Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
Labour Law
ID (subject code)
BMEGT55M300
Type of subject
Contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Position
associate professor
Contact details
grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Business Law'
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Psychology Master’s Programme - Work and organisational psychology specialisation from 2015/16/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 2

Programme: Work and organisational psychology specialisation

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, 26/06/2019. Valid from September 1, 2019

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Tisztában van a munkajogi szabályozás társadalmi és gazdasági funkcióival.
 2. Ismeri a munkavégzést befolyásoló jogterületek szakpolitikai, gazdasági, üzleti mechanizmusokban megragadható főbb sajátosságait.
 3. Ismeri azokat a releváns megközelítéseket, amelyek bemutatják, hogy milyen hatással vannak a szabályozók a munkavégzéssel kapcsolatos jogterületek egyes szegmenseire.
 4. Ismeri a munkavégzéssel befolyással bíró jogi szabályozás elemzési módszereit, szempontjait.
Skills
 1. Képes a gyakorlatban a munkavégzés szabályozásainak megfelelő értelmezésére, elhelyezésére.
 2. Képes jogi és gazdasági szempontból elemezni az az egyes gazdasági szereplők szerepét, motivációit, tevékenységét a munkavégzéssel kapcsolatban.
 3. Képes egy sokszempontú összefüggésrendszer megragadására, a vizsgált témakör tekintetében a közpolitikai stratégiai tervezés modellezésére.
 4. Képes a kritikai gondolkodásra.
Attitude
 1. Megfelelően tudatos a munkavégzés szabályozásának értékelése során, sokféle forrásból tájékozódik, tudatosan keresi az alternatív megoldásokat.
 2. Nyitott a munkavégzés jogi szabályozásáról való gondolkodás során az önreflexióra, a kritikai befogadásra, a kritikai gondolkodásra.
 3. Nyitott a kritikus önértékelésre, a tevékenységeken alapuló, aktív, tanulási módszerekre, a kísérletező stílusra.
 4. Elfogadja a szabályozás kiindulópontjaként az alapjogi/emberi jogi sztenderdek és követelmények érvényesülését.
Independence and responsibility

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Előadásanyagok, tankönyv, folyóiratcikkek, policy dokumentumok. Kötelező irodalom a tanuláshoz felhasznál-ható az előadásokon bemutatott slide show, amely a tantárgy Moodle oldaláról letölthető.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése félévközi, a ZH-napokra megállapított írás-beli számonkérés alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges mindkét ZH egyenként legalább 50%-os teljesítése.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Félévközi tesztek: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc;

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Zárthelyi : 50%
 • Zárthelyi : 50%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50–63
Fail < 50

Retake and late completion

A zárthelyi dolgozatok javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg teszi közzé. Az elmaradt ZH-k pótlására, illetve javítására a TVSZ szerinti rendben, a pótlási héten van lehetőség. A Tanszék a betekintés időpontját egyedileg teszi közzé. A betekintés során a felülvizsgálat a következőkre terjedhet ki: a javítókulcshoz képest hibás javítás, a pontszámok helytelen összeadásából származó hiba. A tesztsor maga nem tárgya a betekintésnek.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
24
30
36
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Lehóczki Zsófia
Dr. Szekeres Diána
Dr. Nagy Krisztina

Approval and validity of subject requirements