Valtozasok

SUBJECT DATA

TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
CORPORATE LAW
ID (subject code)
BMEGT55M002
Type of subject
Contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Perecz László
Position
professor
Contact details
perecz.laszlo@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Business Law'
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Work and organisational psychology specialisation

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, 26/06/2019. Valid from September 1, 2019

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Tisztában van a jogi szabályozás társadalmi és gazdasági funkcióival.
 2. Tisztában van az üzleti életet befolyásoló főbb jogterületek alapvető funkcióival.
 3. Ismeri azokat a releváns megközelítéseket, amelyek bemutatják, hogy milyen hatással vannak a szabályozók a gazdasági élet egyes szegmenseire.
 4. Átfogóan ismeri az üzleti életre befolyással bíró jogi normákat és etikai elvárásokat
 5. Tisztában van a jogi szabályozás gazdasági és társadalmi funkcióival.
 6. Átfogóan ismeri a gazdasági szereplőket, akik a gazdaság működésében részt vesznek.
 7. Ismeri a vonatkozó eljárási lehetőségeket, azok szabályait
Skills
 1. Képes a gyakorlatban az üzleti élet szabályozásainak megfelelő értelmezésére, elhelyezésére.
 2. Képes jogi és gazdasági szempontból elemezni az az egyes gazdasági szereplők szerepét, motivációit, tevékenységét.
 3. Képes egy sokszempontú összefüggésrendszer megragadására, a vizsgált témakör tekintetében a közpoliti-kai stratégiai tervezés modellezésére.
 4. Képes a kritikai gondolkodásra.
Attitude
 1. Megfelelően tudatos a gazdaság jogi szabályozásának értékelése során, sokféle forrásból tájékozódik, tudatosan keresi az alternatív megoldásokat.
 2. Nyitott a gazdaság jogi szabályozásáról való gondolkodás során az önreflexióra, a kritikai befogadásra, a kritikai gondolkodásra.
 3. Nyitott a kritikus önértékelésre, a tevékenységeken alapuló, aktív, tanulási módszerekre, a kísérletező stílusra.
 4. Elfogadja a szabályozás kiindulópontjaként az alapjogi sztenderdek és követelmények érvényesülését.
 5. Váratlan, komplex megközelítést kívánó döntési helyzetekben a vonatkozó normák teljes körű figyelembe vételével hozza meg döntését
Independence and responsibility

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Sárközy Tamás: Gazdasági Civiljog (várható megjelenés 2019). Előadásanyagok, szakcikkek.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése félévközi, a félév során teljesítendő kettő írásbeli számonkérés alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a legalább 50% teljesítés.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti össze-függések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Zárthelyi 1.: 50%
 • Zárthelyi 2.: 50%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 76-84
Satisfactory 64-75
Pass 50-63
Fail < 50

Retake and late completion

1. A vizsgadolgozat (ZH-ák) javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos közlésre. A Tanszék a betekintés időpontját esetileg teszi közzé. 2. Az év közben szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
28
32
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics
1. ömlesztett
2. Társasági jog (Rt.-re vonatkozó szabályozás)
3. Társasági jog (tőkebefektetés)
4. Felelősségi szabályok általában. (Jogi felelősség a gazdasági életben. A kártérítés alapszabályai; kártalanítás, utaló magatartás, megtérítés.)
5. A gazdasági társaságok vezetési rendszerének jogi szabályozása. Vezetői felelősség
6. ZH
7. Bankjog
8. Fintech
9. Versenyjog
10. Szellemi alkotások joga
11. Reklámjog – társadalmi felelősség
12. Adójog
13. Polgári eljárásjog
14. ZH

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Dr. Lehóczki Zsófia
Dr. Szekeres Diána
Dr. Vértesy László

Approval and validity of subject requirements