Valtozasok

SUBJECT DATA

TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PEDAGOGY PRACTICE 1.
Course code
BMEGT51A515
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
8
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Kata János
Position
teacher
Email adress
kata.janos@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017. Valid from September 1, 2017.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás beleértve a felnőttképzést is legfontosabb pedagógiai, pszichológiai, szociológiai elméleteit, a nevelés, az oktatás, a képzés alapfogalmait, összefüggéseit, törvényszerűségeit.
 2. Ismeri a gyakorlati foglalkozások (iskolai, vállalati) tervezésével, szervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, az egyéni és csoportos gyakorlatok szervezésének alapelveit, a differenciálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás alapfogalmait.
 3. Átfogóan ismeri a szakképzés jogszabályi elvárásait és rendszerét.
 4. Átfogóan ismeri a műszaki szakoktató szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
 5. Ismeri azokat az alapvető közgazdasági, vállalkozási és jogi szabályokat, eszközöket, melyek a műszaki szakoktató szak műveléséhez elengedhetetlenül fontosak.
 6. Ismeri a tanulók életkori sajátosságait, megismerésének módszereit.
 7. Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól.
 8. Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
Ability
 1. Képes gyakorlati képzési programok összeállítására, valamint az elméleti követelményekkel való összehangolására.
 2. Képes a gyakorlati vizsgák megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére, értékelésére a minőségbiztosítási elvek figyelembevétele révén.
 3. Képes szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony integrálására.
 4. Képes a gyakorlati oktatási folyamat megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére és értékelésére a legkülönfélébb oktatási formák (tanműhely, laboratórium) esetében.
 5. Képes a szakképzéssel összefüggő tanórán kívüli nevelőmunkára, a szakképzést elősegítő pályaorientációs feladatok ellátására.
 6. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
 7. Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát, elektronikus, internet alapú, könyvtári forrásait.
 8. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók pályaorientációját, elhelyezkedési esélyeit.
 9. Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. 1
 10. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. 1
 11. Képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítványához. 1
 12. Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra.
Attitude
 1. Vállalja a pedagógus szakma társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 2. Nyitott a pedagógus szakma átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működés alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
 3. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködve oldja meg.
 4. Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
 5. Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
 6. Tiszteli a tanulók személyiségét.
 7. Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára.
 8. Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási, tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására.
 9. Reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. 1
 10. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása, illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. 1
 11. Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára. 1
 12. Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra, magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt. 1
 13. Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt. 1
 14. Szociális érzékenység és a segítőkészség jellemzi. Előítéletektől mentesen végzi munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni.
Autonomy and responsibility
 1. Felelősséggel részt vállal a szakképzéssel kapcsolatos szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.
 2. A szakmát megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja.
 3. Szakmai tevékenysége során egyaránt képviseli szakterületének műszaki és pedagógiai elveit, ezek kapcsolatait.
 4. Hitelesen képviseli a pedagógus szakma társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 5. Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen a pedagógiai) szakterület képzett szakembereivel is.
 6. A szakképzés nézőpontjából figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.
 7. Hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 8. Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt, reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét.
 9. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett. 1
 10. Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance evaluation methods

- Csoportmunkában történő aktív részvétel gyakorlóiskolai tanári (mentori) megítélése alapján. - A félév során elkészített hospitálási jegyzőkönyvek mennyiségi és minőségi megfelelősége alapján.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • a pedagógiai gyakorlaton való részvétel aktivitása.: 70%
 • a hospitálási jegyzőkönyvek mennyisége és minősége: 30%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent 95-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Correction and retake

- Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges. - A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utol-só napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. - Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. - Az elmaradt teljesítések pótlása egyénileg, a tárgyfelelős és a gyakorlóiskolai mentor útmutatása szerint tör-ténik. - Amennyiben pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a siker-telen első pótlás javítására.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
62
20
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures
1. A gyakorlóhely megismerése. Az iskola szakmai profiljának áttekintése, ismerkedés az intézménnyel.
2. A képzéshez szükséges pedagógiai dokumentumok áttekintése. Részvétel egy tanórán, a hospitálási szempontok egyeztetése.
3. A tanári gyakorlathoz kötődő pedagógiai dokumentumok áttekintése. Egy osztályfőnöki óra hospitálása.
4. A tanári munkát biztosító feltételrendszer, infrastruktúra megismerése. Részvétel egy közismereti órán, hospitálás neveléselméleti és didaktikai szempontok szerint.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements