Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
STUDENT TEACHING SEMINAR 2.
ID (subject code)
BMEGT51A541
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Technical Instructor Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 7

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No. 580.065/2017 Valid from September 1., 2017.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a csoportos és egyéni pedagógiai gyakorlatok pedagógiai kereteit, azok tevékenységsorozatát
 2. Ismeri tanítási gyakorlatok értékelésére vonatkozó rendszereket
 3. Ismeri a óra illetve foglalkozási tervek értékelését leíró indikátorokat és elvárásokat
Skills
 1. Képes a tanulók szakmai témáikhoz kapcsolható előzetes tudásának feltérképezésére, különös tekintettel az oktatáshoz nem szorosan kapcsolódó forrásokból származó információkra.
 2. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, és támogató kommunikációra
 3. A szaktárgyi tanórai és tanórán kívüli tevékenységek esetmegbeszélése nyomán képessé válnak tevékenységük több dimenzió mentén történő elemzésére, tevékenységük korrekciójára
 4. Az esetmegbeszélések eredményeként képesek lesznek saját szakmai szerepvállalásuk meghatározására, a reflexiók felhasználására
Attitude
 1. Törekszik arra, hogy a tanulók különböző információforrásokból származó ismereteit feltárja és strukturálja
 2. Törekszik arra, hogy a technológiai fejlődés folyamatát követni tudja.
 3. Törekszik a szakoktató társakkal való együttműködés továbbfejlesztése
 4. Törekszik az esetmegbeszélések eredményeként a kritikai, döntési kompetenciák fejlődése, a reflektív gondolkodásra.
Independence and responsibility
 1. A féléves összefüggő tanítási gyakorlatuk estén önállóan ás felelősségteljesen veszik fel a kapcsolatot a mentortanárral és a partnerintézménnyel
 2. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett
 3. Elkötelezett az önálló reflexiókra, a gyakorlatok és óratartások önértékelésére
 4. Önállóan tervezi meg a pedagógiai és tanítási gyakorlatát és annak időbeosztását

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Kötelező irodalom:
 • Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése.
 • Ajánlott irodalom:
 • F. Várkonyi Zsuzsa (2010): Tanulom magam.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent >90-100
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40–60
Fail < 40

Retake and late completion

A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
4
4
22
30
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details
Szabóné dr. Berki Éva c. egyetemi docens berki.e@eik.bme.hu
Csécsi Pál tudományos munkatárs csecsei.p@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements