Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
SPECIFIC PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE AND METHODS
ID (subject code)
BMEGT51S209
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
3
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Feketéné dr. Szakos Éva
Position
associate professor
Contact details
szakos.eva@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Measurement-assessment specialist teacher from 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a gyermeki személyiség megismerésérének módszereit,
 2. Ismeri az egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés, az egészségnevelés fejlődéslélektani vonatkozásait,
 3. Ismeri a lelki egészség, drogprevenció, a vezetés mentálhigiénéjével foglalkozó elméleteket,
 4. Ismeri a munkahelyi (iskolai) légkör, a pedagógusok kiégésével kapcsolatos kutatások eredményeit
Skills
 1. Képes a sajátos nevelési igényű gyermekekre/tanulókra szabályok betartására, az SNI tanulók jogainak érvényesítésére
 2. Képes az iskolai drogprevenciós munka támogatására
 3. Képes a pedagógus kiégés jeleinek felismerésére, a kiégés elleni vezetői feladatok ellátására
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végig gondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Mezei Anna- Polonkai Mária-Schmercz István: Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek és módszerek, BME MPT jegyzet, Budapest 2019
 • Buda Béla (1989): Munkahely és mentálhigiéné. Közösségi mentálhigiéné (szerk.: Gerevich József). Gondolat Kiadó, Budapest

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): A pedagógus kiégés témában egy, 10-12 oldalas dolgozat benyújtása

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Házi feladat: 100%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
3
10
5
18

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A gyermeki személyiség megismerése, a megismerés elvei és színterei, a személypercepció, a tudományos megismerés főbb módszerei, a neveltségi szint mérése.
2. Az átlagostól eltérő személyiségfejlődés, sajátos nevelési igényű tanulók, tanulási nehézségek.
3. Tehetséges gyermekek a nevelési-oktatási intézményekben, az iskolai tehetséggondozás törvényi szabályozása, a tehetség meghatározása és összetevői, a tehetséggondozás főbb útjai, hazai tehetséggondozás, tehetséggondozó programok, pedagógusok felkészítése a tehetséggondozásra.
4. Együttnevelés
5. Szakszolgálatok, 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, nevelési tanácsadás, nevelési tanácsadók igénybevétele, a Nevelési Tanácsadó jellemző ellátási formái, óvodai, iskolai ellátás.
6. Az egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés, az egészségnevelés fejlődéslélektani vonatkozásai, a lelki egészség, drogprevenció, a vezetés mentálhigiénéje, a munkahelyi (iskolai) légkör, a pedagógusok kiégése.
7. A tanulás pszichológiája, tanuláslélektani alapismeretek, a pszichés állapotok jellemzői és szerepük a tanulásban, a pedagógus motivációs stílusa.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements