Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
LANGUAGE CULTIVATION
Course code
BMEGT51A518
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Prof. Dr. Tóth Péter
Position
professor
Email adress
toth.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.059/2/2020. Valid from February 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a legfontosabb nyelvészeti, nyelvhasználati alapfogalmakat.
 2. Ismeri a nyelv definícióját, a nyelvek általános jellemzőit, az anyanyelv státuszának, tipológiájának főbb ismérveit.
 3. Ismeri anyanyelvünk felépítését, rétegződését.
 4. Ismeri a szaknyelv jellemzőit, műfajait, a szakmai kommunikáció szabályait.
Ability
 1. Képes önálló véleményalkotásra nyelvhasználati kérdésekben.
 2. Képes kifejezni magát szóbeli, az írásbeli, a digitális világ csatornáiban.
 3. Képes felismerni a különböző kommunikációs kontextusokat és képes ezekhez alkalmazkodni a nyelvi szintet, a nyelvi formát és a nyelvi stílust illetően.
 4. Képes anyanyelvi, szaknyelvi kérdésekben véleményt alkotni és állást foglalni, véleményét megfelelő módszertani eszközökkel át tudja adni a tanulóknak.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
 2. Csoportos feladatvégzés esetén határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó a nyelvtudomány, a nyelvművelés új eredményei iránt.
 4. Törekszik a pontos, a kifejező és hibamentes nyelvhasználatra.
 5. Elismeri és tiszteli a más nyelvek világát és a más nyelvhasználati szokásokat.
 6. A példaadó nyelvi minta alkotását és átadását a tanulóknak természetes tanári alapértéknek tekinti.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a nyelvi feladatok és problémák végiggondolását, és azoknak az adott források és segédeszközök alapján történő megoldását.
 2. Felelősséggel gondolkozik a szakmai anyanyelvünk használatáról és jövőbeni fejlesztéséről, a helyes szaknyelvi minta átadásáról.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit a nyelvi kérdések elemzésében, lehetséges vagy alternatív megoldásában.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Sturcz Zoltán: A szakmai nyelvművelés alapjai. BME, Műszaki Pedagógia Tanszék, 2015. E-könyv, illetve PDF-formátumban elérhető.
 • Sturcz Zoltán: Tanulmányok a műszaki és gazdasági szaknyelv és szakmai kommunikáció témaköréből. (Szöveggyűjtemény) Elérhető PDF-formátumban a tantárgy MOODLE felületén.
 • Édes Anyanyelvünk nyelvművelési folyóirat válogatott és aktuális cikkei tanári ajánlás alapján. Elérhető PDF-formátumban a világhálón.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az alábbiak szerint történik: Részvétel a tanórákon a TVSZ-nek megfelelő szabályok szerint. Ellenőrzés órai mikrofeladatokkal. Folyamatos évközi munka és tananyag-feldolgozás: az előadások, a kiadott segédanyagok, a feldolgozott ismeretek bedolgozása az órai mikrofeladatokba és a félévközi otthoni feladatokba.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Az egyéni szaknyelvi projektfeladat értékelése: 2 darab tetszés szerint kiválasztott cikk elemzése összesen 1,5-2 oldalban az Édes Anyanyelvünk című folyóirat utóbbi 3 évfolyamából. Leadási határidő 3. konzultáció. Személyes, egyéni értékelés és megtekintés a konzultációk időpontjában. A feladat elkészítése az aláírás megszerzésének feltétele. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) a) 25 egységes eldöntéses teszt. (25 pont) b) 5 kérdésre válaszadás kifejtéses módon (5X5 pont = 25 pont)

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Egyéni projektfeladat (12 pont) : 20%
 • összesen: 20%

Proportion of examination elements in the rating

 • 1. tesztfeladat (25 pont): 40%
 • 2. fogalmazási feladat (5X5=25 pont): 40%
 • összesen: 80%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az egyéni projektfeladat beadása a 3. konzultáció időpontjáig

Grading

%
Excellent > 90-100
Very good 85-90
Good 72,5-80
Satisfactory 65-72,5
Pass 50-65
Fail < 50

Correction and retake

1.) A házi projektfeladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe. 2.) Vizsgajegy megszerzése vagy javítása a TVSz szabályai alapján.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
22
60
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A nyelv és az anyanyelv fogalma
2. A magyar nyelv státusza a világ nyelvei között; tipológiája, jellemzői.
3. A nyelvtudomány és a nyelvművelés viszonya; alapfogalmak.
4. Az általános nyelvművelés és a szakmai nyelvművelés kapcsolata: a szakmai kommunikáció fogalma.
5. A nyelv rétegei; a szaknyelv fogalma, rétegei; elméletek, modellek.
6. A szakmai kommunikáció írásbeli és szóbeli fajtái; beszédmű és írásmű.
7. Szaknyelvi műfajok, stílusok, regiszterek.
8. A szakmai nyelvművelés forrási, eszközei, intézményei.
9. Szakmai felelősség és minőségbiztosítás a szaknyelvhasználatban, a szaknyelvalkotásban.
10. A szakmai nyelvművelés gyakorlati, szaktanári feladatai.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Sturcz Zoltán C. egyetemi docens

Approval and validity of subject requirements