Valtozasok

SUBJECT DATA

TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
CORPORATE LAW
Course code
BMEGT55M002
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Perecz László
Position
professor
Email adress
perecz.laszlo@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Munka- és szervezetpszichológia szakirány

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, 26/06/2019. Valid from September 1, 2019

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Tisztában van a jogi szabályozás társadalmi és gazdasági funkcióival.
 2. Tisztában van az üzleti életet befolyásoló főbb jogterületek alapvető funkcióival.
 3. Ismeri azokat a releváns megközelítéseket, amelyek bemutatják, hogy milyen hatással vannak a szabályozók a gazdasági élet egyes szegmenseire.
 4. Átfogóan ismeri az üzleti életre befolyással bíró jogi normákat és etikai elvárásokat
 5. Tisztában van a jogi szabályozás gazdasági és társadalmi funkcióival.
 6. Átfogóan ismeri a gazdasági szereplőket, akik a gazdaság működésében részt vesznek.
 7. Ismeri a vonatkozó eljárási lehetőségeket, azok szabályait
Ability
 1. Képes a gyakorlatban az üzleti élet szabályozásainak megfelelő értelmezésére, elhelyezésére.
 2. Képes jogi és gazdasági szempontból elemezni az az egyes gazdasági szereplők szerepét, motivációit, tevékenységét.
 3. Képes egy sokszempontú összefüggésrendszer megragadására, a vizsgált témakör tekintetében a közpoliti-kai stratégiai tervezés modellezésére.
 4. Képes a kritikai gondolkodásra.
Attitude
 1. Megfelelően tudatos a gazdaság jogi szabályozásának értékelése során, sokféle forrásból tájékozódik, tudatosan keresi az alternatív megoldásokat.
 2. Nyitott a gazdaság jogi szabályozásáról való gondolkodás során az önreflexióra, a kritikai befogadásra, a kritikai gondolkodásra.
 3. Nyitott a kritikus önértékelésre, a tevékenységeken alapuló, aktív, tanulási módszerekre, a kísérletező stílusra.
 4. Elfogadja a szabályozás kiindulópontjaként az alapjogi sztenderdek és követelmények érvényesülését.
 5. Váratlan, komplex megközelítést kívánó döntési helyzetekben a vonatkozó normák teljes körű figyelembe vételével hozza meg döntését
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Sárközy Tamás: Gazdasági Civiljog (várható megjelenés 2019). Előadásanyagok, szakcikkek.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése félévközi, a félév során teljesítendő kettő írásbeli számonkérés alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a legalább 50% teljesítés.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti össze-függések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Zárthelyi 1.: 50%
 • Zárthelyi 2.: 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 85–90
Good 76-84
Satisfactory 64-75
Pass 50-63
Fail < 50

Correction and retake

1. A vizsgadolgozat (ZH-ák) javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tanszék a betekintés időpontját esetileg teszi közzé. 2. Az év közben szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
32
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. Társasági jog (Rt.-re vonatkozó szabályozás)
3. Társasági jog (tőkebefektetés)
4. Felelősségi szabályok általában. (Jogi felelősség a gazdasági életben. A kártérítés alapszabályai; kártalanítás, utaló magatartás, megtérítés.)
5. A gazdasági társaságok vezetési rendszerének jogi szabályozása. Vezetői felelősség
6. ZH
7. Bankjog
8. Fintech
9. Versenyjog
10. Szellemi alkotások joga
11. Reklámjog – társadalmi felelősség
12. Adójog
13. Polgári eljárásjog
14. ZH

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Dr. Lehóczki Zsófia
Dr. Szekeres Diána
Dr. Vértesy László

Approval and validity of subject requirements