Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
Patent and Product Novelty
Course code
BMEGT55A404
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Position
associate professor
Email adress
grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, 27/05/2020. Valid from Septem-ber 1, 2020

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. átfogó ismeretekkel rendelkezik a szellemi tulajdon fogalmáról, az iparjogvédelmi kategóriákról, oltalmi formákról,
 2. megismeri a szellemi tulajdon védelmének létjogosultságát, gazdasági előnyeit,
 3. megismeri a szellemi tulajdonvédelem történeti alakulását, jelenlegi hazai és nemzetközi szabályozását, jogi környezetét és intézményrendszerét,
 4. átfogó ismeretekkel rendelkezik a szabadalom, formatervezési minta oltalom, védjegy és szerzői jog jogosultságának, megszerzésének és fenntartásának körülményeiről, a bitorlás és a vitás ügyek rendezéséről.
Ability
 1. képes felelős döntést hozni szellemi tulajdonának oltalmazási kérdéseiben,
 2. képes a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi adatbázisok használatára,
 3. képes saját és mások által létrehozott alkotások újdonságértékének kutatására, értékelésére,
 4. képes vizsgálati eredményeit szakszerűen megfogalmazni és dokumentálni,
 5. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni
Attitude
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Baksay-Nagy György – Grad-Gyenge Anikó: Szerzői jog és formatervezési mintaoltalom a design-ban. MMA, 2020.
 • Grad-Gyenge Anikó (szerk.): Kézikönyv a szerzői jogi jogérvényesítéshez. www.szerzoijogikezikonyv.hu Iparjogvédelmi jogszabálygyűjtemény. Elektronikus formában elérhető a www.sztnh.gov.hu oldalon
 • Ajánlott szakirodalom
 • Grad-Gyenge Anikó: Egy modern szerzői jog. MTMI, 2019.
 • Belényi Andrea (szerk.) (2012): Iparjogvédelem, SZTNH, ISBN 978-963-9157-68-2
 • Legeza Dénes (szerk.): Szerzői jog mindenkinek. SZTNH, 2018.
 • Jegyzetek
 • Tantárgyi kurzuslapról letölthető anyagok

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése zárthelyi dolgozat (összegző tanulmányi értékelés) évközi házi feladat (részteljesítmény értékelés) és a tanórákon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik. A zárthelyi dolgozat célja annak feltérképezése, hogy a hallgató tájékozottá vált-e az iparjogvédelemben, tudja-e, mely szellemi teljesítmények, milyen oltalom alá helyezhetők és milyen hasznosítási stratégiák követhetők velük kapcsolatban.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, így a problémafelismerést és -megoldást helyezi a középpontba, azaz gyakorlati problémamegoldó feladatokat kell teljesíteni a teljesítményértékelés során, az értékelés alapjául szolgáló tan-anyagrészt a tantárgy előadója határozza meg a gyakorlatvezetőkkel egyetértésben, a rendelkezésre álló munkaidő 90 perc; részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg vagy csoportosan készített házi feladat, a házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját a gyakorlat-vezető határozza meg; részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlat folyamatában; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelése (zárthelyi dolgozatok): 80%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladatok) : 10%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel) : 10%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 85–90
Good 76-84
Satisfactory 64-75
Pass 50–63
Fail < 50

Correction and retake

Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. A beadott és elfogadott házi feladat a 2) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető. Az összevont tanulmányi értékelés a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. Amennyiben az 5) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerez-ni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
30
32
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
dr. Baksay-Nagy György
dr. Lehóczki Zsófia

Approval and validity of subject requirements