Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PEDAGOGY (EDUCATION)
Course code
BMEGT51M550
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
9
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Feketéné Dr. habil. Szakos Éva
Position
associate professor
Email adress
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése terén: a konstruktív életvezetés és más nevelési szemléletek megismerése.
 2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése terén: a nevelés társas közegének megismerése, a pedagógus feltáró munkájával való ismerkedés, nevelési színterek, nevelési problémák és megoldásmódok, osztályfőnöki feadatok beazonosítása.
Ability
 1. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása terén: a tanulási eredmények nevelési aspektusainak tudatosítása.
Attitude
 1. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése terén: a hallgató megérti az egyes értékelési módok tanulókra való hatásának eltéréseit.
Autonomy and responsibility
 1. Az autonómia és felelősségvállalás terén: a hallgatókban tudatosul a nevelési módszerek megválasztásával kapcsolatos felelősségérzet.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Kötelező irodalom:
 • Fűzi B.: Neveléstan. (tankonyvtar.hu) 2015.
 • Ajánlott irodalom:
 • Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
 • Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
 • Nahalka István: A természettudományos nevelés és a tudományelméletek. Magyar Pedagógia, 3-4. 229-250. 1995.
 • Zrinszky László: Neveléselmélet. Műszaki Kiadó, Budapest, 2002.
 • Jelenits István: Keresztény emberkép. In: Hagyomány és megújulás a magyar oktatásban. Neveléstörténeti Füzetek 19., OPKM, Budapest, 2002, 69-74. o.
 • www.drfeherkatalin.hu/upld/bevped.ppt

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése terén-, a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése terén-, a tanulás támogatása, szervezése és irányítása terén-, a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése terén-, valamint az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2.Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): az előző pontban részletezett kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés A vizsga elemei: - írásbeli és/vagy szóbeli teljesítményértékelés a félév során elsajátított teljes tananyag vonatkozásában, a vizsgán elhangzott kérdésekre történő válaszadás útján

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • írásbeli és szóbeli vizsga: 50%
 • évközi eredmények beszámítása: 50%
 • : 100%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató.

Grading

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 41–62
Fail < 40

Correction and retake

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
42
14
34
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra ütemezve. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. A nevelési folyamat
3. A neveelés társas közege, a tanulócsoportok megismerése
4. A nevelés színterei és tartományai. A családi és az iskolai nevelés
5. A nevelés tervezése
6. A tanítás-tanulás szervezeti keretei.
7. Konfliktusok és nevelés

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements