Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
HEALTH AT SCHOOL AND AT WORK
ID (subject code)
BMEGT51M531
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
6
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Feketéné Dr. habil Szakos Éva
Position
associate professor
Contact details
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (commerce-marketing, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (commerce-marketing, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (economics, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (economics, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (finance-accounting, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (finance-accounting, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (bio-chemicals, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (bio-chemicals, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (electrical engineering-electronics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (electrical engineering-electronics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (civil engineering-architecture, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (civil engineering-architecture, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (mechanical engineering-mechatronics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (mechanical engineering-mechatronics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (IT, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (IT, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (light industry, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (light industry, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (environmental protection-water management, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (environmental protection-water management, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (transport, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (transport, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Elective

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.059/2/2020 Valid from February 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. A szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás terén: Ismeri és tudatosan felhasználja szakterlete, tantárgya kapcsolatait az egészségnevelés műveltségterületével.
 2. A pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók terén: Egységes rendszerbe illesztve tervezi az egészségnevelési céloknak megfelelő stratégiát, folyamatot, munkaformát, módszereket, eszközöket. Tervezi és kihasználja az osztályfőnöki órákon az egészségnevelés lehetőségeit. Tervező tevékenysége során a tanulási folyamatba illeszti a foglalkozáson, a tanórán kívüli egészségtani ismeret- és tapasztalatszerzési lehetőségeket is.
 3. A tanulás támogatása terén: Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát. Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, elismeri, és a tanítás-tanulási folyamat részévé teszi kezdeményezéseiket és ötleteiket.
 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése terén: A nevelés-oktatás folyamatában a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és testi sajátosságaira egyaránt kiemelt figyelmet fordít. Az együttnevelés keretei között is módot talál a tanulók egyéni fejlődési lehetőségeinek megteremtésére.
 5. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök terén: Segíti a tanulókat, hogy megértsék az nem fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeit. Kihasználja saját szakterületén, illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés, benne az egészségnevelés pedagógiai lehetőségeit. Lehetővé teszi a tanulók számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel, beleértve az egészségtudatos magatartást, hozzá-járuljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik.
 6. A kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás terén: A tanulók nevelése-oktatása érdekében kezdeményezően együttműködik a pedagógustársaival, a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel (pl. iskolaorvossal, pszichológussal, védőnővel) és a szülőkkel. A gyermekekkel, a tanulókkal történő együttműködés elveit és formáit az egészségfejlesztő programokban az alkalmazott pedagógiai program és az intézményi dokumentumok keretei között a gyermekek, a tanulók személyiségfejlődését figyelembe véve alakítja ki és valósítja meg.
 7. Az „Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért” kompetencia terén: Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és az egészséges életmód jellemzőit is figyelembe véve alkalmazkodik a szerepelvárásokhoz. A pedagógiai feladatok megoldásában együttműködik a nevelő-oktató munkát segítő munkatársaival, valamint a tanuló fejlődését támogató más (pl. egészségügyi) szakemberekkel. Az egészségfejlesztés terén részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, javaslataival ke-deményező szerepet is vállal. Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi.
Skills
Attitude
Independence and responsibility

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Tóth Á. Dravetzky É.(2014): Egészségtan, iskolai egészségtan. Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Sporttu-dományi és Testnevelési Intézet, Elektronikus tankönyv. http://tamop-sport.ttk.pte.hu/tananyagfejlesztes/egeszsegtan#tartalom
 • Falus András (szerk.): Sokszínű egészségtudatosság. SpringMed Kiadó, 2015. http://mek.niif.hu/15900/15974/15974.pdf
 • Feketéné Szakos Éva (2008): Egy Socrates Grundtvig menedzserképző program az egészségnevelésben. In: Fel-nőttképzési Szemle 2. (1). 15-19. p.
 • Frank-Hermann, P. et. al. (2015): Natürliche Familienplanung – aktueller Stand. In: Der Gynäkologe, 48 (9), 657-666. p.
 • Kopp Mária és Skrapski Árpád (2008): Kik boldogok a mai magyar társadalomban? In: Kopp Mária (szerk.): Ma-gyar lelkiállapot 2008. Budapest, Semmelweis Kiadó.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése évközi írásbeli teljesítménymérés (szintfelmérő tanulmányi teljesítményértékelés), egy beadandó házi feladat (részteljesítmény értékelés), vala-mint a konzultációkon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): a tantárgy tudás és képesség típusú kompetenciaelemek meglétének ellenőrzése írásos formában. A szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrész a konzultációk anyaga, valamint kijelölt írásbeli tananyag. Az ellenőrző dolgozat állhat kifejtendő elméleti kérdésekből, melyek a lexikális tudást; tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; rövid esszékérdésekből, melyek a szintetizáló képességet és a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják. - Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja. A házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét, értékelési módját a tantárgy előadója határozza meg. - Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a konzultációkon; az értékelési elveket a tantárgy előadója határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 72,5–85
Satisfactory 65-72,5
Pass 50-65
Fail < 50

Retake and late completion

- A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. - Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
8
20
30
32
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements