Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
STUDENT TEACHING 1.
Course code
BMEGT51A540
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 7

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No. 580.065/2017 Valid from September 1., 2017.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. képesség a tanulók megismerésére, a sajátos nevelési igényű tanulók támogatására, a megfelelő eredménnyel járó módszerek feltárására
 2. 2. képesség a tanulócsoportok megismerésére és fejlődésük nyomon követésére, illetve az erre alkalmas adatgyűjtő eszközök, kérdőívek, tudásszintmérő tesztek készítésére és alkalmazására 3. képesség az osztálytermi támogató tanulási környezet létrehozására a közösségben jelentkező feszültségek, konfliktusok kezelésére, a tanulók motiválásának, a tanulás hatékonyságának kialakítására és fenntartására
 3. 1. a pedagógia, pszichológia, illetve a szaktudományi területen szerzett széles körű elméleti ismeretek értelmezése a tantermi munkában, azok közvetítése, valamint a hétköznapi életben való alkalmazása, építve a különböző tudásterületek közötti összefüggésekre, 2. a szakképzési kerettantervek (ezek alapjául szolgáló Országos Képzési Jegyzék, szakmai és vizsgakövetelmények, modultartalmak stb.), a helyi tanterv szabályozó szerepének, tartalmának, összefüggésrendszerének és nevelési irányainak ismerete, alkalmazása a tanári munka tervezésében és adaptálása a tantermi gyakorlatra. 3. a kompetencia alapú szaktárgyi tartalom tanórai elsajátításában saját élményű tapasztalatok megszerzése 4. a szaktárgyi kompetenciafejlesztés módszertani lehetőségeinek és eszközeinek alkalmazási képessége
Ability
 1. képessé válik a jelölt a látott tanóra/tanórán kívüli tevékenységek során tapasztaltak összevetésére a didaktikai szempontokkal (így: az óra célja és tartalma, az óra felépítése és szervezése, az órán alklmazott oktatási stratégia és módszerek, a tanulók munkája és magatartása, az óra eredményessége)
 2. a tanórai munka során tervezett motiváció módjainak és a tanulásirányi formák eredményességének reflektív önértékelési képességének továbbfejlődése
Attitude
 1. képesség szakterületén a tanítási programok, tanulási egységek, tanítási órák tervezésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások megválasztására, a taneszközök rendszerbe szervezésére az informatikai kompetenciák birtoklása és azok felhasználása az osztálytermi munkában, illetve a diákok önálló tanulásának irányításában
 2. 1. a szakképzési kerettantervek által megszabott ellenőrzés, mérés, értékelés módszereinek ismerete 2. a szaktárgyai sajátosságoknak megfelelő tanulói teljesítménymérési módszerek, eszközök alkalmazási szintű képessége 3. a szakképzés rendszerében jellemző belső és külső mérések rendszerének átfogó ismerete
 3. a tanulókkal folytatott (szóbeli és/vagy írásbeli) kommunikációs gyakorlat lehetőségeinek és tapasztalatainak elemzésében való jártasság továbbfejlesztése 2. a tanítási órán/tanórán kívüli tevékenységekben alkalmazható módszerek értékelésében való jártasság továbbfejlesztése
Autonomy and responsibility
 1. a szaktárgyi óra tervezésében és megvalósításában, valamint a tanári teljesítmény eredményességét megítélésében való jártasság továbbfejlesztése
 2. a reflektív gondolkodás, a reflektív, szakmai elemző technika továbbfejlesztése
 3. a portfolió dokumentum gyűjtés és rendszerezés továbbfejlesztése (tanóratervek, feljegyzések, tanulást támogató eszközök készítése, reflexiók, stb)

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Lenkovics Ildikó (é.n.): A tanítás tanulása Segédanyag a gyakorlati tanításhoz http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nyf.hu.bgytk/files/docs/02_a_tanitas_tanulasa.pdf

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése-, tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése-, a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a pedagógiai folyamat tervezése-, tanulás támogatása, szervezése és irányítása-, pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2.Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése-, tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése-, a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a pedagógiai folyamat tervezése-, tanulás támogatása, szervezése és irányítása-, pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent >90
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40–60
Fail < 40

Correction and retake

A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
16
16
8
8
48

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Szabóné dr. Berki Éva c. egyetemi docens berki.e@eik.bme.hu
Nagy Katalin egyetemi tanársegéd nagy.k@eik.bme.hu
Csécsei Pál tudományos munkatárs csecsei.p@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements