Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
METHODOLOGY OF SPECIALISATION 2.
ID (subject code)
BMEGT51M522
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Contact details
toth.peter@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (commerce-marketing, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (commerce-marketing, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (economics, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (economics, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (finance-accounting, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (finance-accounting, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (bio-chemicals, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (bio-chemicals, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (electrical engineering-electronics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (electrical engineering-electronics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (civil engineering-architecture, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (civil engineering-architecture, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (mechanical engineering-mechatronics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (mechanical engineering-mechatronics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (IT, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (IT, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (light industry, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (light industry, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (environmental protection-water management, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (environmental protection-water management, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (transport, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (transport, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from Septem-ber 1, 2017

Objectives

The subject aims to – familiarise students with the competence expectations determining specialised methodological preparedness and to promote the development of methodological competences, – familiarise students with subject specific teaching methodology determined by the curricular framework of vocational education programs providing adequate qualifications and with designing the teaching process according to the vocational training curricula, – facilitate the acquisition of lesson-specific differentiated learning methods, familiarise students with the objectives, functions, and features of subject-specific monitoring, assessment, and evaluation, the introduction of the specific aspects of vocational training.

Academic results

Knowledge
 1. a kompetencia alapú nevelés-oktatás és szemléltetés lehetőségei a szakképzésben
 2. a szaktárgyak tartalmának megismertetése
 3. a szaktárgyi kompetenciafejlesztés módszertani lehetőségeinek és eszközeinek ismerete
Skills
 1. a tanítandó tartalmak, azok struktúrájának, logikai felépítésének meghatározási képessége, a tanulás-tanítás megfelelő stratégiáinak ismerete és kiválasztási képessége;
 2. a szaktárgyi tanórai tervezés során felhasználható taneszközök, egyéb tanulási-tanítási segédletek ismerete,
 3. a pedagógiai folyamat tervezésével kapcsolatos feladatok teljesítésére, a szaktárgyi órák szakszerű tervezésére való képesség.
Attitude
 1. a hagyományos és korszerű tanári módszerek ismerete
 2. a tanórai munka tervezésének készségszintű elsajátítása
 3. a szakképzési kerettantervekben meghatározott tanítási módszerek alkalmazási képessége
Independence and responsibility
 1. alapvető tájékozottság megszerzése a hagyományos és korszerű pedagógiai módszerek, a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés elméleti megközelítései, a nevelési-oktatási stratégiák, stílusok kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben.

Teaching methodology

Lectures, presentations, individual and group work, written and oral communication, the use of ICT devices and techniques, debates, individual projects.

Materials supporting learning

 • Belényesi, Emese; Budaváriné, Béres Erzsébet; Pallai, Éva; Stréhli-Klotz, Georgina; Molnár, Katalin: Peda-gógiai módszertani ismeretek a közszolgálati pályaorientációs képzés oktatói számára. Budapest, Ma-gyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar (2018) ISBN: 9786155870729 https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12735/Pedag%F3giai%20m%F3dszertani%20ismeretek.pdf;jsessionid=66E8AAD529FFDCD90FC5652C8EBF366F?sequence=1
 • Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes: Didaktika Budapest, 2011. Digitális tankönyv (A tanulás, Az oktatás célrendszere, Az oktatás tartalma, Az oktatási folyamat, Az oktatás stratégiái és módszerei, Az oktatás szervezeti keretei és formái, Az oktatás szervezési módjai c. fejezetek) https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
 • Réthy Endréné: Felkészülés a tanítási órákra, kiscsoportos foglalkozásokon. http://orszavak.nveomszsz.0rg/pdf/6 rethv.pdf
 • Kagan, Spencer: Kooperatív tanulás. Ökonet Kft. Budapest, 2001.
 • Fűzi Beatrix: Didaktika és oktatásszervezés. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_didaktika/adatok.html
 • Molnár Edit Katalin (1-6. fejezet) - Vígh Tibor (7-12. fejezet): A tantervelmélet és a pedagógiai értékelés alapjai. http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Tantervelmlet_s_a_pedaggiai_rtkels_alapjai/index.html

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi projektfeladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (projektfeladat): a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a pedagógiai folyamat tervezése-, szakmódszertani és a szaktárgyi tudás -, a tanulás támogatása kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg és csoportosan készített projektfeladat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a pedagógiai folyamat tervezése-, szakmódszertani és a szaktárgyi tudás -, a tanulás támogatása kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a projektfeladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 80–90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Retake and late completion

1) A projektfeladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb egyéni feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
12
12
12
14
50

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A szakmai követelménymodul, és a szaktárgy helye, szerepe a szakképzésben. A szakmai tanári munka tervezésének dokumentumai. A szakképzési kerettantervben meghatározott tanári módszerek.
2. A tanterv és a tematikus terv tartalma, kapcsolata. A tematikus terv és tanóraterv tartalma, kapcsolata. A tanóratervezés folyamata, a tanóra típusai, az egyes típusok főbb jellemzői.
3. Az oktatási stratégia, tanulási stratégia, tanulási stílus értelmezése, jellemzőik. A tanítási módszerek és a tanóraszervezés. Az egyes tanítási módszerek főbb jellemzői.
4. A szakképzés szakmai tárgyainak tanítása során leggyakrabban alkalmazott tanári módszerek, a megszerzett tudás mérése, értékelése, az IKT eszközök alkalmazási lehetőségei.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Belényesi Emese egyetemi docens

Approval and validity of subject requirements