Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
CARRIER GUIDANCE
ID (subject code)
BMEGT51M107
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. habil. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Contact details
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri az élethosszig tartó tanulás fogalmát, szakirodalmi hátterét.
 2. Ismeri az életpálya-építést támogató pályaorientáció elméleti alapjait.
 3. Ismeri a kulcskompetenciákat.
 4. Ismeri az életpálya-építési kompetenciákat.
Skills
 1. Képes saját értékeinek, erősségeinek és fejlesztésre szoruló tulajdonságainak felismerésére.
 2. Képes a tanulók érdeklődésének felkeltésére.
 3. Képes egyszerűbb konfliktuskezelési technikák alkalmazására.
 4. Képes a képzéssel és munkavállalással kapcsolatos információk kezelésére.
Attitude
 1. Törekszik mások megismerésére.
 2. Konstruktív a feladatmegoldások során.
 3. Befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
 4. Fontosnak érzi a reflektív gondolkodásmód elsajátítását.
 5. Nyitott a pedagógusokat a szakképzésben körülvevő kapcsolatháló megismeréséhez.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását.
 2. Birtokában lesz szakterülete alapvető elméleti tudásának.
 3. Felelősségteljes hozzáállást tanúsít a pedagógus szakma iránt.
 4. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 5. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Borbély-Pecze T. B. (2018):
 • Pogátsnik Monika (2020): A pályaorientáció elmélete és módszertana szakmai pedagógusoknak (kiadás alatt)
 • Szilágyi Klára (szerk.) (2012): A pályaorientáció szerepe a társadalmi integrációban, Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 5.4.4.-09/1-C. 2009-0001 „Képzésfejlesztés az összetartozásért” projektje keretében készült Hungarian edition
 • Kálmán Anikó: Élettávú tanulás.
 • Ajánlott:
 • Új Pedagógiai Szemle (2019/7-8): Borbély-Pecze T. B., Fazakas I., Juhász Á.: Pályabolyongás. Pályaorientációról a Szakképzés 4.0 stratégia kapcsán, 95-106.
 • Borbély-Pecze T. B. (2019): A munka jövője és a munkaügyi szolgálatok Európában.
 • Dr. Budavári Takács, Ildikó (2011): Karriertervezés

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése beadandó dolgozat, önálló gyűjtőmunka eredménye és az órai aktivitás alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A beadandó egy legalább 8 -10 oldal terjedelemben elkészített tudományos igényű munka, melynek témája előre megadott témákból választott vagy a hallgató által saját tapasztalatához, érdeklődéséhez kapcsolódó téma, melyet az oktatóval előre egyeztetett. A dolgozatban minimum 4 szakirodalom felhasználása kötelező, melyek között egynek idegen nyelvűnek kell lennie. A gyűjtőmunka a szeminárium anyagához kapcsolódik, melyben a hallgatónak hazai és nemzetközi kitekintéssel az iskolai „jó gyakorlatok”-ra vonatkozóan kell egy gyűjteményt összeállítani és prezentálni. A szemináriumokon való aktivitás, konstruktivitás az értékelés harmadik részét képezi. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (beadandó): 60%
 • részteljesítmény értékelés (gyűjtőmunka): 30%
 • részteljesítmény értékelés (órai aktivitás): 10%
 • összesen:: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 50–62
Fail < 50

Retake and late completion

A zárthelyi dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
28
28
4
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Ezek hossza alapesetben 2 óra (két hét), ám a hallgatók összetételétől és az általuk javasolt problémák tárgyalásának jellegétől függően arányuk az egyes félévek során változhat. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Lecture topics
1. ömlesztett
2. A tantárgy céljainak bemutatása. Követelmények megbeszélése. Az életút-támogató pályaorientáció elméleti keretei.
3. A változatos pályafutás értelmezése és kritikája.
4. Az egyéni tanácsadás elmélete: pályakonstrukciós kísérletek támogatása.
5. A pályaválasztás fogalmának változásai Magyarországon.
6. A pályaismereti tudás elhalványodása.
7. Életút-támogató pályaorientáció az egyes szakpolitikai alrendszerekben.
8. Még egyszer az állami foglalkoztatási szolgálatok ügyfél-szegmentációs rendszereiről.
9. Szakképzés és pályaorientáció – tévutak és lehetőségek.
10. Pályaorientáció és tanárképzés. Életút-támogató pályaorientáció, mint a foglalkoztathatóságot támogató eszköz – a munkaadók szemszögéből.
11. Az életút-támogató pályaorientáció rendszerszintű fejlesztésének lehetőségei a köznevelésben.
12. Korai iskolaelhagyás és életút-támogató pályaorientáció: támogató rendszer?
13. A személyre szabott cselekvési/álláskeresési terv a munkaügyi szolgálatok gyakorlatában. A tanácsadó kompetenciái és on-line tanácsadási rendszerek.
14. Az európai életpálya-tanácsadó, az európai munka-, pálya- és karrier-tanácsadók kompetencia rendszereinek áttekintése.
15. Szellem a gépben – avagy internet a pályatanácsadásban vagy pályatanácsadás az interneten?
16. Szemináriumok témái:
17. Saját pályafejlődés vizsgálata. (Savickas narratív módszere)
18. Fogalomértelmezés (pálya, életpálya, foglalkozás, munka, hivatás, pályafejlődés, pályaorientáció, pályaválasztás, stb.) gondolati térkép segítségével.
19. Az erősségek feltárása csoportos játék segítségével. (Mire vagyok alkalmas?-játék)
20. Holland tipológiai modelljének alkalmazása a gyakorlatban (In: Pogátsnik)
21. A 14-18 éves korosztály pályaválasztási folyamatának vizsgálata saját tapasztalatok alapján (csoportmunka)
22. A 14-18 éves korosztály szociális tanulásának nehézségei- saját tapasztalatok elemzése
23. A 14-18 éves korosztályra vonatkozó, lemorzsolódással kapcsolatos, kutatási eredmények vizsgálata csoportmunkában
24. Hogyan teremtsünk pályadöntést támogató környezetet az iskolában? (beszélgetés, csoportmunka)
25. Jó gyakorlatok megismerése (hallgatói gyűjtőmunka)

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin adjunktus

Approval and validity of subject requirements