Valtozasok

SUBJECT DATA

TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
FROM THE STOVE TO THE FIRE EXTINGUISHER – HISTORICAL CHANGES IN WOMEN’S ROLES
Course code
BMEGT51V104
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
assistant professor
Email adress
kanczne.nagy.katalin@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.456/2/2020 Valid from September 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. A hallgatók történelmi, irodalmi műveltségének bővítése.
 2. Egyetemes és hazai irodalmi alkotások megismerése.
 3. Különböző korok társadalmának jelenségeiről, hatásairól, összefüggéseiről szerzett tudás.
 4. Ismeri a témához kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert.
Ability
 1. Megérti és használja a neveléstörténet online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven.
 2. Ismeretei bővítése érdekében képes a hatékony információkeresésre és információfeldolgozásra.
 3. Képes értelmezni összefüggő szövegeket, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel tagolt szövegeket, táblázatokat, adatsorokat, vizuális szövegeket mozgó- és állóképeket.
 4. Képes megtervezni és megszervezni saját önálló tanulását, amihez a hozzáférhető források legszélesebb körét használja.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
 2. A csoportos feladatvégzés esetén határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó a neveléstudomány és a tanulási gyakorlat új eredményei iránt.
 4. Törekszik a módszertani innovációk, az információs és kommunikációs technológiák kínálta lehetőségek megismerésére és alkalmazására.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását, valamint azok források alapján történő megoldását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
 4. Felelősséget vállal szakmai tevékenységéért.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Kéri Katalin (2018): Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon, nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással, Kronosz Kiadó, Pécs, ISBN: 978 963 467 037 7
 • Pukánszky Béla (2013): A nőnevelés története, Gondolat Kiadó http://www.pukanszky.hu/eloadasok/ELTE_PhD_A%20noneveles%20tortenete/Segedanyagok/03_Pukanszky_Noneveles_vegso.pdf
 • KÉRI Katalin (1999): Tollam szivárványba mártom. Források az európai nőtörténet köréből az ókortól a 20. századig – Elektronikus kiadás, Pécs,. http://mek.niif.hu/02100/02110/html/ index.htm
 • KÜLLŐS Imola (szerk.) (1999): Hagyományos női szerepek – Nők a populáris kultúrában és a folklórban. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest.
 • LADÁNYI Andor (2000): Egyetemi nőkérdés. In: Ladányi Andor.: Klebelsberg felsőoktatási politikája., Argumentum Kiadó, Budapest.
 • LANGLAND, Elisabeth – GOVE, Walter (ed, 1981): A Feminist perspective in the Academy. The Difference it Makes. Chicago – New York, The University of Chicago Press.
 • LÉDERER Pál (szerk.) (1999): A nyilvánvaló nők. Prostitúció, társadalom, társadalomtörténet. Új Mandátum, Budapest.
 • PETŐ Andrea (2006): Társadalmi nemek és a nők története. In: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek., Osiris Kiadó, Budapest.
 • PUKÁNSZKY Béla (2013): Bevezetés a nőnevelés történetébe, „Mentor(h)áló 2.0 Program” TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 projekt http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/index.html
 • THUN Éva (2011): A nőtudomány és a társadalmi nemek tudománya. I-II. http://thuneva. blogspot.hu/2011/06/notudomany-es-tarsadalmi-nemek.html

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy órai prezentáció és egy beadandó dolgozat elkészítése által történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1 Egyénileg vagy csoportmunkában készített, a szeminárium anyagát kiegészítő, egy-egy problémakört alaposabban elemző prezentáció bemutatása. 2 Egy beadandó dolgozat, melyben egy, a hallgató által választott korszak nőnevelésügyét vizsgálja, az oktatóval előre egyeztetett, saját érdeklődéshez, problémaérzékenységhez igazított nézőpont alapján. 3 Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (prezentáció): 50%
 • részteljesítmény értékelés (beadandó): 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Érdemjegy-megállapítás

Grading

%
Excellent -100
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

A beadandó feladatok dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
48
14
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures
1. Bevezető óra – a kurzus céljainak, követelményeinek ismertetése, hallgatói feladatvállalások tervezése
2. Milyen feleségről álmodott Platón? – A nők helyzete az ókori Hellászban
3. Quo vadis? – Szerelem, intrika a keresztényüldözés idején Rómában, Henryk Sienkiewicz könyvének/a könyvből készült film elemzése hallgatói prezentációk segítségével
4. A középkori nemesasszonyok élete és egy tragikusan végződő kapcsolat: Héloise és Abélard története
5. Felolvasott férjének a középkori háziasszony? – A nők és a könyv kapcsolata a középkorban
6. Értelem és szeretet – Nőnevelés a 16. századtól a 19. század közepéig, https://videa.hu/videok/film-animacio/ertelem-es-erzelem-alan-rickman-emma-thompson-UGNgBv5rNv5RSPUn
7. Tudós nők a felvilágosodás idején – Anna Maria van Schurman, „Utrecht csillaga”, Dorothea Christiane Leporin, az első német orvosnő (életút-vizsgálatok hallgatói prezentációk segítségével)
8. Lányok az iskolák padjaiban – Leánynevelés a XIX. században
9. Irány az egyetem!? – A női egyetemista lét nehézségei (Egy élet a gyermekekért c. film elemzése Mária Montessori életútjáról)
10. Elismert tudós nők a XX. században – Maria Curie, Sorbonne első női professzora (életéről, munkásságáról szóló film elemzése hallgatói prezentációk segítségével), https://videa.hu/videok/film-animacio/az-igazi-marie-curie-2013-dokumentumfilm-eletrajz-qZF6PPXiyefOJVAF
11. Hogyan hatottak a hírességek az európai és az amerikai nők külsejére? – A nőideál változásai a XX. században (Hallgatói prezentációk)
12. A XXI. századi nő – Korunk nőnevelésének aktuális kérdései a hallgatók problémafelvetései alapján 1.
13. A XXI. századi nő – Korunk nőnevelésének aktuális kérdései a hallgatók problémafelvetései alapján 2.
14. A félév összegzése, értékelése

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements