Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PEDAGOGY
Course code
BMEGT51A014
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
8
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Feketéné Dr. Szakos Éva
Position
associate professor
Email adress
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017. Valid from September 1, 2017.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
Ability
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Fűzi Beatrix: Neveléstan (tankonyvtar.hu) 2015.
 • Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest, 2004
 • Benedek András (szerk.): Szakképzés-pedagógia. Budapest: Typotex, 2006.
 • Jelenits István: Keresztény emberkép. In: Hagyomány és megújulás a magyar oktatásban. Neveléstörté-neti Füzetek 19. OPKM, Budapest, 2002, 69-74. o.
 • Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történeté-be. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
 • Nahalka István: Irányzatok a természettudományos nevelés második világháború utáni fejlődésében. Új Pedagógiai Szemle. Budapest, 1993.
 • „Opus et Educatio” és „Neveléstudomány” c. online folyóiratok neveléstani témájú cikkei
 • Pálhegyi Ferenc: Van-e keresztyén pedagógia? Új Pedagógiai Szemle 1998 december
 • Zrinszky László: Neveléselmélet. Műszaki Kiadó, Budapest, 2002.
 • www.drfeherkatalin.hu/upld/bevped.ppt

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése két évközi írásbeli teljesítménymérés (szintfelmérő tanulmányi teljesítményértékelés), egy beadandó házi feladat (részteljesítmény értékelés), a konzultációkon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés), valamint szóbeli vizsga alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): a tantárgy tudás és képesség típusú kompetenciaelemek meglétének ellenőrzése írásos formában. A második konzultáción történő szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrész az első konzultáció anyaga, valamint a kötelező szakirodalom első két fejezete. A harmadik konzultáción történő szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrész a második konzul-táció anyaga, valamint a kötelező szakirodalom harmadik és negyedik fejezete. Az ellenőrző dolgozat állhat kifejtendő elméleti kérdésekből, melyek a lexikális tudást; tesztkérdésekből, melyek az egyes fo-galmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; rövid esszékérdésekből, melyek a szintetizáló képességet és a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják. - Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és fele-lősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja. A házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét, értékelési módját a tantárgy előadója határozza meg. - Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és fe-lelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a konzultációkon; az értékelési elveket a tantárgy előadója határozza meg. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés A vizsga elemei: - szóbeli teljesítményértékelés a félév során elsajátított teljes tananyag vonatkozásában, a vizsgán elhang-zott kérdésekre történő válaszadás útján

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • szintfelmérő értékelés (1. ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • szintfelmérő értékelés (2. ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 10%
 • Összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • szóbeli vizsga: 60%
 • évközi eredmények beszámítása: 40%
 • Összesen: 100%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 60%-át elérje a hallgató.

Grading

%
Excellent > 90
Very good 85–90
Good 72,5–85
Satisfactory 65–72,5
Pass 50–65
Fail < 50

Correction and retake

- A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. - Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
16
34
35
35
30
150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements