Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
CORPORATE LAW
Course code
BMEGT55M011
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Perecz László
Position
professor
Email adress
perecz.laszlo@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar– HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki menedzser mesterszak 2017/18/2 félévtől (Tavaszi féléves kezdés)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Műszaki menedzser mesterszak 2018/19/1 félévtől (Őszi féléves kezdés)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
Nincs/None
weak
Nincs/None
paralell
Nincs/None
exclusive
Nincs/None
A tantárgyleírás érvényessége

Objectives

A tantárgy célja, hogy a gazdászhallgatók számára speciális ismereteket nyújtson a társasági jogról. Az általa közvetített ismeretanyag összeállítását két törekvés motiválta: hogy magánjogi-polgári jogi ismeretekkel támogassa a képzést a gazdasági végzettséggel rendelkező mesterszakos értelmiség számára. Az üzleti életben alapvető, hogy a gazdasági-műszaki szakember is eligazodjon a különböző vállalkozási formák között, rendelkezzen a különböző - társasági formában működő - vállalatok vezetéséhez szükséges alapismeretekkel. A tárgy keretében korszerű társasági jogi ismereteket nyújtunk a hallgatóknak. A tárgy ismeretanyaga ezért több nagyobb egységből áll: A tárgy alapvetően gazdasági státuszjogi (hangsúlyozottan társasági jogi) és cégjogi ismereteket nyújt, a 2013. évi új Polgári Törvénykönyv által megújított szabályozás szerint. Az egyes ismeretterületeket tárgyalva a tantárgy kiemelt figyelmet fordít rá, hogy gondolatmeneteit igyekezzen közelíteni a gazdászhallgatók érdeklődéséhez és ismereteihez.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Tisztában van a jogi szabályozás társadalmi és gazdasági funkcióival.
 2. Tisztában van az üzleti életet befolyásoló főbb jogterületek alapvető funkcióival.
 3. Ismeri az üzleti életet befolyásoló jogterületek szakpolitikai, gazdasági, üzleti mechanizmusokban megragadható főbb sajátosságait.
 4. Ismeri azokat a releváns megközelítéseket, amelyek bemutatják, hogy milyen hatással vannak a szabályozók a gazdasági élet egyes szegmenseire.
 5. Ismeri az üzleti életre befolyással bíró jogi szabályozás elemzési módszereit, szempontjait.
Ability
 1. Képes a gyakorlatban az üzleti élet szabályozásainak megfelelő értelmezésére, elhelyezésére.
 2. Képes jogi és gazdasági szempontból elemezni az az egyes gazdasági szereplők szerepét, motivációit, tevékenységét.
 3. Képes egy sokszempontú összefüggésrendszer megragadására, a vizsgált témakör tekintetében a közpolitikai stratégiai tervezés modellezésére.
 4. Képes a kritikai gondolkodásra.
Attitude
 1. Megfelelően tudatos a gazdaság jogi szabályozásának értékelése során, sokféle forrásból tájékozódik, tudatosan keresi az alternatív megoldásokat.
 2. Nyitott a gazdaság jogi szabályozásáról való gondolkodás során az önreflexióra, a kritikai befogadásra, a kritikai gondolkodásra.
 3. Nyitott a kritikus önértékelésre, a tevékenységeken alapuló, aktív, tanulási módszerekre, a kísérletező stílusra.
Autonomy and responsibility
 1. -

Methodology of teaching

Lectures

Materials supporting learning

 • Sárközy Tamás: Gazdasági Civiljog (várható megjelenés 2019.)
 • Dr. Sárközy Tamás: Szervezetek státuszjoga az új Ptk.-ban. HVG ORAC Kiadó, 2013.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése félévközi, a félév során teljesítendő kettő írásbeli számonkérés alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a legalább 50% teljesítés. Az aláírás feltétele a foglalkozások 70%-án való részvétel.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc;

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Midterm exams (I-II): 100

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás feltétele a foglalkozások 70%-án való részvétel.

Grading

%
Excellent 91
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 63–75
Pass 50–62
Fail < 50

Correction and retake

A A vizsgadolgozat (ZH-ák) javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tanszék a betekintés időpontját esetileg teszi közzé. B Az év közben szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
Participation in contact lessons 28
Preparing for the mind-term exam 62
Total 90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A vállalati jog fogalma, részterületei, történeti fejlődésmenete Magyarországon. Alapvető jogforrásai.Alapvető gazdaságjogi fogalmak: gazdasági jogalanyiság, jogi személyiség, tulajdonjog, szellemi alkotások joga, szerződés, jogi felelősség a gazdaságban (kártérítési, büntetőjogi, közigazgatás-jogi).A gazdasági társaság fogalma, fajai. Társasági jog az angol-amerikai, illetve a kontinentális franci-német jogcsaládban. A társasági jog fejlődése Magyarországon. A magyar társasági jog alapelvei.A gazdasági társaságok közös szabályai a Ptk.-ban. A diszpozivitás főszabálya. Formakényszer. Alapítási mód. Létszakaszok: módosítás, átalakulás, egyesülés, szétválás, jogutód nélküli megszűnés (végelszámolással, felszámolással, kényszertörléssel).A gazdasági társaságok vezetési rendszerének jogi szabályozása. A taggyűlés, mint stratégiai döntéshozatali fórum. Az ügyvezetés szabályozása - vezető tisztségviselők. Ellenőrzési rendszer: felügyelőbizottság, könyvvizsgáló. Különleges vezetési megoldások (irányító felügyelőbizottság, igazgatótanács, egyszemélyes igazgatóság).A társasági jog határterületeinek szabályozása: cégeljárás-cégnyilvántartás, fizetésképtelenségi jog, értékpapír és tőzsdejog, számviteli jog.Munkajogi alapismeretek. A kollektív munkajog felépítése. A munkaszerződés alapvető szabályai a Munkatörvénykönyvében. A munkajogviszony Mt.-n kívüli szabályozási módozatai.A szerződések általános szabályai. Jognyilatkozat, jogügylet. Az egyoldalú jogügyletek. A szerződés alapvető kellékei. A szerződéskötés folyamata individuális szerződéseknél. A blankettaszerződések. A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága. A szerződés teljesítésének biztosítékai. A teljesítés szabályai. A szerződés-szegés fogalma és alapvetőfajai: késedelem, hibás teljesítés, lehetetlenülés. Kellék- és jogszavatosság.Az alapvető gazdasági szerződések. Szerződési típusszabadság és kényszer. Adás-vételi szerződés általános szabályai és különleges fajai. A vállalkozási szerződés általános szabályai és különleges fajai. A megbízási szerződés általános szabályai és különleges fajai, ideértve a bizományi és a közvetítői szerződéseket. Bérlet és más használati kötelmek.Biztosítási szerződés. Polgári jogi társasági szerződés. Új szerződéstípusok a Ptk.-ban: faktoring, lízing, franchise.Jogi felelősség a gazdasági életben. A kártérítési jog alapszabályai. A kártérítéshez közel álló jogintézmények - kártalanítás, megtérítés, az utaló magatartás szabályozása. Közigazgatási jogi felelősségi formák. Gazdasági büntetőjog.A versenyjog fogalma, alapvető területei. Anyagi és eljárási versenyjog. Tisztességtelen versenycselekmények. Kartelltilalom. A gazdasági erőfölénnyel, illetve a monopolhelyzettel való visszaélés tilalma.Jogi eljárások a gazdaságban. A polgári perjog alapszabályai - polgári perek, peren kívüli eljárások. A közigazgatási rendtartás. Választottbírósági eljárás.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Mezei Kitti
Dr. Schubauer Petra
Dr. Tomasovszky Edit
Dr. Ambrus István

Approval and validity of subject requirements