I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
DIDACTICS
ID (subject code)
BMEGT51M101
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Feketéné Dr. habil. Szakos Éva
Position
associate professor
Contact details
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a tanulás korszerű értelmezéseit.
 2. Ismeri és érti a diák, a csoport és a tanár befolyásoló szerepét a tanítás-tanulás eredményességére.
Skills
 1. Ismeri és érti az oktatási célok hierarchiáját
 2. Ismeri a tanügyi dokumentumok modelljeit és készítési módjukat.
 3. Törekszik az önszabályozó tanulás szemléletmódjának elsajátítására.
 4. Felelősséget vállal saját élethosszig tartó tanulásáért.
 5. Ismeri a didaktikai feladatok értelmezési kereteit
 6. Tisztában van a motiválás és az aktivizálás jelentőségével és lehetőségeivel.
Attitude
 1. -
Independence and responsibility
 1. Alkalmazásképes ismeretekkel rendelkezik az értékelés értelmezési kereteiről, funkcióiról és módszereiről.
 2. Képes problámaorientáltan viszonyulni az értékeléshez.
 3. Ismeri a fejlesztő értékelés alapjait

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Kötelező irodalom:
 • Fűzi B.: Didaktika és oktatásszervezés. (tankonyvtar.hu) 2015.
 • Ajánlott irodalom:
 • Falus Iván (szerk.): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
 • Benedek András (szerk.): Oktatáselméleti kérdések a szakképzésben, Műszaki Könyvkiadó, 1995.
 • Farkas Éva: A rejtett tudás. SZTE JGYPK FI 2014. http://mek.oszk.hu/16200/16217/16217.pdf
 • Farkas Éva: Segédlet a tanulási eredmények írásához a szakképzési és felnőttképzési szektor számára. Oktatási Hivatal. 2017. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/LLL/ekkr/Tanulasieredmenyek_VET.pdf
 • Feketéné Szakos Éva: Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2014. 53-76.
 • Feketéné Szakos Éva (1997): Új irány a didaktikában: ismeretelmélet alapú szubjektivizálás. Új Pedagógiai Szemle, 1998. 4. 19-27.
 • Juhász Valéria (2015). Az iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők. Új Pedagógiai Szemle, 2015. 9-10. 120-135.
 • Molnár Edit Katalin: A tanári tervezés tanulásának és tanításának vizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, 2015. 11-12. 92-106.
 • Tanulás és környezete. Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013. (Szerk.: Benedek András,
 • Golnhofer Erzsébet) ISBN: 978-963-508-751-8, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest,
 • 2014. 290 p.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése két évközi írásbeli teljesítménymérés (szintfelmérő tanulmányi teljesítményértékelés), egy beadandó házi feladat (részteljesítmény értékelés), a konzultációkon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés), valamint szóbeli vizsga alapján történik.

Performance assessment methods

- Szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): a tantárgy tudás és képesség típusú kompetenciaelemek meglétének ellenőrzése írásos formában. A második konzultáción történő szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrész az első konzultáció anyaga, valamint a kötelező szakirodalom első két fejezete. A harmadik konzultáción történő szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrész a második konzultáció anyaga, valamint a kötelező szakirodalom harmadik és negyedik fejezete. Az ellenőrző dolgozat állhat kifejtendő elméleti kérdésekből, melyek a lexikális tudást; tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; rövid esszékérdésekből, melyek a szintetizáló képességet és a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják. - Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja. A házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét, értékelési módját a tantárgy előadója határozza meg. - Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a konzultációkon; az értékelési elveket a tantárgy előadója határozza meg. A vizsga elemei: írásbeli és/vagy szóbeli teljesítményértékelés a félév során elsajátított teljes tananyag vonatkozásában, a vizsgán elhangzott kérdésekre történő válaszadás útján

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • szintfelmérő értékelés (1. ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • szintfelmérő értékelés (2. ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 10%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • írásbeli és szóbeli vizsga: 50%
 • évközi eredmények beszámítása: 50%
 • összesen: 100%+

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató.

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 41–62
Fail < 40

Retake and late completion

1) A zárthelyi dolgozat és a házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
42
16
10
22
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra ütemezve. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Lecture topics
1. A didaktika fogalma, tárgya, interdiszciplináris kapcsolatai
2. Didaktikai alapfogalmak és alapelvek. Tanuláselméletek. Élethosszig tartó tanulás.
3. A tanítási-tanulási folyamat.
4. Tanulási környezet, befolyásoló tényezők. A tanári kompetenciák
5. A didaktikai feladatok. A motiválás és az aktivizálás jelentősége és lehetőségei.
6. Oktatási célok hierarciája. A tervezés alapjai
7. Tanügyi dokumentumok.
8. A tanítás-tanulás szervezeti keretei.
9. Ellenőrzés és értékelés

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements