Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
SCHOOL ADMINISTRATION
ID (subject code)
BMEGT51S220
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
7
Subject Coordinator
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Contact details
toth.peter@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a köznevelés intézményeire vonatkozó jogszabályokat
 2. Ismeri a köznevelési intézmények tanügyigazgatási feladataihoz tartozó feladat- és hatásköröket
 3. Ismeri a köznevelési ismeretek dokumentumait, iratkezelési rendszerét
 4. Ismeri a tanügyigazgatás keretében hozott hatósági döntéseket
Skills
 1. Képes a köznevelési intézményekben folyó tanügyigazgatási feladatok elvégzésére.
 2. Képes a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
 3. Képes a tanulókkal kapcsolatos szociális- és egészségügyi jelzőrendszer működtetésére
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végig gondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Dr. Bosch Márta: Iskolaigazgatás, jegyzet, BME Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest 2019.
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt három házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: a konzultációkon való aktív részvétel B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. szóbeli vizsga

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • :

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Érdemjegy-megállapítás

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A vizsga mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
8
18
4
30

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. ömlesztett
2. A tanulókkal összefüggő tanügyigazgatási feladatok.A gyermekek, tanulók jogai és kötelességei. Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatásának támogatására irányuló szabályozás.Az iskoláztatás, a tankötelezettség teljesítésének feltételei.A sajátos nevelési igényű tanulók iskolázási kötelezettsége.A tanulói jogviszony. A tanuló kötelességei. A gyermeknek, a tanulónak joga. A tanulók szociális ellátása.Tankönyvellátás. Rendkívüli segély.A tanulók napközbeni ellátása.Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok.A gyermek egészséges, biztonságos munkavégzése.A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések.A tanulói kötelezettségek megszegése,A tanuló kártérítési felelőssége. Az intézmények kártérítési felelőssége,A hiányzások jogkövetkezményei, Az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszűnése.
3. Az intézmények ügyvitele, ügyiratkezelése, nyilvántartásai.A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánossága.Az iratkezelés és az ügyintézés szabályai.A kötelezően használt nyomtatványok. A tanügyi nyilvántartások vezetése. Diákigazolvány.Személyes adatok kezelése az intézményben.
4. Személyi döntések az iskolában.A közalkalmazotti jogviszony szabályozása. Érdekegyeztetés, belső munkaügyi szabályok. Munkaerő-tervezés a köznevelési intézményekben.A köznevelésben az alkalmazás feltétele.Vagyonnyilatkozat, A pedagógusok előmeneteli rendszere. A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei. Pedagógusok munkavégzés. Jubileumi jutalomra jogosultság.A közalkalmazotti jogviszony megszűnése, megszüntetése.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements