Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ENVIRONMENT OF A PUBLIC EDUCATION INSTITUTION I.
Course code
BMEGT51S202
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérési-értékelési pedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a nevelési-oktatási intézmény környezetének struktúráját, mint a materiális környezet: a nevelési-oktatási intézmény materiális környezete, az intézmény és a materiális környezet kapcsolata, az ember által létrehozott környezet, a nevelési-oktatási intézmény épülete, kötelező felszerelése, a természeti környezet
 2. Ismeri az intézmény és a materiális környezet kapcsolatát, az ember által létrehozott környezetet
 3. Ismeri a nevelési-oktatási intézmény immateriális környezetét, mint a társadalmi, gazdasági és jogi környezet: demográfiai sajátosságok és tendenciák, foglalkoztatottsági jellemzők és tendenciák, szociális helyzet, urbanizáció, kulturális környezet, társadalmi környezet és esélyegyenlőség, makrogazdasági tényezők, mikrogazdasági tényezők Ismeri a kutatástechnika méréselméleti hátterét.
 4. Ismeri a köznevelési intézmények külső környezetével kapcsolatos szabályokat.
Ability
 1. Képes a nevelési-oktatási intézmény környezetére vonatkozó alapfogalmak megismerésére, gyakorlati alkalmazására, az ismeretek önálló fejlesztéséhez szükséges alapismeretek, készségek elsajátítására, az összefüggések felismerésére való képesség fejlesztésére, rendszerező képesség fejlesztésére
 2. Képes a nevelési-oktatási intézmény környezetét alkotó struktúra értelmezéséhez szükséges szociológiai, gazdasági és jogi alapfogalmak megismerésére, képesség a köznevelés rendszerében történő eligazodásra
 3. Képes a rendszerekben való gondolkodás-, az elemzési készség, a vezetői képességek kibontakoztatására, a döntés-előkészítéshez szükséges módszerek elsajátítására,
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Kapa Mátyás: A köznevelési intézmény és környezete I., jegyzet, BMGE Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest 2019
 • Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris, Budapest, 2006.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során 1. a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: 8-10 oldal terjedelmű dolgozat benyújtása

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 100%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
4
8
4
16

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A nevelési-oktatási intézmény környezetének struktúrája, a materiális környezet: a nevelési-oktatási intézmény materiális környezete, az intézmény és a materiális környezet kapcsolata, az ember által létrehozott környezet, a nevelési-oktatási intézmény épülete, kötelező felszerelése, a természeti környezet
2. A nevelési-oktatási intézmény immateriális környezete – a társadalmi, gazdasági és jogi környezet: demográfiai sajátosságok és tendenciák, foglalkoztatottsági jellemzők és tendenciák, szociális helyzet, urbanizáció, kulturális környezet, társadalmi környezet és esélyegyenlőség, makrogazdasági tényezők, mikrogazdasági tényezők, a nevelési-oktatási intézmény jogi környezetét alkotó jogágak, jogintézmények
3. A nevelési-oktatási intézmény és a fenntartó: a fenntartó fogalma, a fenntartás és a működtetés fogalmi elkülönítése, a fenntartó fajtái, a fenntartó jogai és kötelezettségei, a fenntartó és a nevelési-oktatási intézmény kapcsolata az intézmény jogállásának alakítása és a munkáltatói jogok gyakorlása területén a fenntartó és a nevelési-oktatási intézmény kapcsolata az intézmény működési kereteinek meghatározása területén, a fenntartó és a nevelési-oktatási intézmény kapcsolata az intézmény ellenőrzése és értékelése területén.
4. A nevelési oktatási intézmény partneri környezete (intézményesített kapcsolatok): a nevelési-oktatási intézmény kapcsolata a helyi önkormányzattal, a pedagógiai szakszolgálati intézményekkel, a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményekkel, a gyermekek, tanulók családjával, az egyházakkal, civil szervezetekkel, más nevelési-oktatási intézményekkel, felsőoktatási intézményekkel

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements