I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
METHODOLOGY OF PEDAGOGICAL RESEARCH
ID (subject code)
BMEGT51M105
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
0
Laboratory
2
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Contact details
toth.peter@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a pedagógiai kutatások céljait, tartalmi körét környezetét.
 2. Ismeri a szakirodalom feltárásának és feldolgozásának módszereit.
 3. Ismeri a kutatási terv kérdéskörét, a pedagógiai kutatás levezetésének elvi alapjait.
 4. Ismeri a pedagógiai kutatás eredményeinek értelemzéséhez szükséges szempontokat.
 5. Ismeri a pedagógiai kutatást támogató szoftverek kezelését.
Skills
 1. Képes az értékelés különböző funkcióit alkalmazni a pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulói személyiség fejlesztésére, önértékelési képességük kialakítására.
 2. Képes pedagógiai céljainak megfelelő értékelési eszközök fejlesztésére.
 3. Képes pedagógiai kutatás folyamatának értelmezésére.
 4. Képes a pedagógiai kutatás megszervezésére és lefolytatására korszerű eszközökkel és módszerekkel.
 5. Képes a kutatási eredmények megfelelő normák szerinti közreadására.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Mitev Ariel, Sajtos László: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv
 • Fercsik János: Pedagometria
 • Falus Iván, Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során elkészített három házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance assessment methods

Részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): a tantárgyi tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság típusú kompetenciaelemeinek értékelése. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 33%
 • részteljesítmény értékelés (2. házi feladat): 33%
 • részteljesítmény értékelés (3. házi feladat): 34%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 40–62
Fail < 40

Retake and late completion

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
12
54
24
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre (Ezek hossza alapesetben 3 óra (egy alkalom), ám a hallgatók összetételétől és az általuk javasolt problémák tárgyalásának jellegétől függően arányuk az egyes félévek során változhat.), míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Lecture topics
1. A pedagógiai kutatás célja, tartalma, környezete. A problémaválasztás problematikája. Szakirodalom feltárása és feldolgozása. Alkalmazói program kezelése (Excel statisztikai használatban)
2. A kutatási terv kérdései és elkészítése. A kutatás lefolytatása megfelelően választott eszközökkel. Leíró statisztikai számítások Excelben, méréselmélet-mérési hibák, skálázás, reprezentativitás, mintavétel, pont-és intervallumbecslés, konfidencia-intervallumok.
3. A kutatás eredményeinek értelmezése, következtetések, újratervezés szükség szerint. A pedagógiai témájú szakdolgozatok megírásánál alkalmazható módszerek. Kereszttábla elemzések. Korrelációszámítás. Adatok vizualizációja.
4. Előfeltevések és hipotézisek kidolgozása. Hipotézis vizsgálatok. A pedagógiai kutatás helye a szakdolgozat elkészítésében.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Kata János mestertanár
Horváth Cz. János tudományos segédmunkatárs

Approval and validity of subject requirements