Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
HEALTH AT SCHOOL AND AT WORK
Course code
BMEGT51M531
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
6
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Feketéné Dr. habil Szakos Éva
Position
associate professor
Email adress
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 2 féléves) - tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 2 féléves) - tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (kereskedelem-marketing, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (kereskedelem-marketing, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (közgazdaságtan, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (közgazdaságtan, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (pénzügy-számvitel, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (pénzügy-számvitel, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (bio-vegyipar, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (bio-vegyipar, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (elektrotechnika-elektronika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (elektrotechnika-elektronika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (építő-építészet, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (építő-építészet, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (gépészet-mechatronika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (gépészet-mechatronika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (informatika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (informatika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (könnyűipar, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (könnyűipar, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (környezetvédelem-vízgazdálkodás, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (környezetvédelem-vízgazdálkodás, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (közlekedés, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (közlekedés, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.059/2/2020 Valid from February 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. A szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás terén: Ismeri és tudatosan felhasználja szakterlete, tantárgya kapcsolatait az egészségnevelés műveltségterületével.
 2. A pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók terén: Egységes rendszerbe illesztve tervezi az egészségnevelési céloknak megfelelő stratégiát, folyamatot, munkaformát, módszereket, eszközöket. Tervezi és kihasználja az osztályfőnöki órákon az egészségnevelés lehetőségeit. Tervező tevékenysége során a tanulási folyamatba illeszti a foglalkozáson, a tanórán kívüli egészségtani ismeret- és tapasztalatszerzési lehetőségeket is.
 3. A tanulás támogatása terén: Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát. Támogatja a tanulók önálló gondolkodását, elismeri, és a tanítás-tanulási folyamat részévé teszi kezdeményezéseiket és ötleteiket.
 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése terén: A nevelés-oktatás folyamatában a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és testi sajátosságaira egyaránt kiemelt figyelmet fordít. Az együttnevelés keretei között is módot talál a tanulók egyéni fejlődési lehetőségeinek megteremtésére.
 5. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök terén: Segíti a tanulókat, hogy megértsék az nem fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeit. Kihasználja saját szakterületén, illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés, benne az egészségnevelés pedagógiai lehetőségeit. Lehetővé teszi a tanulók számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel, beleértve az egészségtudatos magatartást, hozzá-járuljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik.
 6. A kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás terén: A tanulók nevelése-oktatása érdekében kezdeményezően együttműködik a pedagógustársaival, a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel (pl. iskolaorvossal, pszichológussal, védőnővel) és a szülőkkel. A gyermekekkel, a tanulókkal történő együttműködés elveit és formáit az egészségfejlesztő programokban az alkalmazott pedagógiai program és az intézményi dokumentumok keretei között a gyermekek, a tanulók személyiségfejlődését figyelembe véve alakítja ki és valósítja meg.
 7. Az „Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért” kompetencia terén: Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és az egészséges életmód jellemzőit is figyelembe véve alkalmazkodik a szerepelvárásokhoz. A pedagógiai feladatok megoldásában együttműködik a nevelő-oktató munkát segítő munkatársaival, valamint a tanuló fejlődését támogató más (pl. egészségügyi) szakemberekkel. Az egészségfejlesztés terén részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, javaslataival ke-deményező szerepet is vállal. Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi.
Ability
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Tóth Á. Dravetzky É.(2014): Egészségtan, iskolai egészségtan. Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Sporttu-dományi és Testnevelési Intézet, Elektronikus tankönyv. http://tamop-sport.ttk.pte.hu/tananyagfejlesztes/egeszsegtan#tartalom
 • Falus András (szerk.): Sokszínű egészségtudatosság. SpringMed Kiadó, 2015. http://mek.niif.hu/15900/15974/15974.pdf
 • Feketéné Szakos Éva (2008): Egy Socrates Grundtvig menedzserképző program az egészségnevelésben. In: Fel-nőttképzési Szemle 2. (1). 15-19. p.
 • Frank-Hermann, P. et. al. (2015): Natürliche Familienplanung – aktueller Stand. In: Der Gynäkologe, 48 (9), 657-666. p.
 • Kopp Mária és Skrapski Árpád (2008): Kik boldogok a mai magyar társadalomban? In: Kopp Mária (szerk.): Ma-gyar lelkiállapot 2008. Budapest, Semmelweis Kiadó.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése évközi írásbeli teljesítménymérés (szintfelmérő tanulmányi teljesítményértékelés), egy beadandó házi feladat (részteljesítmény értékelés), vala-mint a konzultációkon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): a tantárgy tudás és képesség típusú kompetenciaelemek meglétének ellenőrzése írásos formában. A szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrész a konzultációk anyaga, valamint kijelölt írásbeli tananyag. Az ellenőrző dolgozat állhat kifejtendő elméleti kérdésekből, melyek a lexikális tudást; tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; rövid esszékérdésekből, melyek a szintetizáló képességet és a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják. - Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja. A házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét, értékelési módját a tantárgy előadója határozza meg. - Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a konzultációkon; az értékelési elveket a tantárgy előadója határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 72,5–85
Satisfactory 65-72,5
Pass 50-65
Fail < 50

Correction and retake

- A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. - Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
20
30
32
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements