I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PORTFOLIO II.
ID (subject code)
BMEGT51M122
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
signature
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Belényesi Emese
Position
lecturer
Contact details
belenyesi.emese@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. ismeri a pedagógiai folyamat tervezésének elveit és módszertanát,
 2. megérti az portfóliókészítéssel kapcsolatos feladatokat,
 3. tudja hogyan lehet összeállítani az e-portfóliót.
Skills
 1. képes együttműködni a mentortanárokkal és szaktanárokkal a portfólió dokumentumainak gyűjtésében,
 2. képes az összegyűjtött dokumentumok logikai rendszerezésére,
 3. képes a portfólió reflektív értékelésére.
Attitude
 1. fontosnak tartja a pedagógiai folyamat tudatos megtervezését és a portfólió elkészítését,
 2. hajlandó a mentortanárokkal és szaktanárokkal való együttműködésre,
 3. fejlődik a reflektív önértékelése.
Independence and responsibility
 1. alkalmas az e-portfólió készítés önálló megtervezésére és kivitelezésére,
 2. felelősséget érez a pedagógiai munka és a portfólió minősége iránt.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Kötelező irodalom:
 • – Falus Iván - Kimmel Magdolna (2009): A portfolió Gondolat Kiadó
 • – Hollósi Hajnalka Zsuzsanna – Szabó Antal: Tanári portfolió
 • http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nyf.hu.bgytk/files/docs/06_tanari_portfolio.pdf
 • Ajánlott irodalom:
 • – Kimmel Magdolna (2002): A refletív gyakorlat gyökerei Pedagógusképzés 2002.3.120-123.p.
 • – Szabóné dr. Berki Éva (2015): Mentori keretek - mentori szerepek - mentori feladatok
 • http://kozokos.moodle,appi.bme.hu/mod/folder/view,php?id=25466
 • – Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése Gondolat Kiadói Kör 2003. Budapest ISBN 963 9500 61 5

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): tanulás támogatása, szervezése és irányítása -, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátí-tott kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dol-gozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2.Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): tanulás támogatása, szervezése és irányítása -, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátí-tott kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi projektfeladat és a foglalkozásokon tanú-sított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good >91
Good 81–90
Satisfactory 71–80
Pass 41–50
Fail < 40

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj fizetése mellett – a mindenkori Tanulmányi és Vizsgasza-bályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb egyéni feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
14
14
16
16
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Tóth Péter egyetemi tanár
Dr. Molnár György egyetemi docens

Approval and validity of subject requirements