Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
LEGAL BASICS
Course code
BMEGT55A400
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
3
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Perecz László
Position
professor
Email adress
perecz.laszlo@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
Nincs/None
weak
Nincs/None
paralell
Nincs/None
exclusive
Nincs/None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580302/7/2022. Valid from: 25.05.2022.

Objectives

A tantárgy célja, hogy a mérnökhallgatók számára alapvető ismereteket nyújtson a jogról és az államról. Az általa közvetített ismeretanyag összeállítását két törekvés motiválta: egyrészt, hogy magánjogi-polgári jogi ismeretekkel segítse a műszaki BSc-képzés másik kötelező társadalom-gazdaságtudományi tárgyát, a mikro- és makroökönómiát, másrészt, hogy közjogi-alkotmányjogi ismereteket nyújtson a jövő műszaki értelmisége számára. A tárgy ismeret-anyaga ezért két nagyobb egységből áll: előbb a jogra, majd az államra vonatkozó tudásanyagot közvetít. A jogi isme-retek körében a jogfogalom meghatározása és a jogrendszer áttekintése után a tantárgy gondolatmenete a jogalkotás és a jogalkalmazás problémáit veszi sorra, illetve a legfontosabb jogintézmények – a jogalanyiság, a tulajdon, a szer-ződés valamint a felelősség – fogalmát tisztázza. Az államra vonatkozó ismeretek körében az államfogalom rögzíté-sét követően a hatalommegosztás doktrínáját ismerteti, áttekintve a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgál-tatás hatalmi ágait. A tantárgy, zárásként, az államkapcsolatok kérdését mutatja be, kiemelten tárgyalva az Európai Unió intézményeinek és jogának problémáit. Az egyes ismeretterületeket tárgyalva a tantárgy kiemelt figyelmet fordít rá, hogy gondolatmeneteit igyekezzen közelíteni a mérnökhallgatók érdeklődéséhez és ismereteihez.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Tisztában van a jogdogmatika alapvető fogalmaival
 2. Tisztában van a magyar magánjog alapvető jogintézményeivel és legfontosabb hatályos szabályaival.
 3. Tisztában van a magyar közjog alapvető jogintézményeivel és legfontosabb hatályos szabályaival.
 4. Ismeri az államelmélet alapfogalmait.
 5. Ismeri a magyar államszervezet fölépítését és működését.
Ability
 1. Képes a gazdasági élet jogi szabályozásának megfelelő értelmezésére.
 2. Képes eligazodni a politikai intézményrendszer összefüggései között.
 3. Képes elemezni a közélet szereplőinek tevékenységét, felismeri azok motivációit.
 4. Képes a kritikai gondolkodásra.
Attitude
 1. Megfelelően tudatos a társadalom jogi szabályozásának értékelése során, sokféle forrásból tájékozódik, tudatosan keresi az alternatív megoldásokat.
 2. A jogi szabályozásáról való gondolkodás során nyitott az önreflexióra, a kritikai befogadásra, a kritikai gondolkodásra.
 3. Nyitott a kritikus önértékelésre, a tevékenységeken alapuló, aktív, tanulási módszerekre, a kísérletező stílusra.
 4. Elfogadja az alapjogi sztenderdek és követelmények érvényesülését.
Autonomy and responsibility
 1. -

Methodology of teaching

Lectures

Materials supporting learning

 • Előadásanyagok, jegyzet.
 • Kötelező irodalom a tanuláshoz felhasználható az előadásokon bemutatott slide show, amely a tantárgy honlapjáról letölthető

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a szorgalmi időszak során teljesítendő írásbeli tesztek és az órán elvégzett feladatok értékelése alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a tesztek legalább 50% teljesítése.

Performance evaluation methods

A tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 15-90 perc; A szorgalmi időszak során minden órán az adott témához kapcsolódóan az órán megoldásra kerülő feladatok kapcsolódnak, amelyeken az elért eredmény a kurzus teljesítésének eredményébe beleszámít.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Summarizing study performance evaluation: 80
 • Partial Performance Assessment : 20

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

According for TVSZ.

Grading

%
Excellent 91-100
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50-63
Fail < 50

Correction and retake

1) A zárthelyi dolgozat javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivata-los közlésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg teszi közzé. 2) A zárthelyi dolgozatokkal szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
participation in contact classes 28
preparing 62
sum 90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A jog lényege, a jogi gondolkodás
2. Jogfogalom
3. A jogrendszer és tagozódása
4. Jogalkotás
5. Jogalkalmazás
6. Jogintézmények I.: jogalanyiság, tulajdonjog
7. Jogintézmények II.: szerződés, felelősség
8. Államfogalom
9. Hatalommegosztás
10. Törvényhozás
11. Végrehajtás
12. Igazságszolgáltatás
13. Államkapcsolatok
14. EU-jog

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Träger Anikó egyetemi tanársegéd trager.aniko@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements