Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PEDAGOGY (EDUCATION)
ID (subject code)
BMEGT51M100
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Feketéné Dr. habil. Szakos Éva
Position
associate professor
Contact details
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése terén: a konstruktív életvezetés és más nevelési szemléletek megismerése.
 2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése terén: a nevelés társas közegének megismerése, a pedagógus feltáró munkájával való ismerkedés, nevelési színterek, nevelési problémák és megoldásmódok, osztályfőnöki feadatok beazonosítása.
Skills
 1. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása terén: a tanulási eredmények nevelési aspektusainak tudatosítása.
Attitude
 1. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése terén: a hallgató megérti az egyes értékelési módok tanulókra való hatásának eltéréseit.
Independence and responsibility
 1. Az autonómia és felelősségvállalás terén: a hallgatókban tudatosul a nevelési módszerek megválasztásával kapcsolatos felelősségérzet.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Kötelező irodalom:
 • Fűzi B.: Neveléstan. (tankonyvtar.hu) 2015.
 • Ajánlott irodalom:
 • Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
 • Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
 • Nahalka István: A természettudományos nevelés és a tudományelméletek. Magyar Pedagógia, 3-4. 229-250. 1995.
 • Zrinszky László: Neveléselmélet. Műszaki Kiadó, Budapest, 2002.
 • Jelenits István: Keresztény emberkép. In: Hagyomány és megújulás a magyar oktatásban. Neveléstörténeti Füzetek 19., OPKM, Budapest, 2002, 69-74. o.
 • www.drfeherkatalin.hu/upld/bevped.ppt

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése terén-, a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése terén-, a tanulás támogatása, szervezése és irányítása terén-, a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése terén-, valamint az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2.Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): az előző pontban részletezett kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg. A vizsga elemei: írásbeli és/vagy szóbeli teljesítményértékelés a félév során elsajátított teljes tananyag vonatkozásában, a vizsgán elhangzott kérdésekre történő válaszadás útján

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 50%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • írásbeli és szóbeli vizsga: 50%
 • évközi eredmények beszámítása: 50%
 • összesen: 100%+

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató.

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 41–62
Fail < 40

Retake and late completion

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
42
14
34
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra ütemezve. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Lecture topics
1. ömlesztett
2. A nevelési folyamat
3. A neveelés társas közege, a tanulócsoportok megismerése
4. A nevelés színterei és tartományai. A családi és az iskolai nevelés
5. A nevelés tervezése
6. A tanítás-tanulás szervezeti keretei.
7. Konfliktusok és nevelés

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements