Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
COMMON SENSE OF EDUCATION
Course code
BMEGT51V103
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Email adress
toth.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.456/2/2020 Valid from September 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. A hallgató ismeri a neveléstan alapfogalmait,
 2. ismeri a nevelés társas közegét,
 3. ismer egy neveléstani rendszermodellt,
 4. alapvető pedagógiai orientációjú ismeretekkel rendelkezik a nevelési konfliktusok kezeléséről,
 5. a sajátos nevelési igény társadalmi jelentőségéről és annak kezelési lehetőségeiről.
Ability
 1. Képes mozgósítani és konstruktívan továbbfejleszteni a témára vonatkozó előzetes tudását,
 2. képes összefüggések feltárására a tanulás és a nevelés között,
 3. képes összefüggések feltárására az ENSZ fenntarthatósági célok és a nevelés között,
 4. képes megkülönböztetni a nevelés színtereit és tartományait,
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. csoportos feladatvégzés esetén határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az interdiszciplináris kutatások új eredményei iránt,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
 4. A neveléssel kapcsolatban felelősségteljesen átgondolt álláspontot alakít ki.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Fűzi Beatrix (2015): Neveléstan. (tankonyvtar.hu)
 • Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
 • Feketéné Szakos Éva: Egy Socrates Grundtvig menedzserképző program az egészségnevelésben. FELNŐTTKÉPZÉSI SZEMLE 2:(1) pp. 15-19. (2008)
 • Benedek András (szerk.): Szakképzés-pedagógia. TYPOTEX 2006. Budapest.
 • Kron, Friedrich, W.: Pedagógia. Osiris, Budapest, 1997.
 • Nahalka István: A természettudományos nevelés és a tudományelméletek. Magyar Pedagógia, 3-4. 229-250.
 • 1995.
 • Zrinszky László: Neveléselmélet. Műszaki Kiadó, Budapest, 2002.
 • www.drfeherkatalin.hu/upld/bevped.ppt
 • Pálhegyi Ferenc: Pedagógiai kalauz. Útmutató a családorientált pedagógiai gondolkodáshoz. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai és Tanárképző Főiskola Bp. 1996.
 • www.egeszseg.hu

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése beadandó házi feladat (írásbeli részteljesítmény-értékelés), és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény-értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás-, képesség-, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja, beadandó házi feladat formájában. A kiadott témákkal kapcsolatos tanulmány megírásával, vagy digitális média-formában való feldolgozásával kerül sor a részteljesítmény-értékelésre. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás-, képesség-, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel az órákon; az értékelési elveket a tantárgyfelelős határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • félévközi eredmények beszámítása: 50%
 • összesen: 100%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele a TVSz szerint az órákon való aktív részvétel.

Grading

%
Excellent > 90
Very good 86–90
Good 74–86
Satisfactory 62–74
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető. 2) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
12
20
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez szükséges tanulmányi munka a következő tematikai blokkok szerint tagolódik. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Neveléselméleti és neveléstörténeti alapfogalmak
2. A nevelés fogalma. Nevelési színterek és tartományok
3. A pedagógus, mint nevelő
4. Nevelési célok. Konstruktív életvezetés
5. Az ösztönző-motivációs személyiségkomponensek: szokások, életvezetési modellek, meggyőződések.
6. A nevelési folyamat, nevelési módszerek, a nevelés tervezése
7. Szakmai nevelés
8. A nevelés társas közege; nevelés és társadalom
9. Ökoszociális környezet, szociális tanulás, szocializáció. A csoport
10. A család: funkciói, a család életmódja, szocializációs zavarok
11. Az iskola, mint nevelési színtér
12. Konfliktusok és nevelés
13. A sajátos nevelési igényű emberek
14. Összefoglalás

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements