I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
LEARNING METHODOLOGY
ID (subject code)
BMEGT51A300
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
6
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
4
Subject Coordinator
Name
Dr. habil Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Business administration and management Bachelor’s Programme from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 0

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme compulsory subjects from 2018

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 0

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2015/16/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 2

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 2

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 2

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2020/21/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 2

Programme: Finance and Accounting Bachelor’s Programme from 2019/20/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 2

Programme: Business Administration and Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017. Valid from September 1, 2017.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás beleértve a felnőttképzést is legfontosabb pedagógiai, pszichológiai, szociológiai elméleteit, a nevelés, az oktatás, a képzés alapfogalmait, összefüggéseit, törvényszerűségeit.
 2. Ismeri a gyakorlati foglalkozások (iskolai, vállalati) tervezésével, szervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, az egyéni és csoportos gyakorlatok szervezésének alapelveit, a differenciálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás alapfogalmait.
 3. Rendelkezik az iskolai szakoktatói tevékenységhez szükséges speciális elméleti és módszertani alapokkal, gyakorlati ismeretekkel.
 4. Ismeri a szakterületéhez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő foga-lomrendszert a szakképzés nézőpontjából.
 5. Ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.
 6. Ismeri a tanulók életkori sajátosságait, megismerésének módszereit.
 7. Rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültséggel.
 8. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről.
 9. Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. 1
 10. Tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét. 1
 11. Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a továbbképzés lehetőségeiről, a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről. 1
 12. Ismeri a tehetség, a sajátos nevelési igény és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, valamint a különleges bánásmód igény fogalmát, ismérveit.
Skills
 1. Képes a tanulók szakmai készségének és jártasságának fejlesztésére.
 2. Képes a szakmai specializációnak megfelelő munkafogások, munkacselekvések, munkatevékenységek elsajátításának és begyakoroltatásának irányítására.
 3. Képes a tanulók gyakorlati tevékenysége révén a képességeik fejlesztésére, különös tekintettel a logikus gondolkodásra, a problémamegoldásra, az ismeretszerzésre és a műszaki kommunikációra.
 4. Képes az oktatási stratégiáknak (módszerek, munka és szervezeti formák, taneszközök) a gyakorlati oktatás nézőpontjából való megválasztására, alkalmazására, a megvalósítás eredményének ellenőrzésére, értékelésére, majd a folyamat korrekciójára.
 5. Képes a szakmai gyakorlat (iskolai, vállalati) speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos egyéni megértési nehézségek kezelésére.
 6. Képes a szakképzéssel összefüggő tanórán kívüli nevelőmunkára, a szakképzést elősegítő pályaorientációs feladatok ellátására.
 7. Képes a szakképzés keretében a felnőttképzés és a duális képzés megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére, képes megtervezni és vezetni a vállalati rövidciklusú képzéseket.
 8. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
 9. Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon. 1
 10. Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani. 1
 11. Képes a személyiségfejlesztési lehetőségek kihasználására, a tanulók önálló ismeretszerzésének támogatására. 1
 12. Képes a konfliktusok hatékony kezelésére. 1
 13. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók pályaorientációját, elhelyezkedési esélyeit. 1
 14. Képes az érdeklődés, a figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére a végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében egyaránt. 1
 15. Képes a megértési nehézségek felismerésére és kezelésére. 1
 16. Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására. 1
 17. Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra diákokkal, szülőkkel, a szak-tárgyainak megfelelő szakterületek képviselőivel, az iskolai és iskolán kívüli munka-társakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően. 1
 18. Képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítványához. 1
 19. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra. 2
 20. A tananyag feldolgozása során tudatosan él a transzferhatás kihasználásának lehetőségeivel.
Attitude
 1. Vállalja a pedagógus szakma társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 2. Nyitott a pedagógus szakma átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
 3. Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai és pedagógiai céljai megvalósulásának egyik eszközévé váljon.
 4. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg.
 5. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
 6. Tiszteli a tanulók személyiségét.
 7. Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára.
 8. Fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az önszabályozó tanulás támogatásához szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási képességek fejlesztését, továbbá nyitott az egész életen át tartó tanulásra.
 9. Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási, tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására. 1
 10. Szociális érzékenység és a segítőkészség jellemzi. Előítéletektől mentesen végzi munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni.
Independence and responsibility
 1. Hitelesen képviseli a pedagógus szakma társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 2. Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 3. Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt, reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét.
 4. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_Tanulastechnika/adatok.html

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése: Két évközi írásbeli teljesítménymérés (szintfelmérő és összegző tanulmányi teljesítményértékelés) és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): a tantárgyon belüli további tanulmányi eredményes elvégzéséhez feltétlenül szükséges tudás típusú kompetencialemek meglétének ellenőrzése írásos formában (el-lenőrző dolgozat), melyre a tantárgy gyakorlati foglalkozásán kerül sor; a szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a gyakorlatvezető határozza meg; az ellenőrző dolgozatok állhatnak kifejtendő elméleti kérdésekből, melyek a lexikális tudást; tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a szintetizáló képességet és számítási feladatokból, melyek a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő legalább 10, legfeljebb 25 perc. - Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, így a problémafelismerést és -megoldást helyezi a középpontba, azaz gyakorlati (számítási) feladatokat kell megoldani a teljesítményértékelés során, az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg a gyakorlatvezetőkkel egyetértésben, a rendelkezésre álló munkaidő 90 perc. - Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlat folyamatában, felkérésre vezetett példamegoldás a hallgatók előtt; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1. szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 5%
 • 2. szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 5%
 • 1. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 40%
 • 2. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 40%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 10%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 72,5–85
Satisfactory 65–72,5
Pass 50–65
Fail < 50

Retake and late completion

- Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges. - A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. - Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. - A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban – első alka-lommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallga-tó számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. - Amennyiben pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
12
28
20
40
20
120

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics
1. A tanulás előkészítése. A motiváció és a tanulás fiziológiai feltételei.
2. A tanulás előkészítése. A tanulás környezetének és helyének kialakítása. Tanulásergonómia.
3. A tanulás újszerű színterei. Tanulás mobil eszközökről – sajátosságok és veszélyek.
4. A tanulás problémái a tanuló szemszögéből. Tanulási módszerek és azok kapcsolata a személyiséggel, személyiségjellemzőkkel. Az ellenőrzés-értékelés különböző formái a tanuló szemszögéből. Hatékony vizsgázási és felelési stratégiák.
5. Motivációelméletek és pedagógiai következményeik. Motivációs teszt kitöltése és értelmezése.
6. Tanulóhely tervezése megadott szempontok alapján. Taneszköztárolási stratégiák elemzése.
7. A digitális tanulás sajátosságainak áttekintése.
8. Tanulásmódszertani tesztek kitöltése és értelmezése.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Kata János mestertanár kata.janos@tgk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements