Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
DIDACTICS
Course code
BMEGT51M551
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
9
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Feketéné Dr. habil. Szakos Éva
Position
associate professor
Email adress
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. .) A tanulás támogatása, szervezése és irányítása terén
 2. Ismeri a tanulás korszerű értelmezéseit.
 3. Ismeri és érti a diák, a csoport és a tanár befolyásoló szerepét a tanítás-tanulás eredményességére.
Ability
 1. A pedagógiai folyamat tervezése terén
 2. Ismeri és érti az oktatási célok hierarchiáját
 3. Ismeri a tanügyi dokumentumok modelljeit és készítési módjukat.
 4. Törekszik az önszabályozó tanulás szemléletmódjának elsajátítására
Attitude
 1. Felelősséget vállal saját élethosszig tartó tanulásáért.
 2. Ismeri a didaktikai feladatok értelmezési kereteit
 3. Tisztában van a motiválás és az aktivizálás jelentőségével és lehetőségeivel.
Autonomy and responsibility
 1. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése terén
 2. Alkalmazásképes ismeretekkel rendelkezik az értékelés értelmezési kereteiről, funkcióiról és módszereiről.
 3. Képes problámaorientáltan viszonyulni az értékeléshez.
 4. Ismeri a fejlesztő értékelés alapjait

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Kötelező irodalom:
 • Fűzi B.: Didaktika és oktatásszervezés. (tankonyvtar.hu) 2015.
 • Ajánlott irodalom:
 • Falus Iván (szerk.): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
 • Benedek András (szerk.): Oktatáselméleti kérdések a szakképzésben, Műszaki Könyvkiadó, 1995.
 • Farkas Éva: A rejtett tudás. SZTE JGYPK FI 2014. http://mek.oszk.hu/16200/16217/16217.pdf
 • Farkas Éva: Segédlet a tanulási eredmények írásához a szakképzési és felnőttképzési szektor számára. Oktatási Hivatal. 2017. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/LLL/ekkr/Tanulasieredmenyek_VET.pdf
 • Feketéné Szakos Éva: Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2014. 53-76.
 • Feketéné Szakos Éva (1997): Új irány a didaktikában: ismeretelmélet alapú szubjektivizálás. Új Pedagógiai Szemle, 1998. 4. 19-27.
 • Juhász Valéria (2015). Az iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők. Új Pedagógiai Szemle, 2015. 9-10. 120-135.
 • Molnár Edit Katalin: A tanári tervezés tanulásának és tanításának vizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, 2015. 11-12. 92-106.
 • Tanulás és környezete. Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013. (Szerk.: Benedek András,
 • Golnhofer Erzsébet) ISBN: 978-963-508-751-8, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest,
 • 2014. 290 p.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése két évközi írásbeli teljesítménymérés (szintfelmérő tanulmányi teljesítményértékelés), egy beadandó házi feladat (részteljesítmény értékelés), a konzultációkon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés), valamint szóbeli vizsga alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): a tantárgy tudás és képesség típusú kompetenciaelemek meglétének ellenőrzése írásos formában. A második konzultáción történő szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrész az első konzultáció anyaga, valamint a kötelező szakirodalom első két fejezete. A harmadik konzultáción történő szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrész a második konzultáció anyaga, valamint a kötelező szakirodalom harmadik és negyedik fejezete. Az ellenőrző dolgozat állhat kifejtendő elméleti kérdésekből, melyek a lexikális tudást; tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; rövid esszékérdésekből, melyek a szintetizáló képességet és a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják. - Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja. A házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét, értékelési módját a tantárgy előadója határozza meg. - Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a konzultációkon; az értékelési elveket a tantárgy előadója határozza meg. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés A vizsga elemei: - írásbeli és/vagy szóbeli teljesítményértékelés a félév során elsajátított teljes tananyag vonatkozásában, a vizsgán elhangzott kérdésekre történő válaszadás útján

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • szintfelmérő értékelés (1. ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • szintfelmérő értékelés (2. ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 10%
 • öszesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • írásbeli és szóbeli vizsga: 50%
 • évközi eredmények beszámítása: 50%
 • összesen: 100%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató.

Grading

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 41–62
Fail < 40

Correction and retake

1) A zárthelyi dolgozat és a házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
42
16
10
22
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra ütemezve. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Topics of lectures
1. A didaktika fogalma, tárgya, interdiszciplináris kapcsolatai
2. Didaktikai alapfogalmak és alapelvek. Tanuláselméletek. Élethosszig tartó tanulás.
3. A tanítási-tanulási folyamat.
4. Tanulási környezet, befolyásoló tényezők. A tanári kompetenciák
5. A didaktikai feladatok. A motiválás és az aktivizálás jelentősége és lehetőségei.
6. Oktatási célok hierarciája. A tervezés alapjai
7. Tanügyi dokumentumok.
8. A tanítás-tanulás szervezeti keretei.
9. Ellenőrzés és értékelés

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements