Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
Life(wide) learning and career
Course code
BMEGT51M578
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
5
Practice
9
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. habil. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Email adress
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Validity of the Subject Description / 580.559/2/2020

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a lifelong learning eredetét, történetét, jelentését.
 2. ismeri a hallgató centrikus tanulási modelleket: önirányított –tanulás, reflective-practice
 3. A hallgatók a képzés során megszerzik a szükséges ismereteket és készségeket :megérteni az életen át tartó versenyképes tudás fenntartásának jelentőségét, önálló foglalkozás és munkakör-elemzést végezve saját tanulási képességeit és módszereit elemezve, a megszerzett és elvárt kompetenciákat.
 4. Megértik a tanulási készség mint életkészség problematikáját az új típusú kapcsolati tőke, hálózati munka, team munka, munkamódszereit az életen át tartó tanulás kontextusában.
 5. A globális változásra az oktatás válaszait, a felsőoktatási modell új formáit.
 6. A gazdasági trendek hogyan hatnak az oktatásra és a tudásérték termelés milyen erőforrást képez.
Ability
 1. A képzés során törekszünk az elméleti ismeretek, változások elemzésével, minél szélesebb körű mérnöki példákon, és esettanulmányokon keresztül a gyakorlati alkalmazhatóság bemutatására és a nagyfokú gyakorlatorientációra
 2. Képes önállóan saját karrierjét az életen át tartó tanulás szempontjából elemezni.
 3. képes a nemzetközi trendek, tendeciák értelmezésére.
 4. képes csoportban dolgozni és közösen választani bemutatandó témát
 5. képes forrásokat gyűjteni a munkaerőpiaci tendenciák, saját karrierje elemzéséhez.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. csoportos feladatvégzés esetén határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező,
 3. nyitott és befogadó a neveléstudomány és a tanulási gyakorlat új eredményei iránt,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
 3. csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Anikó Kálmán: Learning - in the New Lifelong and Lifewide Perspectives
 • Tampere: Tampere University of Applied Sciences, 2016. 139 p.
 • (ISBN:978-952-5903-80-5)
 • Kálmán A. (2013): Developments in Hungarian Lifelong Learning Policies as Means of Implementing the Knowledge Triangle. In: Pia Lappalainen, Markku Markkula (ed.): The Knowledge Triangle – Reinventing the Future. SEFI – Aalto University – Universitat Politècnica de València and VLC/Campus. ISBN 978-2-87352-006-9, pp. 85-100. https://digitaldublin.files.wordpress.com/2013/05/markku-markkula-parallel-1-the-knowledge-triangle-re-inventing-the-future.pdf
 • Kálmán, A. (2006): Tanári szerepek – tanulási stílusok (A felnőtt-tanulás folyamata), ISBN 963-8088-16-8, ISSN 1588-9572, OKKER, Budapest
 • E-learning formájában feldolgozandó tanulmányok:
 • Brookfield, Stephen D.: Tanári szerepek és tanítási stílusok 1-10. oldalig in: Titmus, Colin J. (ed.): Lifelong Education for Adults - An International Handbook. Pergamon Press. Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto 1989. ISBN 0-08-030851-1
 • -Brookfield, Stephen D.: A felnőtt tanulás megértése és facilitálása. 1-26. oldalig
 • LSI-Learning-Style Inventory. Self- scoring Inventory and Interpretation Booklet. McBer and Company, Training Resources Group, Boston, 1985.
 • MacKeracher, D.: Élettávú tanulás: következtetések az oktatók számára 1-6. oldalig.
 • Lifespan Learning: Implications for Educators, 187-193. in: Titmus, Colin J. (ed.): Lifelong Education for Adults. An International Handbook. Pergamon Press. Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto 1989. ISBN 0-08-030851-1
 • Sinnett, Wiliam E.: A kompetenciából kiinduló képzés és programfejlesztés. Bevezetés és vázlat. Humbert College, Toronto, Ontario, Canada, 1993. 2-18. oldalig
 • Renner, Peter F.: Az oktató „túlélési felszerelése” 2-18. oldalig
 • The instructor ’s survival kit. Vancouver, BC: PFR Training Associates Ltd, 1978.
 • Kálmán, A. (2011): Institutional Presentation: Budapest University of Technology and Economics. In: Hanne Smidt and Andrée Sursock: Engaging Lifelong Learning: Shaping Inclusive and Responsive University Strategies, EUA Publications 2011, Brussels, Belgium, ISBN: 9789078997283, pp. 70.
 • Kálmán, A. (2009): Formation of Competences Establishing Lifelong Learning in the Dimension of Non-Formal and Informal Learning. In: Modern Management Research Conference: Insights into the Sustainable Growth of Business, Vilnius, Lithuania
 • Strategies to be Globally Visible and Locally Engaged. Seeram Ramakrishna, FREng National University of Singapore (printed version) will be available

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év végi beadandó házi feladat (írásbeli részteljesítmény-értékelés), és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény-értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja, beadandó házi feladat formájában a következő: a 13. tanulmányi héten a kiadott témákkal kapcsolatos tanulmány megírásával kerül sor a részteljesítmény-értékelésekre. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlatokon; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg. Rendszeres óralátogatás, aktív részvétel gyakorlatokon, beszámoló a projektmunkákról. - Egyéni- és csoportos tanulásra fordítandó idő: heti 1 óra - A projektfeladatok folyamatosan és külön-külön feldolgozhatók és beadhatók a szorgalmi időszak végéig, a csoportmunkában való aktív szerepvállalás, kreativitás és önálló projekt készítés és bemutatás adja a vizsgaeredményt. Átlagosan 16 óra önálló munka a félév során. A tananyag feldolgozását elősegítendő, a Moodle-ben létrehoztuk a tantárgy nevével azonos virtuális kurzust. Elérhetősége: http://appi.bme.hu/moodle A regisztrációt követően a hallgatók elérhetik az elektronikus formában rendelkezésre álló tananyagokat, prezentációkat. A virtuális tanulási környezet nagyban elősegíti a tananyag önálló, kooperatív, ill. kollaboratív feldolgozását. A korszerű kommunikációs technikák (chat, fórum, blog) megkönnyítik a tanulás során felmerült kérdések, problémák megvitatását, megoldását.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 50%
 • évközi eredmények beszámítása: 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90-100
Very good 86–90
Good 74-86
Satisfactory 74-62
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. 2) A házi feladat a a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
10
16
54

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Understand the paradigm shift of lifelong learning
2. Describe and make a list of the new roles of actors int he teaching –learning process
3. Analyse the new role of Higher Education in the 21st century
4. Understand the process of self-directed learning
5. Do a comparative analysis of the current EU and world conditions of educational systems influenced by the economic crisis
6. Group work,team format; Choose the topic of the problem solving
7. Informal group presentation (team work)
8. Understand the Knowledge Triangle model of higher education
9. Analyse and describe the EU 2020 Horizon programme
10. New skill and competencies int he new learning environment
11. Understand the new circumstances and influence of working/learning life
12. Presentation of the Global Problem Group work1f
13. Presentation of the Global Problem Group work2f
14. Evaluation

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements