLES
ID (subject code)
BMEGT51V104
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
assistant professor
Contact details
kanczne.nagy.katalin@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.456/2/2020 Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. A hallgatók történelmi, irodalmi műveltségének bővítése.
 2. Egyetemes és hazai irodalmi alkotások megismerése.
 3. Különböző korok társadalmának jelenségeiről, hatásairól, összefüggéseiről szerzett tudás.
 4. Ismeri a témához kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert.
Skills
 1. Megérti és használja a neveléstörténet online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven.
 2. Ismeretei bővítése érdekében képes a hatékony információkeresésre és információfeldolgozásra.
 3. Képes értelmezni összefüggő szövegeket, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel tagolt szövegeket, táblázatokat, adatsorokat, vizuális szövegeket mozgó- és állóképeket.
 4. Képes megtervezni és megszervezni saját önálló tanulását, amihez a hozzáférhető források legszélesebb körét használja.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
 2. A csoportos feladatvégzés esetén határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó a neveléstudomány és a tanulási gyakorlat új eredményei iránt.
 4. Törekszik a módszertani innovációk, az információs és kommunikációs technológiák kínálta lehetőségek megismerésére és alkalmazására.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását, valamint azok források alapján történő megoldását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
 4. Felelősséget vállal szakmai tevékenységéért.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Kéri Katalin (2018): Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással, Kronosz Kiadó, Pécs, ISBN: 978 963 467 037 7
 • Pukánszky Béla (2013): A nőnevelés története, Gondolat Kiadó http://www.pukanszky.hu/eloadasok/ELTE_PhD_A%20noneveles%20tortenete/Segedanyagok/03_Pukanszky_Noneveles_vegso.pdf
 • KÉRI Katalin (1999): Tollam szivárványba mártom. Források az európai nőtörténet köréből az ókortól a 20. századig – Elektronikus kiadás, Pécs,. http://mek.niif.hu/02100/02110/html/ index.htm
 • KÜLLŐS Imola (szerk.) (1999): Hagyományos női szerepek – Nők a populáris kultúrában és a folklórban. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest.
 • LADÁNYI Andor (2000): Egyetemi nőkérdés. In: Ladányi Andor.: Klebelsberg felsőoktatási politikája., Argumentum Kiadó, Budapest.
 • LANGLAND, Elisabeth – GOVE, Walter (ed, 1981): A Feminist perspective in the Academy. The Difference it Makes. Chicago – New York, The University of Chicago Press.
 • LÉDERER Pál (szerk.) (1999): A nyilvánvaló nők. Prostitúció, társadalom, társadalomtörténet. Új Mandátum, Budapest.
 • PETŐ Andrea (2006): Társadalmi nemek és a nők története. In: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek., Osiris Kiadó, Budapest.
 • PUKÁNSZKY Béla (2013): Bevezetés a nőnevelés történetébe, „Mentor(h)áló 2.0 Program” TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 projekt http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/index.html
 • THUN Éva (2011): A nőtudomány és a társadalmi nemek tudománya. I-II. http://thuneva. blogspot.hu/2011/06/notudomany-es-tarsadalmi-nemek.html

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy órai prezentáció és egy beadandó dolgozat elkészítése által történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1 Egyénileg vagy csoportmunkában készített, a szeminárium anyagát kiegészítő, egy-egy problémakört alaposabban elemző prezentáció bemutatása. 2 Egy beadandó dolgozat, melyben egy, a hallgató által választott korszak nőnevelésügyét vizsgálja, az oktatóval előre egyeztetett, saját érdeklődéshez, problémaérzékenységhez igazított nézőpont alapján. 3 Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (prezentáció): 50%
 • részteljesítmény értékelés (beadandó): 50%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Érdemjegy-megállapítás

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

A beadandó feladatok dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
28
48
14
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics
1. Bevezető óra – a kurzus céljainak, követelményeinek ismertetése, hallgatói feladatvállalások tervezése
2. Milyen feleségről álmodott Platón? – A nők helyzete az ókori Hellászban
3. Quo vadis? – Szerelem, intrika a keresztényüldözés idején Rómában, Henryk Sienkiewicz könyvének/a könyvből készült film elemzése hallgatói prezentációk segítségével
4. A középkori nemesasszonyok élete és egy tragikusan végződő kapcsolat: Héloise és Abélard története
5. Felolvasott férjének a középkori háziasszony? – A nők és a könyv kapcsolata a középkorban
6. Értelem és szeretet – Nőnevelés a 16. századtól a 19. század közepéig, https://videa.hu/videok/film-animacio/ertelem-es-erzelem-alan-rickman-emma-thompson-UGNgBv5rNv5RSPUn
7. Tudós nők a felvilágosodás idején – Anna Maria van Schurman, „Utrecht csillaga”, Dorothea Christiane Leporin, az első német orvosnő (életút-vizsgálatok hallgatói prezentációk segítségével)
8. Lányok az iskolák padjaiban – Leánynevelés a XIX. században
9. Irány az egyetem!? – A női egyetemista lét nehézségei (Egy élet a gyermekekért c. film elemzése Mária Montessori életútjáról)
10. Elismert tudós nők a XX. században – Maria Curie, Sorbonne első női professzora (életéről, munkásságáról szóló film elemzése hallgatói prezentációk segítségével), https://videa.hu/videok/film-animacio/az-igazi-marie-curie-2013-dokumentumfilm-eletrajz-qZF6PPXiyefOJVAF
11. Hogyan hatottak a hírességek az európai és az amerikai nők külsejére? – A nőideál változásai a XX. században (Hallgatói prezentációk)
12. A XXI. századi nő – Korunk nőnevelésének aktuális kérdései a hallgatók problémafelvetései alapján 1.
13. A XXI. századi nő – Korunk nőnevelésének aktuális kérdései a hallgatók problémafelvetései alapján 2.
14. A félév összegzése, értékelése

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements