Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
Business law B
ID (subject code)
BMEGT55A403
Type of subject
Contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
3
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Mezei Kitti
Position
assistant professor
Contact details
mezei.kitti@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Business Law'
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
Nincs/None
Weak
Nincs/None
Parallel
Nincs/None
Exclusion
Nincs/None
Validity of the Subject Description

Objectives

A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a későbbi szakmai munkájukhoz szükséges alapvető jogi ismeretekbe. A tantárgy átfogó ismeretet ad az informatikához kapcsolódó jogi területek rendszeréről, hozzájárul a megfelelő (különösen: felelős) szemléletmód kialakulásához. A tárgyon belül különös figyelmet fordítunk a személyiségvédelem egyes aspektusaira (megértés – K2 szint), így a képmás-, hangfelvétel, személyes adatok védelmére, a hírközlés (alkalmazás - K3 szint), az elektronikus kereskedelem (konstrukciós - K3 szint), a szellemi tulajdonjogok (konstrukciós - K4 szint), valamint a médiajog (alkalmazás - K3 szint) releváns kérdéseire. A tárgy harmadik harmadában a hallgatók áttekintést kapnak arról, hogy egy start-up vállalkozás létrehozása során milyen jogi kérdésekkel szembesülhetnek és ezek miként oldhatók meg. A tantárgy a területi ismeretekbe építve tárgyalja az Európai Unió által szabályozott jogterületek főbb összefüggéseit.

Academic results

Knowledge
 1. Tisztában van a jogi szabályozás társadalmi és gazdasági funkcióival.
 2. Tisztában van az üzleti életet befolyásoló főbb jogterületek alapvető funkcióival.
 3. Ismeri azokat a szerződési alapelveket és a szerződéskötés folyamatait, illetve a azokat a szerződéstípu-sokat, amelyek az üzleti életben meghatározó jelentőséggel bírnak.
 4. Ismeri a gazdasági társaságok fogalmát, felépítését és működését, az üzleti élet meghatározó társasági formáit.
 5. Tisztában van az üzleti jog „kapcsolódó jogterületeivel”: az iparjogvédelem, a munkajog és a versenyjog alapvető szabályaival.
Skills
 1. Képes általában tájékozódni az állami-jogi szabályozás világában.
 2. Képes különösen az üzleti élet szabályozásainak megfelelő értelmezésére, elhelyezésére.
 3. Képes a kritikai gondolkodásra.
Attitude
 1. Megfelelően tudatos általában az állami-jogi szabályozás, különösen pedig a gazdaság jogi szabályozásának értékelése során.
 2. Nyitott a gazdaság jogi szabályozásáról való gondolkodás során az önreflexióra, a kritikai befogadásra, a kritikai gondolkodásra.
 3. Elfogadja a szabályozás kiindulópontjaként az alapjogi és magánjogi sztenderdek és követelmények érvényesülését
Independence and responsibility
 1. -

Teaching methodology

Előadás. A területen releváns szabályozási szükségletek gazdasági, szociológiai, technológiai feltárása és bemutatása a hallgatók bevonásával. A terület főbb szabályozási eszközeinek szerepének meghatározása. A legfontosabb szabályok rendszerének áttekintése, a gyakorlatban felmerült leggyakoribb problémák és megoldási modelljeik megvitatása. Valamennyi előadást követően az adott témában szorgalmi feladat végezhető, amelyekért többletpont szerezhető. Valamennyi előadás végén a vonatkozó főbb szakirodalom, egyéb források bemutatása.

Materials supporting learning

 • Előadásanyagok, feldolgozott cikkek, tanulmányok, policy dokumentumok. Kötelező irodalom a tanuláshoz felhasználható az előadásokon bemutatott slide show, amely a tantárgy honlapjáról letölthető.
 • Sándor István (szerk.): Business law in Hungary. Patrocinium, 2016.
 • Pázmándi Kinga (szerk.): Üzleti jog az új Polgári Törvénykönyv után, Budapest: Typotex Kiadó, 2014.

General Rules

Az aláírás feltétele a foglalkozások 70%-án való részvétel.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Két nagyzárthelyi (félévközi írásbeli összegző teljesítményértékelés): a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc; A félévközi jegy megszerzésének feltételei: Mindkét zárthelyin külön-külön el kell érni az összpontszám legalább 40 %-át. Az aláírás feltétele a foglalkozások 70%-án való részvétel. E szabályokat nem érinti a szorgalmi feladatokkal (feladatonként 5 ponttal) szerezhető pont, legfeljebb egy félévben 25 pont szerezhető.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Midterm exams: 100

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás feltétele a foglalkozások 70%-án való részvétel.

Issuing grades

%
Excellent 91-100
Very good 85–90
Good 70–84
Satisfactory 55–69
Pass 40–54
Fail < 40

Retake and late completion

A zárthelyi dolgozat a pótlási héten, egy, bármely elmaradt ZH pótlására lehetőséget adó alkalommal pótolható, javítható. A pótlás alkalmával egyidejűleg mindkét ZH-t lehet pótolni.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
participation in contact classes 42
preparation for lectures 21
preparing for performance appraisal 27
sum 90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Bevezetés, a jog jelentősége a társadalomban, az információs társadalomban
2. Alkotmányos alapjogi védelem az információs társadalomban
3. Hírközlési jog
4. Elektronikus kereskedelem
5. Adatvédelem
6. Szellemi tulajdonjogok (szerzői jog, szabadalom, védjegy, know-how)
7. Társaságok és alapításuk
8. Szerződéstípusok és funkcióik
9. Zárthelyi dolgozat
10. Start up születik – innovatív ötletek védelme, kidolgozott műszaki alkotások, megjelölések
11. Start up születik – cégalapítás a gyakorlatban
12. Start up születik – cégműködtetés a gyakorlatban
13. Start up születik – cégeladás, cégátalakulás, cégmegszüntetés a gyakorlatban
14. Zárthelyi dolgozat

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Nagy Krisztina egyetemi adjunktus nagy.krisztina@gtk.bme.hu
Dr. Tomasovszky Edit egyetemi adjunktus tomasovszky.edit@gtk.bme.hu
Dr. Grad-Gyenge Anikó tanszékvezető, egyetemi docens grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Dr. Schubauer Petra egyetemi adjunktus schubauer.petra@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements