I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
LEGAL BASICS
ID (subject code)
BMEGT55A400
Type of subject
Contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
3
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Perecz László
Position
professor
Contact details
perecz.laszlo@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Business Law'
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
Nincs/None
Weak
Nincs/None
Parallel
Nincs/None
Exclusion
Nincs/None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580302/7/2022. Valid from: 25.05.2022.

Objectives

A tantárgy célja, hogy a mérnökhallgatók számára alapvető ismereteket nyújtson a jogról és az államról. Az általa közvetített ismeretanyag összeállítását két törekvés motiválta: egyrészt, hogy magánjogi-polgári jogi ismeretekkel segítse a műszaki BSc-képzés másik kötelező társadalom-gazdaságtudományi tárgyát, a mikro- és makroökönómiát, másrészt, hogy közjogi-alkotmányjogi ismereteket nyújtson a jövő műszaki értelmisége számára. A tárgy ismeret-anyaga ezért két nagyobb egységből áll: előbb a jogra, majd az államra vonatkozó tudásanyagot közvetít. A jogi isme-retek körében a jogfogalom meghatározása és a jogrendszer áttekintése után a tantárgy gondolatmenete a jogalkotás és a jogalkalmazás problémáit veszi sorra, illetve a legfontosabb jogintézmények – a jogalanyiság, a tulajdon, a szer-ződés valamint a felelősség – fogalmát tisztázza. Az államra vonatkozó ismeretek körében az államfogalom rögzíté-sét követően a hatalommegosztás doktrínáját ismerteti, áttekintve a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgál-tatás hatalmi ágait. A tantárgy, zárásként, az államkapcsolatok kérdését mutatja be, kiemelten tárgyalva az Európai Unió intézményeinek és jogának problémáit. Az egyes ismeretterületeket tárgyalva a tantárgy kiemelt figyelmet fordít rá, hogy gondolatmeneteit igyekezzen közelíteni a mérnökhallgatók érdeklődéséhez és ismereteihez.

Academic results

Knowledge
 1. Tisztában van a jogdogmatika alapvető fogalmaival
 2. Tisztában van a magyar magánjog alapvető jogintézményeivel és legfontosabb hatályos szabályaival.
 3. Tisztában van a magyar közjog alapvető jogintézményeivel és legfontosabb hatályos szabályaival.
 4. Ismeri az államelmélet alapfogalmait.
 5. Ismeri a magyar államszervezet fölépítését és működését.
Skills
 1. Képes a gazdasági élet jogi szabályozásának megfelelő értelmezésére.
 2. Képes eligazodni a politikai intézményrendszer összefüggései között.
 3. Képes elemezni a közélet szereplőinek tevékenységét, felismeri azok motivációit.
 4. Képes a kritikai gondolkodásra.
Attitude
 1. Megfelelően tudatos a társadalom jogi szabályozásának értékelése során, sokféle forrásból tájékozódik, tudatosan keresi az alternatív megoldásokat.
 2. A jogi szabályozásáról való gondolkodás során nyitott az önreflexióra, a kritikai befogadásra, a kritikai gondolkodásra.
 3. Nyitott a kritikus önértékelésre, a tevékenységeken alapuló, aktív, tanulási módszerekre, a kísérletező stílusra.
 4. Elfogadja az alapjogi sztenderdek és követelmények érvényesülését.
Independence and responsibility
 1. -

Teaching methodology

Lectures

Materials supporting learning

 • Előadásanyagok, jegyzet.
 • Kötelező irodalom a tanuláshoz felhasználható az előadásokon bemutatott slide show, amely a tantárgy honlapjáról letölthető

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a szorgalmi időszak során teljesítendő írásbeli tesztek és az órán elvégzett feladatok értékelése alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a tesztek legalább 50% teljesítése.

Performance assessment methods

A tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 15-90 perc; A szorgalmi időszak során minden órán az adott témához kapcsolódóan az órán megoldásra kerülő feladatok kapcsolódnak, amelyeken az elért eredmény a kurzus teljesítésének eredményébe beleszámít.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Summarizing study performance evaluation: 80
 • Partial Performance Assessment : 20

Percentage of exam elements within the rating

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

According for TVSZ.

Issuing grades

%
Excellent 91-100
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50-63
Fail < 50

Retake and late completion

1) A zárthelyi dolgozat javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivata-los közlésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg teszi közzé. 2) A zárthelyi dolgozatokkal szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
participation in contact classes 28
preparing 62
sum 90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A jog lényege, a jogi gondolkodás
2. Jogfogalom
3. A jogrendszer és tagozódása
4. Jogalkotás
5. Jogalkalmazás
6. Jogintézmények I.: jogalanyiság, tulajdonjog
7. Jogintézmények II.: szerződés, felelősség
8. Államfogalom
9. Hatalommegosztás
10. Törvényhozás
11. Végrehajtás
12. Igazságszolgáltatás
13. Államkapcsolatok
14. EU-jog

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Träger Anikó egyetemi tanársegéd trager.aniko@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements