I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
SPECIAL ISSUES IN PRODUCT MANAGEMENT
ID (subject code)
BMEGT52A022
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Lógó Emma
Position
associate professor
Contact details
logo.emma@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme - Product Management module for students starting from 2015

Subject Role: Compulsory for the specialisation

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
Közgazdaságtan I., II., Vállalatgazdaságtan 2., Termékmenedzsment (BMEGT52A016), valamint a Ter-mékmenedzsment modulra történt felvétel. / Economics I and II, Corporate Economics 2, Product Man-agement (BMEGT52A016), and enrolling to the Product management module
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 29 Apr 2020. Valid from 10 Feb 2020.

Objectives

The basic objective of the subject is to get acquainted with various product manage-ment topics and special areas of product management.

Academic results

Knowledge
 1. They know the facts, contexts, and limitations of the management processes of product development.
 2. They know and understand the organization and operation procedures of the technical processes in the field.
 3. They know the science, technology, human, economic and social contexts of development and service processes, and their mechanism of impact on health and safety.
 4. They know the basics, requirements, and connections of the fields of management sciences (manage-ment, project management, innovation management, product management, information management, marketing, law) related to the field of product development.
 5. They know the main procedures and methods of planning, economic examinations and technical imple-mentation of development projects.
 6. They know the methods of learning, knowledge acquisition, and data collection in the fields of manage-ment of engineering, and their ethical limitations and problem-solving techniques.
Skills
 1. During the solution of routine tasks arising in the field of product management, they are able to apply the acquired general and specific principles, rules, relations, procedures of natural, technical, manage-ment and organizational sciences.
 2. They can understand and apply technical and business documentation.
 3. They are able to analyze competitors, products, market opportunities and sell products with technical content.
 4. They are able to actively participate in the sale of products and services produced in the relevant field.
 5. They have skills in cooperation, networking, and communication.
 6. They have sense of responsibility, sense of quality, abilities to evaluate and self-evaluate, abilities to ana-lyze and synthetize.
 7. They are able to manage and apply software and IT systems supporting they field at a user level.
 8. They are able to communicate and present in a professionally adequate way orally and in writing in the mother tongue and in a foreign language.
 9. They are able to process and use national and international literature.
Attitude
 1. They are open to general and specific knowledge of the field of technology.
 2. They adhere to the legal, moral, and professional rules of work and employment.
 3. They strive to make their decisions in full compliance with the law and ethical standards.
 4. They seek to make its decisions by seeking the opinions of supervised employees and, where possible, in cooperation with them.
 5. They strive to promote their own professional development by continuous self-education.
 6. They have comprehensive systems approach.
Independence and responsibility
 1. To implement specific projects, they collaborate (under supervision) with experts of the field of technol-ogy.
 2. They are able to manage products independently.

Teaching methodology

Lectures, written and oral communication, use of IT tools and techniques, group assignments based on out-of-lecture-room practice.

Materials supporting learning

 • 1. Antalovits M., Süle M. (szerk.) (2012): Termékmenedzsment. Typotext Kiadó, Budapest.
 • 2. Letölthető dokumentumok és e-learning anyagok – Material downloadable from the course page

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy félévközi feladat (részteljesítmény értéke-lés), az előadások és gyakorlatok végén történő írásbeli rövid tesztek, valamint (összegző tanulmányi teljesítményértékelés) szóbeli vizsga alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg vagy csoportosan készített házi feladat; a házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját az oktató határozza meg. 2. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja rövid tesztek formájában. A tesztkérdések alapvetően a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszálnak. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg a gyakorlatvezetőkkel egyetértésben, a rendelkezésre álló munkaidő tesztenként 10 perc. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (szóbeli vizsga) A vizsga elemei: 1. szóbeli teljesítményértékelés (részvizsga): a félév során elsajátított tananyag szóbeli számonkérése előre kiadott tételsor alapján. A szóbeli vizsga során a hallgató a tételt a projektfeladatához, szakdolgozatához kapcsolódó példákon keresztül is bemutatja.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés: 20%
 • összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 30%
 • összesen: 50%

Percentage of exam elements within the rating

 • szóbeli részvizsga: 50%
 • évközi eredmények beszámítása: 50%
 • összesen: 100%

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 40%-át elérje a hallgató külön-külön a két teljesítményértékelésben. A megszerzett aláírás a TVSZ szerinti időtartam érvényes.

Issuing grades

%
Excellent >90-100
Very good 85–90
Good 70–84
Satisfactory 55–69
Pass 40–54
Fail < 40

Retake and late completion

1) Az egyes évközi teljesítményértékeléseket külön-külön min. 40-40%-ra kell teljesíteni. A részteljesítmény értékelés, valamint az összegző tanulmányi teljesítményértékelés a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesz-szük figyelembe. 2) Amennyiben az 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerez-ni, úgy – díjmentesen – második alkalommal, külön-külön ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
4 14
20
30
44
150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. ömlesztett
2. A fogyasztóvédelem és piacfelügyelet. A fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A kereskedelem általános fogyasztóvédelmi feltételei. Az elektronikus kereskedelem speciális fogyasztóvédelmi szempontjai. A jótállás és a szavatosság.
3. A szellemi tulajdonjogok ösztönző hatása. A szellemi alkotások hazai védelmi lehetőségei (szerzői jog, iparjogvédelem). Szabadalom, használati minta, formatervezési minta, védjegy stb.: az oltalom feltételei, időtartama, tartalma, területi hatálya.
4. A termékmenedzsment és a marketing termékfelfogása. A termékhagyma fogalma. A termékéletgörbe szakaszai. A vevői, felhasználói és termékélmény fogalmainak termékmenedzsment vonatkozásai.
5. Fenntarthatóság és környezetvédelmi szempontok a termékmenedzsmentben
6. A designérték tükröződése, szerepe a termékfejlesztésben. Az esztétikai elemek döntést befolyásoló szerepe. Design díjak szerepe a termékmenedzsmentben.
7. A termékinnováció fogalma. A termékinnovációs modellek fejlődése. A Roozenburg-Eekels modell és adaptációs lehetőségei. A dizájngondolkodás (design thinking) mint eszköz.
8. A felhasználóközpontú terméktervezés általános folyamata és módszerei. A termékfejlesztési folyamat fő állomásai és a kapcsolódó ergonómiai és felhasználói élmény (UX) feladatok, valamint a marketing szerepe. A participatív rendszerfejlesztés – a felhasználók bevonásának szerepe.
9. Az érték, a coaching témakörei
10. Az egészségipar termékmenedzsment kérdései
11. A stratégiai terméktervezés során alkalmazható ötletgyűjtési és -kiválasztási módszerek.
12. A terméktervezés és -megvalósítás az új üzleti ötlettől a termékhasználat megkezdéséig: szervezeti keretek, gyártásszervezési megoldások.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Tóvölgyi Sarolta adjunktus tovolgyi.sarolta@gtk.bme.hu
Pulay Márk tanársegéd pulay.mark@gtk.bme.hu
Pataki-Bittó Fruzsina tanársegéd pataki.bitto.fruzsina@gtk.bme.hu
Szabó Bálint tanársegéd szabo.balint@gtk.bme.hu
Kapusy Kata tanársegéd kapusy.kata@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements