Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
METHODOLOGY OF PEDAGOGICAL RESEARCH
Course code
BMEGT51M105
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
0
Laboratory
2
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Email adress
toth.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a pedagógiai kutatások céljait, tartalmi körét környezetét.
 2. Ismeri a szakirodalom feltárásának és feldolgozásának módszereit.
 3. Ismeri a kutatási terv kérdéskörét, a pedagógiai kutatás levezetésének elvi alapjait.
 4. Ismeri a pedagógiai kutatás eredményeinek értelemzéséhez szükséges szempontokat.
 5. Ismeri a pedagógiai kutatást támogató szoftverek kezelését.
Ability
 1. Képes az értékelés különböző funkcióit alkalmazni a pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulói személyiség fejlesztésére, önértékelési képességük kialakítására.
 2. Képes pedagógiai céljainak megfelelő értékelési eszközök fejlesztésére.
 3. Képes pedagógiai kutatás folyamatának értelmezésére.
 4. Képes a pedagógiai kutatás megszervezésére és lefolytatására korszerű eszközökkel és módszerekkel.
 5. Képes a kutatási eredmények megfelelő normák szerinti közreadására.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Mitev Ariel, Sajtos László: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv
 • Fercsik János: Pedagometria
 • Falus Iván, Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során elkészített három házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

Részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): a tantárgyi tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság típusú kompetenciaelemeinek értékelése. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 33%
 • részteljesítmény értékelés (2. házi feladat): 33%
 • részteljesítmény értékelés (3. házi feladat): 34%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 40–62
Fail < 40

Correction and retake

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
12
54
24
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre (Ezek hossza alapesetben 3 óra (egy alkalom), ám a hallgatók összetételétől és az általuk javasolt problémák tárgyalásának jellegétől függően arányuk az egyes félévek során változhat.), míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Topics of lectures
1. A pedagógiai kutatás célja, tartalma, környezete. A problémaválasztás problematikája. Szakirodalom feltárása és feldolgozása. Alkalmazói program kezelése (Excel statisztikai használatban)
2. A kutatási terv kérdései és elkészítése. A kutatás lefolytatása megfelelően választott eszközökkel. Leíró statisztikai számítások Excelben, méréselmélet-mérési hibák, skálázás, reprezentativitás, mintavétel, pont-és intervallumbecslés, konfidencia-intervallumok.
3. A kutatás eredményeinek értelmezése, következtetések, újratervezés szükség szerint. A pedagógiai témájú szakdolgozatok megírásánál alkalmazható módszerek. Kereszttábla elemzések. Korrelációszámítás. Adatok vizualizációja.
4. Előfeltevések és hipotézisek kidolgozása. Hipotézis vizsgálatok. A pedagógiai kutatás helye a szakdolgozat elkészítésében.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Kata János mestertanár
Horváth Cz. János tudományos segédmunkatárs

Approval and validity of subject requirements