Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PEDAGOGICAL SEMINAR I
ID (subject code)
BMEGT51M568
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
9
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Feketéné Dr. habil. Szakos Éva
Position
associate professor
Contact details
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - with a teaching qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - with a teaching qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - with a business instructor qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - with a technical instructor qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. A tanulók megismerésében szerzett tapasztalatok reflektív megosztásával fejlődik a tanárjelöltek képessége a tanulók megismerésére, a sajátos nevelési igényű tanulók támogatására, a megfelelő eredménnyel járó módszerek feltárására
Skills
 1. a jelölt képessé válik szakterületén a tanulási környezet látott példái alapján a hatékony, innovatív tanulásszervezés és támogató tanulási környezet kialakítására.
 2. továbbfejlődés az informatikai kompetenciák birtoklása és azok felhasználásának területén az osztálytermi munkában, illetve a diákok önálló tanulásának irányításában
Attitude
Independence and responsibility
 1. az esetmegbeszélések eredményeként képesek lesznek saját szakmai szerepvállalásuk meghatározására, nyitottá válnak arra, hogy szakmai segítséget kérjenek és elfogadjanak felmerülő nehézségeik megoldása során, valamint képessé válnak arra, hogy felelősséget vállaljanak saját pedagógiai munkájukért.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadó Kör, Budapest ISBN 963 9500 61 5
 • F. Várkonyi Zsuzsa (2010): Tanulom magam. M-érték Kiadó Kft., Budapest ISBN 9789639889941
 • Rakaczkiné Tóth Katalin (2006, szerk.): Pedagógiai gyakorlat. SZIE GTK Humántudományi Nyelvi és Tanárképző Intézet, Gödöllő

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése terén-, a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése terén-, a szakmódszertani és a szaktárgyi kompetenciák terén-, a pedagógiai folyamat tervezése terén-, a tanulás támogatása, szervezése és irányítása terén-, a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése terén-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás-, valamint az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2.Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): az előző pontban részletezett kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 80–90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
28
14
9
9
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Lecture topics
1. Tájékoztatás a szeminárium céljairól, tartalmáról és követelményeiről. Hallgatói feladatok, a mentor és az iskola megismerése
2. A tanulói személyiség megismerése, az iskolai osztályok társas kapcsolatainak feltérképezési lehetőségei kapcsán megélt esetek reflektív elemezése.
3. A hospitálások, tanórai és tanórán/iskolán kívül végzett tevékenységek reflektív elemzése
4. Az egyedi tanítási problémák, dilemmák csoportos megvitatása. Konfliktuskezelés, döntési helyzetek
5. Szerepelemzések, kompetenciák tisztázása; a személyes érintettség feltárása; megoldási lehetőségek
6. A munkafolyamatokban való aktív részvétel értelmezése, hozott probléma feldolgozása
7. Összegzés, a félév zárása

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. habil. Molnár György egyetemi docens molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Nagy Katalin egyetemi tanársegéd nagy.k@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements