Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
APPLIED DIDACTICS
ID (subject code)
BMEGT51A520
Type of subject
contact hour, part-time correspondance course
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
8
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Contact details
toth.peter@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Technical Instructor Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.059/2/2020 Valid from February 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás legfontosabb pedagógiai, az oktatás, a képzés alapfogalmait, összefüggéseit, törvényszerűségeit.
 2. Rendelkezik az iskolai szakoktatói tevékenységhez szükséges speciális elméleti és módszertani alapokkal, gyakorlati ismeretekkel.
 3. Átfogóan ismeri a műszaki szakoktató szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
 4. Ismeri a műszaki szakoktató szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus társadalom-tudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat a szakképzés nézőpontjából.
 5. Ismeri a szakterületéhez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert a szakképzés nézőpontjából.
 6. Ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.
 7. Rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültséggel.
 8. Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel.
 9. Tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét. 1
 10. Ismeri szakterülete ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségterületekkel, továbbá a különböző tudásterületek közötti összefüggéseket és képes a különböző tudományterületi, szaktárgyi tartalmak integrációjára.
Skills
 1. Képes a tanulók gyakorlati tevékenysége révén a képességeik fejlesztésére, különös tekintettel a logikus gondolkodásra, a problémamegoldásra, az ismeretszerzésre és a műszaki kommunikációra.
 2. Képes szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony integrálására.
 3. Képes az oktatási stratégiáknak (módszerek, munka és szervezeti formák, taneszközök) a gyakorlati oktatás nézőpontjából való megválasztására, alkalmazására.
 4. Képes a szakterületére jellemző online és nyomtatott szakirodalom magyar és részben idegen nyelven történő megértésére és használatára.
 5. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
 6. Képes az érdeklődés, a figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére.
 7. Képes a megértési nehézségek felismerésére és kezelésére.
 8. Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására.
 9. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra. 1
 10. A tananyag feldolgozása során tudatosan él a transzferhatás kihasználásának lehetőségeivel. 1
 11. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. 1
 12. Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát, elektronikus, internet alapú, könyvtári forrásait.
Attitude
 1. Nyitott a pedagógus szakma átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
 2. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg.
 3. Tiszteli a tanulók személyiségét.
 4. Fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az önszabályozó tanulás támogatásához szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási képességek fejlesztését, továbbá nyitott az egész életen át tartó tanulásra.
 5. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra.
 6. Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.
Independence and responsibility
 1. Felelősséggel részt vállal a szakképzéssel kapcsolatos szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.
 2. Szakmai tevékenysége során egyaránt képviseli szakterületének műszaki és pedagógiai elveit, ezek kapcsolatait.
 3. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen a pedagógiai) szakterület képzett szakembereivel is.
 4. A szakképzés nézőpontjából figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 5. Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 6. Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt, reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét.
 7. Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.
 8. Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
 9. Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Fűzi B.: Didaktika és oktatásszervezés. (tankonyvtar.hu) 2015. (adott fejezetek)
 • Falus Iván (szerk.): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
 • Balogh Andrásné (2006): Kompetenciák és kvalifikációk a szakképzésben. In: Benedek András (szerk.): Szakképzés-pedagógia. TYPOTEX 2006. Budapest. 65-98.
 • Benedek András (szerk.): Oktatáselméleti kérdések a szakképzésben, Műszaki Könyvkiadó, 1995.
 • Cents-Boonstra, M., Lichtwarck-Aschoff, A., Denessen, E., Haerens, L. & Aelterman, N. (2018) Identifying motivational profiles among VET students: differences in self-efficacy, test anxiety and perceived motivating teaching. Journal of Vocational Education & Training, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080 /13636820.2018.1549092
 • Czakó Á. & Győri Á. (2017) Egyes pedagógiai eszközök ösztönzőerejének tanulói megítélése társadalmi háttérváltozóik szerint. Szociológiai Szemle, Vol. 27. No. 1. pp. 4–29.
 • Fehérvári A. (2017) Digitális egyenlőtlenségek Magyarországon. Educatio, Vol. 26. No 2. pp. 157–168.
 • Feketéné Szakos Éva (2019): Nyitott tananyagfejlesztés: innovatív lehetőség a tanulás motiválására a szakképzésben. In: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2018. MTA Pedagógiai Bizottsága. Budapest, megjelenés alatt.
 • Feketéné Szakos Éva: Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2014. 53-76.
 • Feketéné Szakos Éva (1997): Új irány a didaktikában: ismeretelmélet alapú szubjektivizálás. Új Pedagógiai Szemle, 1998. 4. 19-27.
 • Kiss H. & Pikó B. (2018) Problémás okostelefon- és internethasználat középiskolás és egyetemista fiatalok körében – a veszélyeztetettség meghatározása klaszteranalízis alapján. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 68. No. 5–6. pp. 22–43.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése két évközi írásbeli teljesítménymérés (szintfelmérő tanulmányi teljesítményértékelés), egy beadandó házi feladat (részteljesítmény értékelés), a konzultációkon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés), valamint szóbeli vizsga alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): a tantárgy tudás és képesség típusú kompetenciaelemek meglétének ellenőrzése írásos formában. A szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrész a konzultációk anyaga, valamint kijelölt szakirodalom. Az ellenőrző dolgozat állhat kifejtendő elméleti kérdésekből, melyek a lexikális tudást; tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; rövid esszékérdésekből, melyek a szintetizáló képességet és a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják. - Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja. A házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét, értékelési módját a tantárgy előadója határozza meg. - Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a konzultációkon; az értékelési elveket a tantárgy előadója határozza meg. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés A vizsga elemei: - szóbeli teljesítményértékelés a félév során elsajátított teljes tananyag vonatkozásában, a vizsgán elhangzott kérdésekre történő válaszadás útján

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • szintfelmérő értékelés (1. ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • szintfelmérő értékelés (2. ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 10%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • szóbeli vizsga: 60%
 • évközi eredmények beszámítása: 40%
 • összesen: 100%

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 60%-át elérje a hallgató.

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 72,5-87
Satisfactory 65-72,5
Pass 50-65
Fail > 50

Retake and late completion

- A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. - Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
16
24
40
30
40
150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A szakmai követelmények átalakulása, a munka jellegének változásai (virtualizálódás, magasabb absztrakciós fok). A komplexitás mint új normalitás. A tanulás kutatásának újabb eredményei és alkalmazásuk. A kvalifikációk és kompetenciák meghatározásának problematikája.
2. A tudás és készség transzfer kialakulásának támogatása. A műszaki problémamegoldás folyamata, a konstruktivizmus alkalmazásának pedagógia lehetőségei. A szubjektív didaktika.
3. Az oktatás hatékonyságát meghatározó tényezők az újabb kutatások fényében.
4. A kooperatív és kollaboratív tanulás. A munka alapú projektek jelentősége. A módszertani sokszínűség követelménye, a motiváció kutatása.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements