I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
HISTORY OF VOCATIONAL TRAINING
ID (subject code)
BMEGT51M585
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
assistant professor
Contact details
kanczné.nagy.katalin@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - with a teaching qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - with a teaching qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - with a business instructor qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - with a technical instructor qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Valid from September 1, 2021.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás történetét, a képzés alapfogalmait, összefüggéseit, törvényszerűségeit.
 2. Ismeri a szakmai kultúra átadásának több évezredes múltját.
 3. Ismeri a múlt és jelen oktatási-nevelési rendszere közötti párhuzamokat.
 4. Ismeri a fő neveléstörténeti forrástípusokat és a fontosabb kutatási helyszíneket.
 5. Ismeri a szakképzés történetének jeles személyiségeit, munkásságukat, jelentőségüket.
 6. Ismeri azokat a társadalmi, filozófiai hatásokat, melyek befolyásolták a szakképzésről vallott elképzeléseket, a különböző korok szokásait.
Skills
 1. Képes összefüggéseiben szemlélni a szakképzéstörténeti folyamatokat.
 2. Képes a forrásokat önállóan elemezni.
 3. Képes a szakképzésről alkotott véleményeket, nevelési szokásokat az adott kor társadalmi összefüggésrendszerében elhelyezni.
 4. A történeti példák segítségével megalapozottan tud szakképzés oktatási innovációval kapcsolatos véleményt kialakítani.
 5. Képessé válik arra, hogy a tanulás támogatása, szervezése és irányítása vonatkozásában történeti előzményekre, korábbi tapasztalatokra is támaszkodjon.
Attitude
 1. Nyitott a pedagógus szakma átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
 2. Fontosnak tartja a nevelési jelenségek történeti folyamatosságának tudatosítását.
 3. Látja napjaink iskolai gyakorlatának múltbeli előzményeit.
 4. Érdeklődéssel tekint szakképzés, tágabban a nevelés múltja felé.
 5. Tiszteli a tanulók személyiségét.
Independence and responsibility
 1. Felelősséggel részt vállal a szakképzéssel kapcsolatos szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.
 2. Szakmai tevékenysége során egyaránt képviseli szakterületének műszaki és pedagógiai elveit, ezek kapcsolatait.
 3. Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 4. Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt, reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Sanda István Dániel: Bevezetés a szakképzés történetébe. Typotop Kft., Budapest, 2016.
 • Fericsán Kálmán (1999): Ősi fának ága-boga. Carbocomp Kft. Pécs.
 • Győriványi Sándor (2000): A szakképzés története Magyarországon. Tankönyvkiadó – Universitas Felsőoktatási Kiadó, Budapest.
 • Roboz Péter: A magyar középfokú iparoktatás múltja, jelene és jövőképe
 • Szakképzési Szemle, 1990/3, 13-18. p.
 • Dr. Szűcs Pál (1994): A magyar szakképzés ezer éve I. Műszaki könyvkiadó, Budapest.
 • Vincze Frigyes (1937): Szakoktatásunk múltja és jelene. Szepes és Urbányi könyvnyomda, Budapest.
 • Mann Miklós (1982): Trefort Ágoston élete és működése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Dr. Orel Géza (1937): Az ipari és mezőgazdasági szakoktatás köréből. Attila-nyomda, Budapest.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése évközi írásbeli teljesítménymérés, beadandó dolgozat és/vagy projektfeladatok és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Összegző teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, - Beadandó dolgozat és/vagy projektfeladatok: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg vagy csoportosan készített feladat. - Aktív részvétel: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a konzultációkon.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Összegző teljesítményértékelés: 40%
 • Beadandó dolgozat és/vagy projektfeladatok: 30%
 • Aktív részvétel: 30%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 72,5–85
Satisfactory 65–72,5
Pass 50-65
Fail < 50

Retake and late completion

- A beadandó dolgozat és/vagy projektfeladatok – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. - Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. - A tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. - Amennyiben pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
8
30
32
20
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A tantárgyi követelmények ismertetése. A szakképzési kezdetei, szakképzés a középkorban.
2. Iparosnevelés a céhekben. Comenius, Apáczai és Descartes gondolatai a szakképzésről.
3. A dualizmus korának szakképzése. Trefort Ágoston munkássága a szakképzés megújításában.
4. A Horty-korszak szakképzése. Ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi szakképzés Magyarországon a II. világháború után.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements