Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
SPECIFIC PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE AND METHODS
Course code
BMEGT51S209
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
3
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Feketéné dr. Szakos Éva
Position
associate professor
Email adress
szakos.eva@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérési-értékelési pedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a gyermeki személyiség megismerésérének módszereit,
 2. Ismeri az egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés, az egészségnevelés fejlődéslélektani vonatkozásait,
 3. Ismeri a lelki egészség, drogprevenció, a vezetés mentálhigiénéjével foglalkozó elméleteket,
 4. Ismeri a munkahelyi (iskolai) légkör, a pedagógusok kiégésével kapcsolatos kutatások eredményeit
Ability
 1. Képes a sajátos nevelési igényű gyermekekre/tanulókra szabályok betartására, az SNI tanulók jogainak érvényesítésére
 2. Képes az iskolai drogprevenciós munka támogatására
 3. Képes a pedagógus kiégés jeleinek felismerésére, a kiégés elleni vezetői feladatok ellátására
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végig gondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Mezei Anna- Polonkai Mária-Schmercz István: Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek és módszerek, BME MPT jegyzet, Budapest 2019
 • Buda Béla (1989): Munkahely és mentálhigiéné. Közösségi mentálhigiéné (szerk.: Gerevich József). Gondolat Kiadó, Budapest

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): A pedagógus kiégés témában egy, 10-12 oldalas dolgozat benyújtása

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Házi feladat: 100%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
3
10
5
18

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A gyermeki személyiség megismerése, a megismerés elvei és színterei, a személypercepció, a tudományos megismerés főbb módszerei, a neveltségi szint mérése.
2. Az átlagostól eltérő személyiségfejlődés, sajátos nevelési igényű tanulók, tanulási nehézségek.
3. Tehetséges gyermekek a nevelési-oktatási intézményekben, az iskolai tehetséggondozás törvényi szabályozása, a tehetség meghatározása és összetevői, a tehetséggondozás főbb útjai, hazai tehetséggondozás, tehetséggondozó programok, pedagógusok felkészítése a tehetséggondozásra.
4. Együttnevelés
5. Szakszolgálatok, 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, nevelési tanácsadás, nevelési tanácsadók igénybevétele, a Nevelési Tanácsadó jellemző ellátási formái, óvodai, iskolai ellátás.
6. Az egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés, az egészségnevelés fejlődéslélektani vonatkozásai, a lelki egészség, drogprevenció, a vezetés mentálhigiénéje, a munkahelyi (iskolai) légkör, a pedagógusok kiégése.
7. A tanulás pszichológiája, tanuláslélektani alapismeretek, a pszichés állapotok jellemzői és szerepük a tanulásban, a pedagógus motivációs stílusa.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements