Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PEDAGOGICAL SEMINAR II
Course code
BMEGT51M569
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
9
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. A tanulók megismerésében szerzett tapasztalatok reflektív megosztásával fejlődik a tanárjelöltek képessége a tanulók megismerésére, a sajátos nevelési igényű tanulók támogatására, a megfelelő eredménnyel járó módszerek feltárására.
Ability
 1. a jelölt képessé válik szakterületén a tanulási környezet látott példái alapján a hatékony, innovatív tanulásszervezés és támogató tanulási környezet kialakítására.
 2. továbbfejlődés az informatikai kompetenciák birtoklása és azok felhasználásának területén az osztálytermi munkában, illetve a diákok önálló tanulásának irányításában.
Attitude
 1. továbbfejlődés a tanórai motiváció módjainak és a tanulásirányítási formák eredményességének reflektív értékelési, önértékelési képessége terén.
 2. a szakmai képzés tartalmi szabályozásának dokumentumai által megszabott ellenőrzés, mérés és értékelés módszereinek ismerete.
 3. előrehaladás a szaktárgyi sajátosságoknak megfelelő tanulói teljesítménymérési módszerek és eszközök készítésének és alkalmazásának képessége terén.
Autonomy and responsibility
 1. az esetmegbeszélések eredményeként képesek lesznek saját szakmai szerepvállalásuk meghatározására, nyitottá válnak arra, hogy szakmai segítséget kérjenek és elfogadjanak felmerülő nehézségeik megoldása során, valamint képessé válnak arra, hogy felelősséget vállaljanak saját pedagógiai munkájukért.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadó Kör, Budapest ISBN 963 9500 61 5
 • F. Várkonyi Zsuzsa (2010): Tanulom magam. M-érték Kiadó Kft., Budapest ISBN 9789639889941
 • Rakaczkiné Tóth Katalin (2006, szerk.): Pedagógiai gyakorlat. SZIE GTK Humántudományi Nyelvi és Tanárképző Intézet, Gödöllő

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése terén-, a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése terén-, a szakmódszertani és a szaktárgyi kompetenciák terén-, a pedagógiai folyamat tervezése terén-, a tanulás támogatása, szervezése és irányítása terén-, a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése terén-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás-, valamint az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2.Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): az előző pontban részletezett kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90-100
Very good 80–90
Good 70-80
Satisfactory 50-70
Pass 40-50
Fail < 40

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
14
14
14
18
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Topics of lectures
1. Tájékoztatás a szeminárium céljairól, tartalmáról és követelményeiről. Hallgatói feladatok, a mentor és az iskola megismerése
2. A tanulói személyiség megismerése, az iskolai osztályok társas kapcsolatainak feltérképezési lehetőségei kapcsán megélt esetek reflektív elemezése.
3. A hospitálások, tanórai és tanórán/iskolán kívül végzett tevékenységek reflektív elemzése
4. Az egyedi tanítási problémák, dilemmák csoportos megvitatása. Konfliktuskezelés, döntési helyzetek
5. Szerepelemzések, kompetenciák tisztázása; a személyes érintettség feltárása; megoldási lehetőségek
6. A munkafolyamatokban való aktív részvétel értelmezése, hozott probléma feldolgozása
7. Összegzés, a félév zárása

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Feketéné dr. habil. Szakos Éva egyetemi docens fekete.e@eik.bme.hu
Nagy Katalin egyetemi tanársegéd nagy.k@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements