Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
Labour Law
Course code
BMEGT55M300
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Position
associate professor
Email adress
grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Pszichológia mesterszak - Munka és szervezetpszichológia szakirány 2015/16/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 2

Programme: Munka- és szervezetpszichológia szakirány

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, 26/06/2019. Valid from September 1, 2019

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Tisztában van a munkajogi szabályozás társadalmi és gazdasági funkcióival.
 2. Ismeri a munkavégzést befolyásoló jogterületek szakpolitikai, gazdasági, üzleti mechanizmusokban megragadható főbb sajátosságait.
 3. Ismeri azokat a releváns megközelítéseket, amelyek bemutatják, hogy milyen hatással vannak a szabályozók a munkavégzéssel kapcsolatos jogterületek egyes szegmenseire.
 4. Ismeri a munkavégzéssel befolyással bíró jogi szabályozás elemzési módszereit, szempontjait.
Ability
 1. Képes a gyakorlatban a munkavégzés szabályozásainak megfelelő értelmezésére, elhelyezésére.
 2. Képes jogi és gazdasági szempontból elemezni az az egyes gazdasági szereplők szerepét, motivációit, tevékenységét a munkavégzéssel kapcsolatban.
 3. Képes egy sokszempontú összefüggésrendszer megragadására, a vizsgált témakör tekintetében a közpolitikai stratégiai tervezés modellezésére.
 4. Képes a kritikai gondolkodásra.
Attitude
 1. Megfelelően tudatos a munkavégzés szabályozásának értékelése során, sokféle forrásból tájékozódik, tudatosan keresi az alternatív megoldásokat.
 2. Nyitott a munkavégzés jogi szabályozásáról való gondolkodás során az önreflexióra, a kritikai befogadásra, a kritikai gondolkodásra.
 3. Nyitott a kritikus önértékelésre, a tevékenységeken alapuló, aktív, tanulási módszerekre, a kísérletező stílusra.
 4. Elfogadja a szabályozás kiindulópontjaként az alapjogi/emberi jogi sztenderdek és követelmények érvényesülését.
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Előadásanyagok, tankönyv, folyóiratcikkek, policy dokumentumok. Kötelező irodalom a tanuláshoz felhasznál-ható az előadásokon bemutatott slide show, amely a tantárgy Moodle oldaláról letölthető.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése félévközi, a ZH-napokra megállapított írás-beli számonkérés alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges mindkét ZH egyenként legalább 50%-os teljesítése.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Félévközi tesztek: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc;

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Zárthelyi : 50%
 • Zárthelyi : 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50–63
Fail < 50

Correction and retake

A zárthelyi dolgozatok javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg teszi közzé. Az elmaradt ZH-k pótlására, illetve javítására a TVSZ szerinti rendben, a pótlási héten van lehetőség. A Tanszék a betekintés időpontját egyedileg teszi közzé. A betekintés során a felülvizsgálat a következőkre terjedhet ki: a javítókulcshoz képest hibás javítás, a pontszámok helytelen összeadásából származó hiba. A tesztsor maga nem tárgya a betekintésnek.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
24
30
36
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Lehóczki Zsófia
Dr. Szekeres Diána
Dr. Nagy Krisztina

Approval and validity of subject requirements