Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
STUDENT TEACHING SEMINAR 1
Course code
BMEGT51A537
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
0
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 6

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No. 580.065/2017 Valid from September 1., 2017.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a csoportos és egyéni pedagógiai gyakorlatok pedagógiai kereteit, azok tevékenységsorozatát
 2. Ismeri tanítási gyakorlatok értékelésére vonatkozó rendszereket
 3. Ismeri a óra illetve foglalkozási tervek értékelését leíró indikátorokat és elvárásokat
Ability
 1. Képes a tanulók szakmai témáikhoz kapcsolható előzetes tudásának feltérképezésére, különös tekintettel az oktatáshoz nem szorosan kapcsolódó forrásokból származó információkra.
 2. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, és támogató kommunikációra
 3. A szaktárgyi tanórai és tanórán kívüli tevékenységek esetmegbeszélése nyomán képessé válnak tevékenységük több dimenzió mentén történő elemzésére, tevékenységük korrekciójára
 4. Az esetmegbeszélések eredményeként képesek lesznek saját szakmai szerepvállalásuk meghatározására, a reflexiók felhasználására
Attitude
 1. Törekszik arra, hogy a tanulók különböző információforrásokból származó ismereteit feltárja és strukturálja
 2. Törekszik arra, hogy a technológiai fejlődés folyamatát követni tudja.
 3. Törekszik a szakoktató társakkal való együttműködés továbbfejlesztése
 4. Törekszik az esetmegbeszélések eredményeként a kritikai, döntési kompetenciák fejlődése, a reflektív gondolkodásra
Autonomy and responsibility
 1. A féléves összefüggő tanítási gyakorlatuk estén önállóan és felelősségteljesen veszik fel a kapcsolatot a mentortanárral és a partnerintézménnyel
 2. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett
 3. Elkötelezett az önálló reflexiókra, a gyakorlatok és óratartások önértékelésére
 4. Önállóan tervezi meg a pedagógiai és tanítási gyakorlatát és annak időbeosztását

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadó Kör, Budapest ISBN 963 9500 61 5
 • F. Várkonyi Zsuzsa (2010): Tanulom magam. M-érték Kiadó Kft., Budapest ISBN 9789639889941

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tan-tárgy oktatója határozza meg. 2.Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40–60
Fail < 40

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
4
4
22
30
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Szabóné dr. Berki Éva c. egyetemi docens berki.e@eik.bme.hu
Csécsi Pál egyetemi docens csecsei.p@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements