I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
Urbanism and Urban Management
ID (subject code)
BMEEPUIM2R1
Type of subject
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Szabó Julianna PhD
Position
associate professor
Contact details
szabo.juli@urb.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
External department
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Master of Regional and Environmental Economic Studies

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Regional and Environmental Economic Studies part-time programme, autumn start

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Regional and Environmental Economic Studies part-time programme, spring start

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
-

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. A városfejlesztéshez kapcsolódó, a városban ható gazdasági és társadalmi folyamatok;
 2. A települések fejlődésének története;
 3. A települések, településhálózatok kialakulásának és fejlődésének alapvető törvényszerűségei, elméleteit történeti távlatban és kortárs jelenségeivel;
 4. A települési önkormányzat működésének, a település menedzsmentjének közigazgatási és fi-nanszírozási háttere;
 5. A települést alkotó legfontosabb funkcionális rendszerek – lakás, gazdaság, kereskedelem, infrastruktúrák – működési elvei, igényei, a városra gyakorolt hatása;
 6. A településfejlesztés és –rendezés hazai tervrendszere.
Skills
 1. Képes a települések fejlesztési terveinek elkészítésében való hatékony részvételre;
 2. Az átlagosnál mélyebb ismeretekkel és magasabb szintű képességekkel rendelkezik a következő területeken: urbanisztika-településtervezés, környezet- és tájtervezés, housing, közösségi épülettervezés, építészeti szociológia, települési infrastruktúra, ingatlanfejlesztés, beruházás-menedzsment, építési jog és igazgatási ismeretek, településüzemeltetési feladatok;
 3. A történelmi, földrajzi, művészettörténeti és építészettörténeti tudáselemek közötti összefüggések felismerése;
 4. A városi környezet jelenségei mögött az aktorok érdekeinek, hatásaiknak elemzése;
 5. A településfejlesztési stratégiák értelmezése, lehetséges eszközeinek felismerése;
 6. A településrendezési tervek értelmezése, az abból adódó korlátozások kiemelése.
Attitude
 1. Munkája során törekszik a rendszerszemléletű, folyamatorientált, komplex megközelítésre, a problémák felismerésére, és azok kreatív megoldására. Egyszerre és arányosan alkalmazza az intuitív és az ismereteken alapuló megközelítéseket;
 2. Törekszik az ökológiai szempontok megismertetésére és érvényesítésére, jövőtudatos, fenn-tartható, energiahatékony épületek létrehozására
 3. Törekvés az urbanisztika résztudományaiban megismert szempontrendszerek megértésére;
 4. Nyitottság az ehhez szükséges építészeten kívüli ismeretek megszerzésére;
 5. A településfejlesztési kérdésekben nyílt kommunikáció alkalmazása;
 6. A sajátjától eltérő értékek, érdekek megértése;
 7. Törekvés ezeknek integrálására.
Independence and responsibility
 1. Szakmai problémák során önállóan és felelőssége tudatában lép fel;
 2. Felelősséggel irányít szakmai gyakorlatának megfelelő méretű munkacsoportot, ugyanakkor képes irányítás mellett dolgozni egy adott csoport tagjaként, teammunka;
 3. Önállóság a feladatok és problémák végiggondolásában, megoldásában;
 4. Kritikával szembeni nyitottság.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • kötelező tankönyv:
 • Szabó Julianna (szerk.) (2016) URB.0 - urbanisztika kezdőknek, e-book.
 • http://www.urb.bme.hu/oktatas/osztatlan-oteves-es-bsc-kepzes-kotelezo-tantargyai/urbanisztika/

General Rules

A. Az előadás látogatása ajánlott. A megengedett hiányzások számát a hatályos Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (TVSZ) írja elő. A teljesítményértékelések alapját az előadásokon elhangzott ismere-tek összessége képezi. B. Vitás esetekben a hatályos TVSZ, továbbá a hatályos Etikai Kódex szabályrendszere az irányadó.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések: 1. Órai kisfeladat: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg vagy kiscsoportban készített órai kisfeladat. 2. Írásbeli és szóbeli feladat: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített írásbeli és csoportosan készített szóbeli feladat. 3. Zárthelyi dolgozat: a tantárgy tudás-elemeinek értékelési módja. A félév során két alkalommal. A ZH dolgozatok, az órai kisfeladatok, az írásbeli és szóbeli feladat eredménye alapján féléves érdemjegyet ajánlunk meg, amivel kiváltható a vizsga B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelések: 1. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy tudás, képesség típusú kompetencia-elemeinek komplex értékelési módja írásbeli vizsga formájában, amely a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál rövid kifejtő kérdések formájában. A rendelkezésre álló munkaidő 60 perc.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Írásbeli vizsga: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

A. Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele az órákon való aktív részvétel a TVSZ által előírt arányban. B. A féléves érdemjegyet a vizsgán szerzett pontok adják, melybe a kisfeladatok eredménye beszámítható.

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 90 – 95
Good 75 – 90
Satisfactory 60 – 75
Pass 50 – 60
Fail < 50

Retake and late completion

A. Az órai kisfeladatok az órai munkához kapcsolódnak, ezért nem pótolhatók.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
24
12
24
60

Approval and validity of subject requirements

-

Topics covered during the term

-

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements