I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PEDAGOGICAL SEMINAR III.
ID (subject code)
BMEGT51M120
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése terén
 2. A tanulók megismerésében szerzett tapasztalatok reflektív megosztásával fejlődik a tanárjelöltek képessége a tanulók megismerésére, a sajátos nevelési igényű tanulók támogatására, a megfelelő eredménnyel járó módszerek feltárására
 3. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése terén
 4. az iskolai tanulóközösségek működésének megfigyelésével, a nevelési problémák megoldásmódjainak reflektív megbeszélésével formálódik a tanárjelöltek képessége a közösségben jelentkező feszültségek, konfliktusok kezelésére, a tanulók motiválásának, a tanulás hatékonyságának kialakítására és fenntartására.
Skills
 1. A szakmódszertani és a szaktárgyi kompetenciák terén
 2. a szaktárgyi tanórai és tanórán kívüli tevékenységek esetmegbeszélése nyomán a hallgatók képessé válnak tevékenységük komplex, több dimenzió mentén történő elemzésére, tevékenységük korrekciójára
 3. A pedagógiai folyamat tervezése terén
 4. a jelölt képessé válik a látott tanóra/tanórán kívüli tevékenységek során tapasztaltak összevetésére a didaktikai és neveléstani szempontokkal
Attitude
 1. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása terén
 2. a jelölt képessé válik szakterületén a tanulási környezet látott példái alapján a hatékony, innovatív tanulásszervezés és támogató tanulási környezet kialakítására.
 3. továbbfejlődés az informatikai kompetenciák birtoklása és azok felhasználásának területén az osztálytermi munkában, illetve a diákok önálló tanulásának irányításában
 4. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése terén
 5. továbbfejlődés a tanórai motiváció módjainak és a tanulásirányítási formák eredményességének reflektív értékelési, önértékelési képessége terén
 6. a szakmai képzés tartalmi szabályozásának dokumentumai által megszabott ellenőrzés, mérés és értékelés módszereinek ismerete
 7. előrehaladás a szaktárgyi sajátosságoknak megfelelő tanulói teljesítménymérési módszerek és eszközök készítésének és alkalmazásának képessége terén
Independence and responsibility
 1. A kommunkáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás terén
 2. a tanárjelölt társakkal való együttműködés továbbfejlesztése
 3. az esetmegbeszélések eredményeként a kritikai, döntési kompetenciák fejlődése
 4. Az autonómia és felelősségvállalás terén
 5. az esetmegbeszélések eredményeként képesek lesznek saját szakmai szerepvállalásuk meghatározására, nyitottá válnak arra, hogy szakmai segítséget kérjenek és elfogadjanak felmerülő nehézsé- geik megoldása során, valamint képessé válnak arra, hogy felelősséget vállaljanak saját pedagógiai munkájukért.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Kötelező irodalom:
 • Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadó Kör, Budapest ISBN 963 9500 61 5
 • Ajánlott irodalom:
 • F. Várkonyi Zsuzsa (2010): Tanulom magam. M-érték Kiadó Kft., Budapest ISBN 9789639889941
 • Rakaczkiné Tóth Katalin (2006, szerk.): Pedagógiai gyakorlat. SZIE GTK Humántudományi Nyelvi és Tanárképző Intézet, Gödöllő

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése terén-, a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése terén-, a szakmódszertani és a szaktárgyi kompetenciák terén-, a pedagógiai folyamat tervezése terén-, a tanulás támogatása, szervezése és irányítása terén-, a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése terén-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás-, valamint az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2.Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): az előző pontban részletezett kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent >90-100
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40–60
Fail < 40

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
14
14
14
18
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Lecture topics
1. ömlesztett
2. A tanulói személyiség megismerése, az iskolai osztályok társas kapcsolatainak feltérképezési lehetőségei kapcsán megélt esetek reflektív elemezése.
3. A hospitálások, tanórai és tanórán/iskolán kívül végzett tevékenységek reflektív elemzése
4. Az egyedi tanítási problémák, dilemmák csoportos megvitatása. Konfliktuskezelés, döntési helyzetek
5. Szerepelemzések, kompetenciák tisztázása; a személyes érintettség feltárása; megoldási lehetőségek
6. A munkafolyamatokban való aktív részvétel értelmezése, hozott probléma feldolgozása
7. Összegzés, a félév zárása

Additional lecturers

Name Position Contact details
Feketéné dr. habil. Szakos Éva egyetemi docens fekete.e@eik.bme.hu
Nagy Katalin egyetemi tanársegéd nagy.k@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements