I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
COMMUNICATION
ID (subject code)
BMEGT51A511
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. habil. Szűts Zoltán
Position
associate professor
Contact details
szuts.z@eik.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Technical Instructor Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from September 1, 2019.

Objectives

Academic results

Knowledge
Skills
Attitude
Independence and responsibility

Teaching methodology

Materials supporting learning

  • Tófalvy Tamás: A digitális jó és rossz születése. Technológia, kultúra és újságírás 21. századi átalakulása. Buda-pest, L’Harmattan, 2017.
  • Denis McQuail: A tömegkommunikáció elmélete. Budapest, Wolters Kluwer, 2009.
  • Képes Gábor – Álló Géza: A jövő múltja. Neumanntól az internetig. [Alföldi István szerk.] Budapest, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, 2013.
  • Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet – A testbeszédtől az internetig. Budapest, Typotex, 2014.
  • Horányi Özséb: A kommunikációról. In Béres István – Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Buda-pest, Osiris, 2001. 22–34.
  • Szűts Zoltán: Online. Budapest, Wolters Kluwer, 2018.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése házi- és/vagy projektfeladatok és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg vagy csoportosan készített házi feladat, a házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját a gyakorlatvezető határozza meg. - Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlat folyamatában, felkérésre vezetett példamegoldás a hallgatók előtt; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

  • részteljesítmény értékelés (házi/projekt fel-adat): 50%
  • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 50%
  • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 72,5–85
Satisfactory 65–72,5
Pass 50–65
Fail < 50

Retake and late completion

A házi és/vagy projektfeladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
8
32
30
20
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A kommunikáció fogalma, tényezői. Szakmai kommunikációs elméletek és azok alkalmazása a szakképzésben. Kulturális és társadalmi beágyazottság.
2. A kommunikáció fajtái. Verbális és nonverbális kommunikáció. Kommunikációs csatornák. Gesztusok és proxémia.
3. Innovatív, IKT alapú kommunikáció használata az oktatásban. A digitális szakadék.
4. A kommunikáció és a média kapcsolata. Médiakonvergencia. Digitális tartalmak.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements