Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
HEALTH AVARENESS IN FAMILY PLANNING
ID (subject code)
BMEGT51V102
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Feketéné dr. Szakos Éva
Position
associate professor
Contact details
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.059/2/2020 Valid from February 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. A hallgató ismeri a családos életforma sajátosságait,
 2. szakirodalmi források alapján ismeri a párválasztás szempontjait,
 3. ismeri az egészség- és környezettudatos termékenységszabályozás alapjait,
 4. ismeri a pedagógiai szakirodalomban fellelhető, nevelésorientált családmodell-rendszert,
 5. valamint kutatási eredmények alapján ismeri a családi háttér és az iskolai, munkahelyi teljesítmény összefüggéseit.
Skills
 1. Képes mozgósítani és konstruktívan továbbfejleszteni a témára vonatkozó előzetes tudását,
 2. képes okságok feltárására a tanulás és az életvilág között,
 3. képes értelmezni a tanulás szerepét az életvitel alakításában,
 4. képes saját párválasztási szempontrendszer kidolgozására,
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. csoportos feladatvégzés esetén határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az interdiszciplináris kutatások új eredményei iránt,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
 4. A családtervezés kérdésében felelősségteljesen átgondolt álláspontot alakít ki.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
 • Feketéné Szakos Éva: A felnőttek tanulása és oktatása – új felfogásban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002 / 2010.
 • Feketéné Szakos Éva:
 • Feketéné Szakos Éva: Szexuális nevelés és természetes családtervezés. EGÉSZSÉGNEVELÉS 36:(3) pp. 118-121. (1995)
 • Feketéné Szakos Éva: Egy Socrates Grundtvig menedzserképző program az egészségnevelésben. FELNŐTTKÉPZÉSI SZEMLE 2:(1) pp. 15-19. (2008)
 • Feketéné Szakos Éva (2017): A felnőttkori tanulás és képzés hatásai az egészségre – kutatási eredmények és a GRALE 3 jelentés tükrében. In: Fodorné Tóth Krisztina (szerk.): Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása - Higher Education, Lifelong Learning and Implementation of UN Sustainable Development Goals. Tanulmánykötet. „MELLearN - Felsőoktatási Hálózat az Életen át tartó tanulásért” Egyesület, Pécs, 238-246.
 • Feketéné Szakos Éva (2018): Az időskori tanulás támogatása IKT eszközökkel. In: Fodorné, Tóth Krisztina (szerk.) A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás – fejlesztés – innováció : SOCIAL AND ECONOMIC BENEFITS OF UNIVERSITY LIFELONG LEARNING: RESEARCH – DEVELOPMENT AND INNOVATION, Debrecen, Magyarország : MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, (2018) pp. 204-216. , 13 p.
 • Frank-Hermann, P. et. al. (2015): Natürliche Familienplanung – aktueller Stand. In: Der Gynäkologe, 48 (9), 657-666. p.
 • Fromm, E. (2012): A szeretet művészete. Háttér Kiadó, Bp.
 • Fűzi Beatrix (2015): Neveléstan. (tankonyvtar.hu)
 • Frank-Hermann, P. és Strovitzki, T. (2016): Konzeptionsoptimierung durch Zyklusbeobachtung. In: Gynäkologische Endokrinologie, 14(2) April 2016, 87-99. p.
 • Kispálné Horváth Mária (2015): A felnőttkori tanulás hatása a komfortérzésre. PhD disszertáció, Kézirat, Budapest, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola.
 • Kopp Mária és Skrabski Árpád (2008): Kik boldogok a mai magyar társadalomban? In: Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Budapest, Semmelweis Kiadó.
 • Malteser Arbeitsgruppe NFP (2019): Natural and safe. The Handbook. The workbook. CycleForth LLC
 • Nádasi Mária: Társadalom – család - iskola In: CS.F.-né Nemes Márta (szerk.): Hagyományok és értékek az ezredforduló pedagógiájában, Családpedagógiai Egyesület. Budapest. 1998.
 • Pálhegyi Ferenc: Pedagógiai kalauz. Útmutató a családorientált pedagógiai gondolkodáshoz. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai és Tanárképző Főiskola Bp. 1996.
 • www.egeszseg.hu

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése beadandó házi feladat (írásbeli részteljesítmény-értékelés), és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény-értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás-, képesség-, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja, beadandó házi feladat formájában. A kiadott témákkal kapcsolatos tanulmány megírásával, vagy digitális média-formában való feldolgozásával kerül sor a részteljesítmény-értékelésre. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás-, képesség-, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel az órákon; az értékelési elveket a tantárgyfelelős határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • félévközi eredmények beszámítása: 50%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele a TVSz szerint az órákon való aktív részvétel.

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 86-90
Good 74–86
Satisfactory 62–74
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető. 2) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
28
8
20
56

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements