Valtozasok

SUBJECT DATA

OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES

TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PEDAGOGY PRACTICE 2.
Course code
BMEGT51A528
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
16
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Kata János
Position
teacher
Email adress
kata.janos@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017.Valid from September 1, 2017.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás beleértve a felnőttképzést is legfontosabb pedagógiai, pszichológiai, szociológiai elméleteit, a nevelés, az oktatás, a képzés alapfogalmait, összefüggéseit, törvény-szerűségeit.
 2. Ismeri a gyakorlati foglalkozások (iskolai, vállalati) tervezésével, szervezésével, megvalósításával és ellenőr-zésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, az egyéni és csoportos gyakorlatok szervezésének alapelveit, a differenciálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás alapfogalmait.
 3. Ismeri szakterülete ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségterületekkel, továbbá a különböző tudásterületek közötti összefüggéseket és képes a különböző tudományterületi, szaktárgyi tartalmak integrációjára.
 4. Ismeri az egészségmegőrzéssel és egészségfejlesztéssel kapcsolatos alapvető elvárásokat, különösen a szakképzés adekvát szakterületén érvényesítendő környezet-, munka-, balesetés fogyasztóvédelemmel kapcsola-tos követelményeket.
 5. Rendelkezik az iskolai szakoktatói tevékenységhez szükséges speciális elméleti és módszertani alapokkal, gyakorlati ismeretekkel.
 6. Átfogóan ismeri a műszaki szakoktató szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
 7. Ismeri a tanulók életkori sajátosságait, megismerésének módszereit.
 8. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről.
 9. Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. 1
 10. Tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész életen át tartó tanulásra felkészítés jelentő-ségét.
Ability
 1. Képes a tanulók gyakorlati tevékenysége révén a képességeik fejlesztésére, különös tekintettel a logikus gondolkodásra, a problémamegoldásra, az ismeretszerzésre és a műszaki kommunikációra.
 2. Képes szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony integrálására.
 3. Képes a gyakorlati oktatási folyamat megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére és értékelésére a legkülönfélébb oktatási formák (tanműhely, laboratórium) esetében.
 4. Képes az oktatási stratégiáknak (módszerek, munka és szervezeti formák, taneszközök) a gyakorlati oktatás nézőpontjából való megválasztására, alkalmazására, a megvalósítás eredményének ellenőrzésére, értékelésére, majd a folyamat korrekciójára.
 5. A szakképzés nézőpontjából képes az adott műszaki szakterület legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát feladatok végrehajtásakor alkalmazni.
 6. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
 7. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltá-rására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.
 8. Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát, elektronikus, internet alapú, könyvtári forrásait.
 9. A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni. 1
 10. Képes egyszerűbb, a szakképzés nézőpontjából fontos műszaki rendszerek és folyamatok modellezésére, különös tekintettel az iskolai és a vállalati gyakorlatok eltérő szempontjaira. 1
 11. Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikál-jon. 1
 12. Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, halmozot-tan hátrányos helyzetű, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani. 1
 13. Képes a személyiségfejlesztési lehetőségek kihasználására, a tanulók önálló ismeretszerzésének támogatására. 1
 14. Képes a konfliktusok hatékony kezelésére. 1
 15. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók pályaorientációját, elhelyezkedési esélyeit. 1
 16. Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az együtt-működési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására. 1
 17. Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek képviselőivel, az iskolai és iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően. 1
 18. Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. 1
 19. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. 2
 20. Képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítvá-nyához. 2
 21. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra.
Attitude
 1. Vállalja a pedagógus szakma társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 2. Nyitott a pedagógus szakma átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
 3. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg.
 4. Vállalja szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 5. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
 6. Tiszteli a tanulók személyiségét.
 7. Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára.
 8. Fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az önszabályozó tanulás támogatásához szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási képességek fejlesztését, továbbá nyitott az egész életen át tartó tanulásra.
 9. Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási, tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására. 1
 10. Reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. 1
 11. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása, illetve megoldása érdekében szakmai segítsé-get kérjen és elfogadjon. 1
 12. Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára. 1
 13. Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra, magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt. 1
 14. Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt. 1
 15. Szociális érzékenység és a segítőkészség jellemzi. Előítéletektől mentesen végzi munkáját, igyekszik az ink-lúzió szemléletét magáévá tenni.
Autonomy and responsibility
 1. Szakmai útmutatás alapján végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
 2. Felelősséggel részt vállal a szakképzéssel kapcsolatos szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.
 3. Szakmai tevékenysége során egyaránt képviseli szakterületének műszaki és pedagógiai elveit, ezek kapcsolatait.
 4. Hitelesen képviseli a pedagógus szakma társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 5. Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
 6. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen a pedagógiai) szakterület képzett szakembereivel is.
 7. Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 8. Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.
 9. Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt, reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét. 1
 10. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett. 1
 11. Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcso-latban. 1
 12. Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában. 1
 13. Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására. 1
 14. Egyenrangú partner a szakmai kooperációban, végiggondolja és képviseli az adott szakterület etikai kérdéseit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon való aktív részvétel el-lenőrzése és a félév során kitűzött házi feladatok megoldása során történik.

Performance evaluation methods

- A gyakorlat során történő információfeldolgozás, szóbeli beszélgetések során az iskola mentor által megha-tározott aktivitás, önálló vélemények kifejtése alapján. - A félév során végrehajtott hospitálások megfelelő mennyiségű és minőségű dokumentációjának elkészítése.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent >90
Very good 85-90
Good 72,5–85
Satisfactory 65–72,5
Pass 50–65
Fail < 50

Correction and retake

- Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges. - A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utol-só napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. - Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. - A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban – első alkalom-mal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató szá-mára kedvezőbbet vesszük figyelembe. - Amennyiben pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements