Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
VERBAL COMMUNICATION
Course code
BMEGT43A207
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Bárány Tibor
Position
assistant professor
Email adress
barany.tibor@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - kötelező tárgyak 2018-tól

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

Through the analysis of specific language and communication phenomena, the course provided an introduction to the basic issues of linguistics, language philosophy and communication theory.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Solid knowledge of the most important social science conceptualizations needed to study the communi-cation phenomena
 2. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 3. Solid knowledge of conceptualization for studying communication and media phenomena.
Ability
 1. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 2. Ability to accomplish scientific literature research
 3. Ability to participate in argumentative and rational debate.
Attitude
 1. Professional and moral stand
 2. Openness to self-criticism and self-improvement
 3. Self-reflection of one's own abilities.
Autonomy and responsibility
 1. Responsible, professionally based social presence
 2. Adoption and enforcement of professional standards
 3. Proficiency in professional communication both in oral and written form.

Methodology of teaching

Lectures, and practical assigments.

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése: A kurzus teljesítésének feltételei Az aláírás megszerzésének feltétele 70–70%-os részvétel az elméleti és a gyakorlati órákon. A jegyszerzés feltétele a két zárthelyi dolgozat megírása a félév során (melyek közül az egyik eredménye javítható/pótolható), vagy három elfogadott response paper a félév első blokkjának anyagából és öt elfogadott response paper a félév második blokkjának anyagából. (A hallgató a félév mindkét blokkja esetén megválaszthatja, hogy zárthelyi dolgozat megírása vagy response paperek leadása révén kíván részt venni a közös munkában.) Amennyiben valamelyik feltétel nem teljesül, a hallgató nem adhat le vizsgadolgozatot és nem vehet részt szóbeli vizsgán.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A response paperek az adott óra kötelező szakirodalmára kritikai észrevételekkel reflektáló rövid esszék (terjedelem: maximum 3000 leütés; felépítés: rövid kérdés, amelyre a hallgató értelmezése szerint az olvasott szöveg választ keres + a válasz strukturált ismertetése), amelyeket legkésőbb az órát megelőző szerda este 10-ig kell feltölteni a kurzus moodle-oldalára. A félév első blokkjának anyagából (3–5. hét) mindhárom óra szakirodalmához szükséges repsponse papert készíteni, a félév második blokkjának anyagából (7–14. hét) viszont a hallgató kiválaszthatja azt az öt olvasmányt, amelyhez response papert ír. A késve leadott response papereket az oktató nem értékeli. A kötelező nyolc (három plusz öt) response papernél többet is le lehet adni. A hallgató választhat, hogy milyen formában szeretne vizsgázni: leadhat szemináriumi dolgozatot (írásbeli vizsga) vagy részt vehet szóbeli vizsgán. Szemináriumi dolgozat (írásbeli vizsga): Terjedelem: 15 ezer leütés. A dolgozat elkészítését egy részletes vázlat bemutatása előzi meg. A vázlat tartalmazza a dolgozat rövid (10–15 soros) ismertetését, 5–10 pontból álló tematikus vázlatát és a feldolgozott szakirodalom előzetes listáját. Ha a hallgató adott határidőre leadja dolgozatának előzetes változatát, akkor azt a kurzus oktatója néhány napon belül kommentálja. (Előzetes változat leadása nem kötelező.) A szemináriumi dolgozat végleges változatát legkésőbb a vizsga napját megelőző nap este 8 óráig kell leadni. A késés (a vázlat és a dolgozat esetében is) a dolgozatra szerezhető 50 pontból napi 10%, azaz 5 pont levonással jár. Szóbeli vizsga: a vizsga két részből áll. Az első részben a hallgatók a félév első blokkja során elsajátított ismeretek segítségül hívásával részletesen elemzik az alábbi kötetek egy-egy (az oktató által kiválasztott) rövid írását: • Kálmán László – Nádasdy Ádám, 2007. Hajnali hárompercesek a nyelvről. Internetes kiadás, http://budling.nytud.hu/~kalman/arch/hajnali.pdf • Nádasdy Ádám, 2003. Ízlések és szabályok. Magvető Kiadó, Budapest. • Nádasdy Ádám, 2008. Prédikál és szónokol. Magvető Kiadó, Budapest. A vizsga második részében a hallgatók a félév második blokkja során elsajátított elemzési technikák segítségével részletesen elemeznek egy konkrét társalgási folyamatot (vagy annak egy részletét), amelynek írásbeli vagy mozgóképes dokumentációját az oktató a helyszínen a hallgatók rendelkezésére bocsátja. A szemináriumi munka az órai diszkussziókban való aktív és rendszeres részvételt jelenti. A puszta jelenlét önmagában nem elegendő a szemináriumi munkában való részvétel sikeres teljesítéséhez. Kiemelkedően színvonalas szemináriumi munkáért a hallgató maximum 5 plusz pontot kaphat.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :
 • midterm tests ora 3+5 response papers: 40
 • performance in class: 10
 • total: 50

Proportion of examination elements in the rating

 • exam or exam paper: 50

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Óralátogatás.

Grading

%
Excellent 94
Very good 85–93
Good 70–84
Satisfactory 60-69
Pass 50-59
Fail < 50

Correction and retake

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 56
prep. for classes 20
prep. for tests 20
homework 24
exam 30
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A kurzus konkrét nyelvi és kommunikációs jelenségek elemzése révén bevezetést nyúlt a nyelvtudomány, a nyelvfilozófia és a kommunikációelmélet alapkérdéseibe. A kurzus során tárgyalt főbb témakörök: 1. A verbális kommunikáció vizsgálata 2. Nyelvészet, nyelvészkedés, nyelvpolitika 3. Innátizmus 4. Jelentéselméletek: modellelméleti, kognitív, strukturális szemantika 5. Mentális jelentéselméletek 6. Szemantika és pragmatika viszonya 7. Nem-természetes (kommunikációs) jelentés 8. Beszédaktusok I. 9. Beszédaktusok II. 10. Társalgási maximák és implikatúrák 11. Relevanciaelmélet 12. Irónia, metafora 13. Szexizmus, PC, pejoratív nyelvhasználat 14. Udvariasság

Topics of lectures
1. -

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements