Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
Patent and Product Novelty
ID (subject code)
BMEGT55A404
Type of subject
Contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Position
associate professor
Contact details
grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Business Law'
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, 27/05/2020. Valid from Septem-ber 1, 2020

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. átfogó ismeretekkel rendelkezik a szellemi tulajdon fogalmáról, az iparjogvédelmi kategóriákról, oltalmi formákról,
 2. megismeri a szellemi tulajdon védelmének létjogosultságát, gazdasági előnyeit,
 3. megismeri a szellemi tulajdonvédelem történeti alakulását, jelenlegi hazai és nemzetközi szabályozását, jogi környezetét és intézményrendszerét,
 4. átfogó ismeretekkel rendelkezik a szabadalom, formatervezési minta oltalom, védjegy és szerzői jog jogosultságának, megszerzésének és fenntartásának körülményeiről, a bitorlás és a vitás ügyek rendezéséről.
Skills
 1. képes felelős döntést hozni szellemi tulajdonának oltalmazási kérdéseiben,
 2. képes a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi adatbázisok használatára,
 3. képes saját és mások által létrehozott alkotások újdonságértékének kutatására, értékelésére,
 4. képes vizsgálati eredményeit szakszerűen megfogalmazni és dokumentálni,
 5. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni
Attitude
 1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
 3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
 4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
Independence and responsibility

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Baksay-Nagy György – Grad-Gyenge Anikó: Szerzői jog és formatervezési mintaoltalom a design-ban. MMA, 2020.
 • Grad-Gyenge Anikó (szerk.): Kézikönyv a szerzői jogi jogérvényesítéshez. www.szerzoijogikezikonyv.hu Iparjogvédelmi jogszabálygyűjtemény. Elektronikus formában elérhető a www.sztnh.gov.hu oldalon
 • Ajánlott szakirodalom
 • Grad-Gyenge Anikó: Egy modern szerzői jog. MTMI, 2019.
 • Belényi Andrea (szerk.) (2012): Iparjogvédelem, SZTNH, ISBN 978-963-9157-68-2
 • Legeza Dénes (szerk.): Szerzői jog mindenkinek. SZTNH, 2018.
 • Jegyzetek
 • Tantárgyi kurzuslapról letölthető anyagok

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése zárthelyi dolgozat (összegző tanulmányi értékelés) évközi házi feladat (részteljesítmény értékelés) és a tanórákon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik. A zárthelyi dolgozat célja annak feltérképezése, hogy a hallgató tájékozottá vált-e az iparjogvédelemben, tudja-e, mely szellemi teljesítmények, milyen oltalom alá helyezhetők és milyen hasznosítási stratégiák követhetők velük kapcsolatban.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, így a problémafelismerést és -megoldást helyezi a középpontba, azaz gyakorlati problémamegoldó feladatokat kell teljesíteni a teljesítményértékelés során, az értékelés alapjául szolgáló tan-anyagrészt a tantárgy előadója határozza meg a gyakorlatvezetőkkel egyetértésben, a rendelkezésre álló munkaidő 90 perc; részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg vagy csoportosan készített házi feladat, a házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját a gyakorlat-vezető határozza meg; részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlat folyamatában; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelése (zárthelyi dolgozatok): 80%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladatok) : 10%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel) : 10%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 76-84
Satisfactory 64-75
Pass 50–63
Fail < 50

Retake and late completion

Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges. A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. A beadott és elfogadott házi feladat a 2) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető. Az összevont tanulmányi értékelés a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. Amennyiben az 5) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerez-ni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
28
30
32
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details
dr. Baksay-Nagy György
dr. Lehóczki Zsófia

Approval and validity of subject requirements