I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PROJECT WORK
ID (subject code)
BMEGT43A210
Type of subject
project
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Rajkó Andrea
Position
assistant professor
Contact details
rajko.andrea@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme compulsory subjects from 2018

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

Independent research work supported by consultations, integrated use of the knowledge and skills learned in the framework of foundation training and professional core training, deepening knowledge about the research method, applying an expert, preparing an independent written report on the work carried out, presenting the work carried out or some part of it in oral form, preparation of possible participation in the TDK (student research initiative) and preparation of the thesis work.

Academic results

Knowledge
 1. Reliable and sound knowledge of conceptual systems and methodologies of social science.
 2. Reliable and soundl knowledge of the connections between the disciplinary fields of social science.
 3. Reliable and soundknowledge of contemporary tendencies of methodologies of social science.
Skills
 1. Skills of making independent analysis, knowledge claims, explanations and drawing valid conclusions
 2. Skills of working out proposals and executing projects in her professional fields
 3. Skill for life long learning.
Attitude
 1. Critical openness to innovation in academic fields
 2. Professional self confident, committed to work and problem solving on professional basis
 3. Critical self-reflections and eagerness to learn.
Independence and responsibility
 1. Readiness of disseminating of one's own world view and norms in the scientific professional environment
 2. Independence, constructivity, assertivity either in one’s own organization or interorganizational cooperations
 3. Representative of quality work.

Teaching methodology

independendt research supported by consultations

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges információk a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

Tantárgyi követelmény a szorgalmi időszakban: rendszeres konzultáció, az írásbeli dolgozat elkészítése a megadott határidőre; vizsgaidőszakban: szóbeli prezentáció. Az aláírás feltételei: A konzulens a következő feltételek együttes betartása esetén ad aláírást: kapcsolatfelvétel a témavezetővel dolgozat (produktum) egy oldalas tervének és a releváns források provizórikus bibliográfiájának feltöltése az oktszerv.szoc.bme.hu oldalon a konzultációs lapon igazolt legalább minimum öt konzultáció (a szorgalmi időszakban során), a dolgozat feltöltése A jegyszerzés feltételei: A hallgató a következő feltételek együttes teljesülése esetén kaphat jegyet: a dolgozat végleges verziójának feltöltése mindkét bírálati eredmény egyenként minimum 50% szóbeli prezentáció tartása (a vizsgaidőszakban kijelölt időpontok egyikén, a beosztást az írásbeli eredmények ismertetése után kapják meg) szóbeli értékelés eredménye minimum 50% A szóbeli prezentációt a személyes kommunikációs jelenlét, a prezentációs anyag(ok), az előadás felépítése, az előadás tartalma, a felmerült kérdések kezelése, és az időkezelés szempontjából pontozzák az értékelők. Az a hallgató, aki nem éri el a szóbelin megszerezhető pontszám 50%-át, elégtelen (1) eredménnyel zárja a félévet. A vizsgaalkalmakat, így a szóbeli eredmények pótlására szolgáló vizsgaalkalmat is a vizsgaidőszak elején jelöljük ki. A betegség vagy egyéb akadályoztatás miatt elmulasztott szóbeli vizsga ismétlésére is ekkor van lehetőség. A TVSZ értelmében, a „hallgató tanszékvezetőhöz benyújtott, megfelelően indokolt kérésére a javítóvizsgát […] a tanszékvezető döntése alapján más oktató vagy bizottság előtt teheti le.”.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A szóbeli prezentációt a személyes kommunikációs jelenlét, a prezentációs anyag(ok), az előadás felépítése, az előadás tartalma, a felmerült kérdések kezelése, és az időkezelés szempontjából pontozzák az értékelők. Az a hallgató, aki nem éri el a szóbelin megszerezhető pontszám 50%-át, elégtelen (1) eredménnyel zárja a félévet. A vizsgaalkalmakat, így a szóbeli eredmények pótlására szolgáló vizsgaalkalmat is a vizsgaidőszak elején jelöljük ki. A betegség vagy egyéb akadályoztatás miatt elmulasztott szóbeli vizsga ismétlésére is ekkor van lehetőség. A TVSZ értelmében, a „hallgató tanszékvezetőhöz benyújtott, megfelelően indokolt kérésére a javítóvizsgát […] a tanszékvezető döntése alapján más oktató vagy bizottság előtt teheti le. ”

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • paper: 70

Percentage of exam elements within the rating

 • oral exam: 30

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

consultations and paper turned in

Issuing grades

%
Excellent 92-100
Very good 85–94
Good 70–84
Satisfactory 55–69
Pass 40–54
Fail < 40

Retake and late completion

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
consultations 10
research and report 130
prep. for the oral 10
Total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 
féléves 
munka 
során 
a hallgatónak egy 
30 000-50 000 leütés 
terjedelmű 
dolgozatot
 kell
 elkészítenie
 a szorgalmi időszak 
végéig. A dolgozatnak egy világosan körülhatárolt kommunikációs jelenséget kell vizsgálnia VAGY egy összetett jelenség kommunikációs szempontú és módszerű vizsgálatát kell megvalósítania. Kommunikációs szempontú vagy módszerű dolgozat az, amely például egy jelenséget, eseményt, folyamatot a társadalmi kommunikációval, a közvetlen emberi kommunikációval, az érvelési és elemzési módszerekkel, a kultúraközi kommunikációval, a kommunikációelméletekkel, a medializált és hálózati kommunikációval, vagy a kommunikációtechnológiával foglalkozó tantárgyak keretében tanult vagy oda besorolható eszköztárral dolgoz fel. Az iménti felsorolás nem kizáró és kimerítő jelleggel határozza meg, hogy mi tekinthető kommunikációs szempontúnak vagy módszerűnek, hanem csupán támpontokat kíván adni hozzá. Így a projektfeladat (vagy szakdolgozat) keretében a hallgató elkalandozhat olyan témák irányba, amelyet a képzésünk ugyan nem preferált területként jelöl meg (újságírás, nyomatatott és elektronikus sajtó stb.), de amely nyilvánvalóan teljesíti, hogy kommunikációs szempontú vagy módszerű munkának tekinthető.

Lecture topics
1. -

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements