Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
ADULT EDUCATION
ID (subject code)
BMEGT51A529
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Feketéné Dr. Szakos Éva
Position
Associate Professor
Contact details
feketene.dr.szakos.eva@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar- HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Technical Instructor Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 5

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017. Valid from September 1, 2017.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás - beleértve a felnőttképzést is - legfontosabb pedagógiai, pszichológiai, szociológiai elméleteit, a nevelés, az oktatás, a képzés alapfogalmait, összefüggéseit, törvény-szerűségeit.
 2. Ismeri a gyakorlati foglalkozások (iskolai, vállalati) tervezésével, szervezésével, megvalósításával és ellenőr-zésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, az egyéni és csoportos gyakorlatok szervezésének alapelveit, a differenciálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás alapfogalmait.
 3. Rendelkezik a vállalati rövidciklusú képzések tervezéséhez, szervezéséhez és vezetéséhez szükséges speciá-lis elméleti és módszertani alapokkal és gyakorlati ismeretekkel.
 4. Átfogóan ismeri a szakképzés jogszabályi elvárásait és rendszerét.
 5. Ismeri szakterülete ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségterületekkel, továbbá a különböző tudásterületek közötti összefüggéseket és képes a különböző tudományterületi, szaktárgyi tartalmak integrációjára.
 6. Rendelkezik az iskolai szakoktatói tevékenységhez szükséges speciális elméleti és módszertani alapokkal, gyakorlati ismeretekkel.
 7. Alapvető tudással rendelkezik a személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szociali-zációról és a perszonalizációról, a hátrányos helyzetű tanulókról, a személyiségfejlődés zavarairól, a maga-tartásproblémák okairól.
 8. Ismeri a tanulók életkori sajátosságait, megismerésének módszereit.
 9. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről. 1
 10. Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, fel-tételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. 1
 11. Tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentő-ségét. 1
 12. Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a továbbképzés lehetőségeiről, a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről.
Skills
 1. Képes a tanulók gyakorlati tevékenysége révén a képességeik fejlesztésére, különös tekintettel a logikus gon-dolkodásra, a problémamegoldásra, az ismeretszerzésre és a műszaki kommunikációra.
 2. Képes szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony integrálására.
 3. Képes a gyakorlati oktatási folyamat megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére és értékelésére a legkülönfélébb oktatási formák (tanműhely, laboratórium) esetében.
 4. Képes az oktatási stratégiáknak (módszerek, munka- és szervezeti formák, taneszközök) a gyakorlati oktatás nézőpontjából való megválasztására, alkalmazására, a megvalósítás eredményének ellenőrzésére, értékelésére, majd a folyamat korrekciójára.
 5. Képes a szakmai gyakorlat (iskolai, vállalati) speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos egyéni megértési nehézségek kezelésére.
 6. Képes a szakképzéssel összefüggő tanórán kívüli nevelőmunkára, a szakképzést elősegítő pályaorientációs feladatok ellátására.
 7. Képes a szakképzés keretében a felnőttképzés és a duális képzés megtervezésére, megszervezésére, megvaló-sítására, ellenőrzésére, képes megtervezni és vezetni a vállalati rövidciklusú képzéseket.
 8. Képes saját önálló tanulásának, továbbképzésének megtervezésére és megszervezésére.
 9. Képes az érdeklődés, a figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére a végzettsé-gének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében egyaránt. 1
 10. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. 1
 11. Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását. 1
 12. Képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítvá-nyához. 1
 13. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra. 1
 14. A tananyag feldolgozása során tudatosan él a transzferhatás kihasználásának lehetőségeivel.
Attitude
 1. Vállalja a pedagógus szakma társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 2. Nyitott a pedagógus szakma átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hi-teles közvetítésére, átadására.
 3. Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai és pedagógiai céljai megvalósulásának egyik eszközévé váljon.
 4. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg.
 5. Nyitott és kezdeményező az adott vállalat képzési, továbbképzési, betanítási feladatainak tervezése és lebo-nyolítása iránt.
 6. Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai és pedagógusi céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
 7. Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
 8. Tiszteli a tanulók személyiségét.
 9. Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára. 1
 10. Törekszik az aktív együttműködésre a szakmai elméleti tárgyak tanáraival. 1
 11. Fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az önszabályozó tanulás támogatásához szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási képességek fejlesztését, továbbá nyitott az egész életen át tartó tanulásra. 1
 12. Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási, tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására. 1
 13. Reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. 1
 14. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása, illetve megoldása érdekében szakmai segítsé-get kérjen és elfogadjon. 1
 15. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, és reflektív módon törekszik tevékeny-ségének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. 1
 16. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neve-léstudományi megújulásra. 1
 17. Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára. 1
 18. Szociális érzékenység és a segítőkészség jellemzi. Előítéletektől mentesen végzi munkáját, igyekszik az ink-lúzió szemléletét magáévá tenni.
Independence and responsibility
 1. Szakmai tevékenysége során egyaránt képviseli szakterületének műszaki és pedagógiai elveit, ezek kapcsolatait.
 2. Hitelesen képviseli a pedagógus szakma társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 3. Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
 4. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen a pedagógiai) szakterület képzett szakembereivel is.
 5. A szakképzés nézőpontjából figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technoló-giai és adminisztrációs változásokat.
 6. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett.
 7. Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Kötelező:
 • Simonics I.: Felnőttek szakképzése. (tankonyvtar.hu) 2015. (adott fejezetek)
 • Ajánlott irodalom:
 • Benedek András (2010, szerk.): A szakképzés és a felnőttképzés fejlesztése. Tények és tendenciák. NSZFI, Bu-dapest.
 • Csoma Gyula: Andragógiai szemelvények. Nyitott könyv Bp. 2005.
 • Farkas Éva: A láthatatlan szakma. typiART 2013.
 • Feketéné Szakos Éva: A felnőttek tanulása és oktatása - új felfogásban. Akadémiai Kiadó Bp. 2002/2010.
 • Feketéné Szakos Éva (szerk): Fókuszban a felnőttek tanulása. SZIE GTK Tanárképző Intézet Kiadványai 2006.
 • Feketéné Szakos Éva: Új paradigma a felnőttoktatás elméletében? In: Iskolakultúra 2002. 9. sz. (Interneten is)
 • Feketéné Szakos Éva (2016): Miért legyen gyakorlatorientált a felnőttképzés? In: Kraiciné Szokoly Mária (szerk): A felnőttképzésről három generáció nézőpontjából. Magyar Pedagógiai Társaság. 151-157.
 • Feketéné Szakos Éva: Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában. Eötvös József Könyvkiadó Bp. 2014.
 • Feketéné Szakos Éva (2013): A felnőttképzés újabb elméleti irányai. Iskolakultúra. 2013. szeptember, XXIII 9. 63-74. (Interneten is)
 • Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009.
 • Kálmán Anikó (2008): A felnőttkori tanulás sajátosságairól. In: Tanulás Életen Át (TÉT) Magyarországon, Benedek András és Lada László (szerk.) Tempus Közalapítvány, Budapest, 126-153.
 • Kraiciné Szokoly Mária és Csoma Gyula (2013): Bevezetés a felnőttképzés elméletébe és módszertanába. EL-TE Eötvös Kiadó.
 • Maróti A.-Rubovszky K.-Sári M.: A magyar felnőttoktatás története. IIZ/ DVV, Bp. 1998.
 • Maróti Andor: A tanuló felnőtt. ELTE ÉTM, Bp. 2015
 • Polónyi István: A felnőttképzés megtérülései 2018. Interneten:
 • mellearn.hu/wp-content/uploads/2018/04/PolónyiEAMELLearR.pdf
 • Sz. Molnár Anna (2009): A tanuló felnőtt. Pedagógusképzés 2009 2-3. szám, 199-221. (Interneten is)
 • Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya. Bevezetés az andragógiába. Okker, Bp.2008.
 • Felnőttoktatási és képzési lexikon (szerk: Benedek András, Csoma Gyula és Harangi László) Szaktudás Ki-adóház 2002.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése évközi írásbeli teljesítménymérés (szint-felmérő tanulmányi teljesítményértékelés), egy beadandó házi feladat (részteljesítmény értékelés), valamint a konzul-tációkon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

- Szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): a tantárgy tudás és képesség típusú kompetenciaelemek meglé-tének ellenőrzése írásos formában. A harmadik konzultáción történő szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrész az addigi konzultációk anyaga, valamint a kötelező szakirodalom kijelölt fejezetei. Az ellenőr-ző dolgozat állhat kifejtendő elméleti kérdésekből, melyek a lexikális tudást; tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; rövid esszékérdésekből, melyek a szintetizáló képességet és a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják. - Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja. A házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét, értékelési módját a tantárgy előadója határozza meg. - Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelős-ség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a konzultációkon; az értékelési elveket a tantárgy előadója határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • szintfelmérő értékelés (1. ellenőrző dolgozat): 40%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 10%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent >90-100
Very good 85–90
Good 72,5–85
Satisfactory 65–72,5
Pass 50–65
Fail < 50

Retake and late completion

- Az ellenőrző dolgozat a következő alkalommal, a házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabály-zat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy ja-vítható. - Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
8
22
20
10
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blok-kokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Felnőttképzési és andragógiai alapfogalmak, eltérések a pedagógiától
2. A felnőttképzés történeti gyökerei
3. A felnőttkori tanulás és a tanulási motiváció értelmezése, munkahelyi tanulás
4. Összefoglalás, reflektált mikrotanítások.
5. Felnőttoktatói szerepek és kompetenciák
6. A felnőttképzés intézményrendszere, célcsoportjai és jogi környezete
7. Problémahelyzetek, konfliktusok és megoldásmódok a felnőttképzési gyakorlatban

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements