Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
CORPORATE LAW
Course code
BMEGT55ML09
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Perecz László
Position
professor
Email adress
perecz.laszlo@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Marketing MSc 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 0

Programme: Marketing MSc 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Számvitel mesterszak 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége

Objectives

A tantárgy célja, hogy a hallgatók számára speciális ismereteket nyújtson a vállalati jogról. Az általa közvetített ismeretanyag összeállítását két törekvés motiválta: hogy magánjogi-polgári jogi ismeretekkel támogassa a képzést a gazdasági végzettséggel rendelkező mesterszakos értelmiség számára. Az üzleti életben alapvető, hogy a gazdasági-műszaki szakember is eligazodjon a különböző vállalkozási formák között, rendelkezzen a különböző - társa-sági formában működő - vállalatok vezetéséhez szükséges alapismeretekkel. A tárgy ismeretanyaga ezért több nagyobb egységből áll: a társaságok „core” működésével kapcsolatos szabályok, különös tekintettel a vezetői felelősségre. A tárgy kitekintést ad a modern vállalatok egyes kiemelkedően fontos kérdéseire, így a szellemi tulajdonnal, a reklámozással kapcsolatos kérdésekre. Foglalkozik a vállalkozásokat érintő modern finanszírozási szabályozási kérdésekkel is, végül az egyes jogi eljárások rendszerét tekinti át. Az egyes ismeretterületeket tárgyalva a tantárgy kiemelt figyelmet fordít rá, hogy gondolatmeneteit igyekezzen közelíteni a hallgatók érdeklődéséhez és ismereteihez.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Tisztában van a jogi szabályozás társadalmi és gazdasági funkcióival.
 2. Tisztában van az üzleti életet befolyásoló főbb jogterületek alapvető funkcióival.
 3. Ismeri az üzleti életet befolyásoló jogterületek szakpolitikai, gazdasági, üzleti mechanizmusokban megragadható főbb sajátosságait.
 4. Ismeri és főbb jellemzőivel jellemzi azokat a gazdasági szereplőket, akik a gazdaság működésében részt vesznek.
 5. Ismeri azokat a szerződési alapelveket és a szerződéskötés folyamatait, amelyek az üzleti életben meghatározó jelentőséggel bírnak.
 6. Tisztában van a főbb szerződéstípusok alapvető sajátosságaival.
 7. Ismeri az elektronikus szerződéskötés alapvető szabályait.
Ability
 1. Képes a gyakorlatban az üzleti élet szabályozásainak megfelelő értelmezésére, elhelyezésére.
 2. Képes jogi és gazdasági szempontból elemezni az az egyes gazdasági szereplők szerepét, motivációit, tevékenységét.
 3. Képes a kritikai gondolkodásra.
Attitude
 1. Megfelelően tudatos a gazdaság jogi szabályozásának értékelése során, sokféle forrásból tájékozódik, tudatosan keresi az alternatív megoldásokat.
 2. Nyitott a gazdaság jogi szabályozásáról való gondolkodás során az önreflexióra, a kritikai befogadásra, a kritikai gondolkodásra.
 3. Elfogadja a szabályozás kiindulópontjaként az alapjogi és magánjogi sztenderdek és követelmények érvényesülését.
Autonomy and responsibility
 1. -

Methodology of teaching

Lectures

Materials supporting learning

 • Előadásanyagok, tankönyv, folyóiratcikkek

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése vizsgával történik, egy írásbeli teszt formájában.

Performance evaluation methods

Félév végi írásbeli vizsga: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Summarizing study performance evaluation:

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent 100
Very good 85-90
Good 76-84
Satisfactory 63-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

A vizsgadolgozat javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos köz-lésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg, a következő vizsgára jelentkezés ha-táridejére tekintettel teszi közzé. A vizsgán szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség A vizsgaidőszakban a TVSZ-nek megfelelő számú vizsgaalkalom meghirdetésére kerül sor. Javasolt az utolsó előtti vizsgaidőpontban az első vizsga megkísérlése.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
részvétel a kontakt tanórákon 12
vizsgafelkészülés 79
összesen 90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Társasági jog
2. Vezetői felelősség
3. Szellemi alkotások joga
4. Reklámjog és társadalmi felelősség
5. Fintech
6. Eljárásjog

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Mezei Kitti
Dr. Ambrus István
Dr. Schubauer Petra
Dr. Tomasovszky Edit

Approval and validity of subject requirements