Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
TEACHER COMMUNICATION
Course code
BMEGT51M104
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
0
Laboratory
2
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. habil. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Email adress
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a társadalmi kommunikációra jellemző verbális és nonverbális kommunikációs kifejezéseket.
 2. Tapasztalatot szerez a leggyakrabban előforduló pedagógiai szituációk terén.
 3. Különböző pedagógiai helyzetekben helyesen alkalmazza a nonverbális kommunikáció- és a paralingvisztika kifejezőeszközeit.
 4. Tud egy tanórát a pedagógiai kommunikáció szempontjából elemezni.
Ability
 1. Képes a másikra odafigyelni, képes az értő hallgatásra.
 2. Képes elkerülni az agresszív és a passzív kommunikációt.
 3. Képes a problémák hatékony megoldására.
 4. Fejlődik konfliktusmegoldó készsége.
Attitude
 1. A gyakorlatok során együttműködik az oktatóval és hallgató társaival.
 2. Kommunikációjában az asszertivitást helyezi előtérbe.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
 4. Törekszik a fejlődésre az ismereteinek bővítése és a saját kommunikációs stílusa terén egyaránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és megoldását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Fontosnak érzi a reflektív gondolkodásmódot saját munkavégzésében.
 4. Elméleti tudásának birtokában képes a gyakorlatban az önálló alkalmazásra, s ezáltal szakmájának felelősségteljes képviselőjévé válni.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • BALÁZS László - H. TOMESZ Tímea - H. VARGA Gyula (2013): A kommunikáció elmélete és gyakorlata, Gramma Kiadó Eger, http://magyar.uni-eger.hu/public/uploads/a-kom-elmelete-es-gyak-teljes-uj-1-_56616f9699242.pdf
 • Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. - Budapest : Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1988. - 296 s. - ISBN 963 333 043
 • Dr. BUDAVÁRI, TAKÁCS Ildikó (2011): A konfliktuskezelés technikái, Copyright 2011, Szent István Egyetem, file:///C:/Users/user/Downloads/2010-0019_konfliktus_kezeles.pdf
 • HORVÁTHOVÁ Kinga - SZŐKÖL István (2016): A pedagógiai kommunikáció, Selye János Egyetem, Komárom
 • Dr. HOLIK Ildikó – Dr. SANDA István Dániel (2015): Tanári kommunikáció, Óbudai Egyetem, TMPK https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanari_kommunikacio/tananyag/00-borito-150604a-halvanysarga-09-Holik.Ildiko.html
 • GORDON, Thomas (1990): T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése, Gondolat Kiadó, Budapest, https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/793556/default/doc_url/IMG.pdf

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy beadandó dolgozat, egy sikeresen megírt zárthelyi dolgozat és a laboratóriumi gyakorlatokon tanúsított aktivitás összesített eredménye alapján történik.

Performance evaluation methods

Beadandó dolgozat, melyben a hallgató egy iskolai kommunikációs szituációt elemez az általa összegyűjtött, legalább 4, releváns szakirodalom értő felhasználásával. 2. Zárthelyi dolgozat a félév végén, melyben a hallgató az órákon szerzett ismereteiről, szemléletéről és a szakirodalomból megtanultakról ad számot. 3. Órai aktivitás értékelése: a laboratóriumi gyakorlatokon végzett különböző szituációs és kommunikációs játékokban, feladatokban való részvétel intenzitásának figyelembevétele. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Beadandó dolgozat: 40%
 • Zárthelyi dolgozat: 40%
 • Órai aktivitás: 20%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 41–62
Fail < 40

Correction and retake

1) A zárthelyi dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
42
32
16
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Ezek hossza alapesetben 3 óra (hét) ám a hallgatók összetételétől és az általuk javasolt problémák tárgyalásának jellegétől függően arányuk az egyes félévek során változhat. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali féléves óraszámának 1/3-ad része.

Topics of lectures
1. A tantárgy célkitűzéseinek bemutatása. A félév feladatainak megbeszélése. Követelmények ismertetése.
2. Bevezetés a kommunikáció elméletébe. A pedagógiai kommunikáció sajátosságai.
3. A verbális kommunikáció sajátosságai. A tanár kommunikációs képességei.
4. Nonverbális kommunikáció. A nonverbális kommunikáció kifejezőeszközei.
5. Az asszertív kommunikáció jellemzői. Jó gyakorlatok bemutatása.
6. Az asszertív viselkedés jelentősége a tanításban. EMK-Erőszak Mentes Kommunikáció a pedagógiában.
7. Szervezési formák és didaktikai módszerek a pedagógiai kommunikáció függvényében. Szociofugális terek, szociopetális terek, aktivitási zóna/részvételi háromszög.
8. A pedagógus beszédének főbb sajátosságai. A magyarázat, az előadás, a vita szerepe, helyes és helytelen alkalmazása.
9. A tanulók beszédviselkedése. Rituálék az osztályteremben.
10. Hogyan motivál a pedagógus?
11. A tanári kérdés és a tanári instrukció. A kivárási idő szerepe, tanári kérdezés formái, a reakciók jelentősége.
12. Nevelési konfliktushelyzetek megoldása.
13. Kommunikációs gátak. Nehezen kommunikáló tanulók az osztályteremben.
14. A félév zárása.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin egyetemi docens

Approval and validity of subject requirements