Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PEDAGOGICAL ASPECTS OF CORPORATE TRAINING
ID (subject code)
BMEGT51M582
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
assistant professor
Contact details
kanczné.nagy.katalin@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - with a teaching qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - with a teaching qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - with a business instructor qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - with a technical instructor qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Valid from September 1, 2021.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás, beleértve a felnőttképzés legfontosabb pedagógiai, pszichológiai, szociológiai elméleteit, a nevelés, az oktatás, a képzés alapfogalmait, összefüggéseit, törvényszerűségeit.
 2. Ismeri a gyakorlati foglalkozások (iskolai, vállalati) tervezésével, szervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, az egyéni és csoportos gyakorlatok szervezésének alapelveit, a differenciálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás alapfogalmait.
 3. Rendelkezik a vállalati rövidciklusú képzések tervezéséhez, szervezéséhez és vezetéséhez szükséges speciális elméleti és módszertani alapokkal és gyakorlati ismeretekkel.
 4. Ismeri a tanulók életkori sajátosságait, megismerésének módszereit.
 5. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről.
 6. Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel.
 7. Tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét.
 8. Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól.
 9. Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
Skills
 1. Képes a tanulók szakmai készségének és jártasságának fejlesztésére.
 2. Képes a szakmai specializációnak megfelelő munkafogások, munkacselekvések, munkatevékenységek elsajátításának és begyakoroltatásának irányítására.
 3. Képes gyakorlati képzési programok összeállítására, valamint az elméleti követelményekkel való összehangolására.
 4. Képes a gyakorlati vizsgák megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére, értékelésére a mi-nőségbiztosítási elvek figyelembevétele révén.
 5. Képes a tanulók gyakorlati tevékenysége révén a képességeik fejlesztésére, különös tekintettel a logikus gondolkodásra, a problémamegoldásra, az ismeretszerzésre és a műszaki kommunikációra.
 6. Képes szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony integrálására.
 7. Képes a gyakorlati oktatási folyamat megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére és értéke-lésére a legkülönfélébb oktatási formák (tanműhely, laboratórium) esetében.
 8. Képes az oktatási stratégiáknak (módszerek, munka és szervezeti formák, taneszközök) a gyakorlati oktatás nézőpontjából való megválasztására, alkalmazására, a megvalósítás eredményének ellenőrzésére, értékelésére, majd a folyamat korrekciójára.
 9. Képes a szakképzés keretében a felnőttképzés és a duális képzés megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére, képes megtervezni és vezetni a vállalati rövidciklusú képzéseket. 1
 10. Képes közreműködni a vállalati gyakorlati képzési helyek kialakításában.
Attitude
 1. Nyitott a pedagógus szakma átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
 2. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg.
 3. Nyitott és kezdeményező az adott vállalat képzési, továbbképzési, betanítási feladatainak tervezése és lebonyolítása iránt.
 4. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
 5. Tiszteli a tanulók személyiségét.
Independence and responsibility
 1. Felelősséggel részt vállal a szakképzéssel kapcsolatos szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.
 2. Szakmai tevékenysége során egyaránt képviseli szakterületének műszaki és pedagógiai elveit, ezek kapcsolatait.
 3. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen a pedagógiai) szakterület képzett szakembereivel is.
 4. Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 5. Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt, reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét.
 6. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Dr Benedek András (szerk.): A szakképzés pedagógia alapkérdései, egyetemi jegyzet, BME-GTK, 2005.december
 • Galbraith, M. W. (1992): A hatékony segítő munka kilenc alapelve. In: Maróti Andor (szerk.) (1997): Andragógiai szöveggyűjtemény II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 63-68.
 • Halász Gábor (2003) : A munka átalakuló világa és az oktatással szembeni igények. In: Útközben - Minőségfejlesztés a tanulásfejlesztésért. Válogatás az V. és a VI. szegedi minőségbiztosítási konferencia előadásaiból. Szeged. 13-26.
 • Kasszán Béla-Szabó László-SzabóLászlóné: ipari szakmai gyakorlatok tanításának módszertana II. Vegyipar
 • Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Budapest, 2001, Önkonet Kft.
 • Solti-Halász-Fekete: Gyakorlati oktatás a duális képzésben, in: szerk. Benedek A: Oktatási elméletek a szakképzésben
 • Benedek András szerk.: Oktatáselméleti kérdések a szakképzésben
 • Benedek András (szerk.): A szakképzés pedagógiai alapkérdései. (Egy.jegyzet,) Budapest, 2005.dec. BME-GTK.
 • Tóth Péter: A tanulói problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének stratégiái
 • Szatmáry Béla: Az ipari szakmai gyakorlatok tanításának általános módszertana
 • Szatmáry Béla: Tanulmányok az ipari szakmai gyakorlati oktatás módszertana köréből
 • Antalovits M. + Takács I.: Az oktatási segédanyagok írásának és szerkesztésnek módszerei Tananyag a PA Rt. oktatóinak pedagógiai továbbképzéséhez, 5. füzet. Budapest, 1999.
 • Antalovits M. (szerk.): A folyamatirányításhoz szükséges nem mûszaki kompetenciák („soft skill”-ek) értelmezõ szótára BME EPT-PA Rt, Budapest-Paks, 2004. Costa, P.T.,
 • McCrae, R.R. (1992): Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI). Professional Manual Odessa, FL: Psychological Assessment Resources
 • Forgó S. – Hauser Z. – Kiss_Tóth L.: Oktatástechnológiai és prezentációs útmutató Tananyag a PA Rt oktatóinak pedagógiai továbbképzéséhez, 6. füzet. Budapest, 1999.
 • Goleman, D.: Érzelmi intelligencia a munkahelyen SHL Kiadó, Budapest, 2002.
 • Házy J.: Az egyéni értékelés módszerei Tananyag a PA Rt. oktatóinak pedagógiai továbbképzéséhez, 7. füzet. Budapest, 1999.
 • Izsó L. – Malik R. – Bodnár G.: Csoportok értékelése és fejlesztése Tananyag a PA Rt. oktatóinak pedagógiai továbbképzéséhez, 8. füzet. Budapest, 1999.
 • Izsó L.: Az oktatás minõségbiztosítása Tananyag a PA Rt. oktatóinak pedagógiai továbbképzéséhez, 3. füzet. Budapest, 1999.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése évközi írásbeli teljesítménymérés, beadandó dolgozat és/vagy projektfeladatok és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Összegző teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, - Beadandó dolgozat és/vagy projektfeladatok: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg vagy csoportosan készített feladat. - Aktív részvétel: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a konzultációkon.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Összegző teljesítményértékelés: 40%
 • Beadandó dolgozat és/vagy projektfeladatok: 30%
 • Aktív részvétel: 30%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató.

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 72,5–85
Satisfactory 65–72,5
Pass 50–65
Fail < 50

Retake and late completion

- A beadandó dolgozat és/vagy projektfeladatok – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. - Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. - A tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. - Amennyiben pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
8
30
32
20
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A vállalati oktatóktól elvárt pedagógiai kompetenciák. Oktatói szerepek a vállalatnál.
2. Az oktatási folyamat tervezése. Oktatási módszerek. A tantermi előadások és a gyakorlati oktatás.
3. A „soft skill”-ek jelentõsége a munkavégzésben. Fejlesztésük szükségessége és lehetőségei
4. Formális és informális tanulás.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements