Valtozasok

TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
ECONOMIC POLICY
ID (subject code)
BMEGT30A106
Type of subject
Contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Türei Sándor Zoltán
Position
associate professor
Contact details
turei.sandor@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Economics
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Business administration and management Bachelor’s Programme from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2015/16/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 5

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 5

Programme: Finance and Accounting Bachelor’s Programme from 2019/20/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Business Administration and Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
Közgazdaságtan I. BMEGT30A003, Közgazdaságtan II. BMEGT30A004 – Economics I. BNEGT30A003, Economics II. BMEGT30A004
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: KT 2019.05.29 Valid from September 1, 2019.

Objectives

By introducing into the basic notions, principles and context of economic base knowledge, as well as into the logics of economic model building and the state regulation possibilities of the economy, the course enables students to decrypt everyday life economic phenomena and to understand social phenomena in a broad sense.

Academic results

Knowledge
 1. know the basic concepts of economics, the logical structure of the basic theoretical models
 2. know the logic of national accounting, the data that can be obtained from it
 3. know the operational logic of a market economy
 4. know the operating principle of the modern finance- and bank system
 5. are familiar with the concepts and tools of economic prosperity analysis and the concept of Pareto efficiency,
 6. are familiar with the instrument systems used to regulate the economy
 7. are familiar with the operational logic, efficiency and limitations of regulatory tool systems
 8. are familiar with the strengths and weaknesses of the tools used
 9. are familiar with alternative proposals 1
 10. are aware of successful and less successful examples of economic policy.
Skills
 1. able to apply the market model comparative statically,
 2. able to analyze economic processes
 3. able to analyze the market-distorting effects of economic policy,
 4. able to interpret the short- and long-term effects of economic policy actions
 5. able to evaluate the relationship between the institutional system and the applicable economic policy
 6. able to evaluate the applied economic policy measures
Attitude
 1. collaborate with their instructors and fellow students during the learning process,
 2. gain knowledge and information,
 3. are open to receiving information about the economy,
 4. are aiming to learn about and routinely use the tools needed to solve economic problems,
 5. are aiming for an accurate and error-free solution,
 6. are aiming to mainstream economic efficiency in corporate operations.
Independence and responsibility
 1. independently formulate and solve problems related to micro- and macroeconomic process,
 2. are open for reliable critical remarks
 3. use systematic thinking.

Teaching methodology

Lectures, computational exercises and communication in written and oral form, optional independent and group assignments.

Materials supporting learning

 • Bod Péter Ákos: Bevezetés a gazdaságpolitikába, AULA 2006
 • A tárgy oktatója által kijelölt egyéb kötelező és tájékoztató jelleggel megadott irodalom (a tanszék honlap-ján, a tárgy neve és kódja alatt érhetőek el: http://kgt.bme.hu/tantargyak/bsc/BMEGT30A106)
 • Egyéb oktatási segédanyagok (előadás prezentációk) a tanszék honlapján, a tárgy neve és kódja alatt ér-hetőek el: http://kgt.bme.hu/tantargyak/bsc/BMEGT30A106

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli teljesítménymérés (összegző ta-nulmányi teljesítményértékelés) az aláírásért, illetve egy vizsgaidőszakban végzett összegző teljesítményértékelés (írásbeli vizsga) alapján történik, amelyek közül az utóbbi egy évközi, nem kötelező összegző teljesítményértékelés alapján kiváltható (így az évközi teljesítmény alapján megajánlott jegy szerezhető).

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja, zárthelyi dolgozat formájában; amely tartalmaz egyrészt tesztkérdéseket, melyek a lexikális tudást, az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését, másrészt esszé jellegű kérdéseket melyek az ismereteket illetve a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgyfelelős határozza meg a tantárgy előadóival egyetértésben, a rendelkezésre álló munkaidő 30 perc. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) A vizsga elemei: 1. Írásbeli teljesítményértékelés (írásbeli vizsga): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja, vizsgadolgozat formájában; amely tartalmaz egyrészt tesztkérdéseket, melyek a lexikális tudást, az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését, másrészt esszé kérdéseket melyek a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgyfelelős határozza meg a tantárgy előadóival egyetértésben, a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc. 2. Évközi eredmények beszámítása: A sikeres évközi (kötelező és nem kötelező) összegző tanulmányi teljesítmény-értékelések átlaga alapján a tantárgyból megajánlott jegy szerezhető, amely kiváltja az írásbeli vizsgán való részvételt. A megajánlott jegyet nem szerző vagy azt el nem fogadó hallgatók a vizsgán való részvétellel teljesíthetik a tárgyat, ebben az esetben a végső érdemjegyet kizárólag a vizsgadolgozat eredménye határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 50%
 • 2. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 50%
 • összesen: 100%+
 • 1. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 33%
 • 2. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 33%
 • 3. összegző tanulmányi teljesítményértékelés (nem kötelező): 33%
 • összesen: 100%+

Percentage of exam elements within the rating

 • írásbeli vizsga: 100%
 • évközi eredmények beszámítása: 100%
 • összesen: 100%+

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.2 pont szerinti kötelező évközi összegző tanulmányi teljesítményértékelésen a megszerezhető pontszám legalább 50 %-át elérje a hallgató.

Issuing grades

%
Excellent 90-100
Very good 86–90
Good 71–86
Satisfactory 56–71
Pass 40–56
Fail 40

Retake and late completion

1) A kötelező évközi összegző tanulmányi teljesítményértékelések a szorgalmi időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolhatók vagy javíthatók. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe. 2) Amennyiben az 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató aláírást szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, a pótlási időszakban ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására. 3) A nem kötelező évközi összegző tanulmányi teljesítményértékelés nem pótolható és nem javítható, de a hallgató a megszerzett megajánlott jegyet nem köteles elfogadni, illetve amennyiben az aláírást megszerezte, ér-vényes érdemjegyet az írásbeli vizsga sikeres teljesítésével is szerezhet. Ebben az esetben az évközi teljesítményértékelések eredményét a végső érdemjegy megállapításánál már nem vesszük figyelembe. 4) Az írásbeli vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
részvétel a kontakt tanórákon 14×42=28
felkészülés a teljesítményértékelésre 20
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 22
vizsgafelkészülés 20
összesen 90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics
1. A gazdaságpolitika értelmezése, definiálása. Tudomány-e a gazdaságpolitika? A gazdaságpolitika funkciói. A gazdaságpolitika részelemei és értelmezésük. A gazdaságpolitika tárgya, szintjei. Stratégia és gp. Gazdaságpolitika és konszenzus szükségessége.
2. Gazdasági rendszerek – tipológiák. Az egyes modellváltozatok sajátosságai, időbeli és térbeli elhelyezése, összefüggéseik a történeti fejlődéssel.
3. Az állam és a gazdaság kapcsolatának történeti bemutatása. Az állam szerepének és súlyának XX századi átalakulása. Magyarázó elméletek és tényezők.
4. Növekedési ütemek a világ nagy térségeiben és fontosabb országokban hosszabb történeti periódusokban. Az állami kiadások alakulása ugyanekkor. Globalizációs hullámok és periodizálás. Az alkalmazott intézményrendszerek sajátosságai.
5. Összegző teljesítményértékelés
6. Egyéni és közösségi döntések, közjó. Condorcet, Arrow, Buchanan. Az állam funkciói, alap és kiegészítő funkciók. Ezek ellátásához szükséges jövedelem centralizáció. Elméleti megfontolások és tények. Centralizáció és a gazdasági növekedési ütem összefüggései. Gazdaságpolitikai irányzatok és iskolák nézeteinek összevetése.
7. Makromodell a gazdaságpolitika értelmezéséhez. A keynesiánus elmélet és vitatható elemei.
8. Keynesianizmus és monetarizmus. A Keynes – Hayek vita. Osztrák makroökonómia. A pénz semlegessége és az infláció hatásmechanizmusa.
9. Számlarendek, statisztikai rendszerek. Államháztartás – költségvetés. Egyenleg, szerkezet, hiány, államadósság. Európai Uniós összehasonlítások. A bel és külgazdasági egyensúlyt kifejező kategóriák. Monetáris statisztikák.
10. Összegző teljesítményértékelés
11. A jóléti állam kialakulásának következményei, összefüggése a XX. századi egyéb gazdasági vátozásokkal. A svéd modell és a német szociális piacgazdaság bemutatása és sikerességük összevetése.
12. A neoliberális fordulat a gazdaságpolitikában a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján.
13. A posztszocialista átmenet problémái és ezek kezelési alternatívái.
14. Összegző teljesítményértékelés. Zárthelyi pótlások.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Gilányi Zsolt egyetemi docens gilanyi@kgt.bme.hu
Bánhidi Zoltán egyetemi ts zbanhidi@gmail.com
Dr. Vígh László egyetemi docens vigh@kgt.bme.hu
Dr. Ligeti Zsombor egyetemi docens ligetizs@kgt.bme.hu

Approval and validity of subject requirements