I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
ENVIRONMENT OF A PUBLIC EDUCATION INSTITUTION I.
ID (subject code)
BMEGT51S202
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Measurement-assessment specialist teacher from 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a nevelési-oktatási intézmény környezetének struktúráját, mint a materiális környezet: a nevelési-oktatási intézmény materiális környezete, az intézmény és a materiális környezet kapcsolata, az ember által létrehozott környezet, a nevelési-oktatási intézmény épülete, kötelező felszerelése, a természeti környezet
 2. Ismeri az intézmény és a materiális környezet kapcsolatát, az ember által létrehozott környezetet
 3. Ismeri a nevelési-oktatási intézmény immateriális környezetét, mint a társadalmi, gazdasági és jogi környezet: demográfiai sajátosságok és tendenciák, foglalkoztatottsági jellemzők és tendenciák, szociális helyzet, urbanizáció, kulturális környezet, társadalmi környezet és esélyegyenlőség, makrogazdasági tényezők, mikrogazdasági tényezők Ismeri a kutatástechnika méréselméleti hátterét.
 4. Ismeri a köznevelési intézmények külső környezetével kapcsolatos szabályokat.
Skills
 1. Képes a nevelési-oktatási intézmény környezetére vonatkozó alapfogalmak megismerésére, gyakorlati alkalmazására, az ismeretek önálló fejlesztéséhez szükséges alapismeretek, készségek elsajátítására, az összefüggések felismerésére való képesség fejlesztésére, rendszerező képesség fejlesztésére
 2. Képes a nevelési-oktatási intézmény környezetét alkotó struktúra értelmezéséhez szükséges szociológiai, gazdasági és jogi alapfogalmak megismerésére, képesség a köznevelés rendszerében történő eligazodásra
 3. Képes a rendszerekben való gondolkodás-, az elemzési készség, a vezetői képességek kibontakoztatására, a döntés-előkészítéshez szükséges módszerek elsajátítására,
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Kapa Mátyás: A köznevelési intézmény és környezete I., jegyzet, BMGE Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest 2019
 • Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris, Budapest, 2006.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során 1. a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: 8-10 oldal terjedelmű dolgozat benyújtása

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 100%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
4
8
4
16

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A nevelési-oktatási intézmény környezetének struktúrája, a materiális környezet: a nevelési-oktatási intézmény materiális környezete, az intézmény és a materiális környezet kapcsolata, az ember által létrehozott környezet, a nevelési-oktatási intézmény épülete, kötelező felszerelése, a természeti környezet
2. A nevelési-oktatási intézmény immateriális környezete – a társadalmi, gazdasági és jogi környezet: demográfiai sajátosságok és tendenciák, foglalkoztatottsági jellemzők és tendenciák, szociális helyzet, urbanizáció, kulturális környezet, társadalmi környezet és esélyegyenlőség, makrogazdasági tényezők, mikrogazdasági tényezők, a nevelési-oktatási intézmény jogi környezetét alkotó jogágak, jogintézmények
3. A nevelési-oktatási intézmény és a fenntartó: a fenntartó fogalma, a fenntartás és a működtetés fogalmi elkülönítése, a fenntartó fajtái, a fenntartó jogai és kötelezettségei, a fenntartó és a nevelési-oktatási intézmény kapcsolata az intézmény jogállásának alakítása és a munkáltatói jogok gyakorlása területén a fenntartó és a nevelési-oktatási intézmény kapcsolata az intézmény működési kereteinek meghatározása területén, a fenntartó és a nevelési-oktatási intézmény kapcsolata az intézmény ellenőrzése és értékelése területén.
4. A nevelési oktatási intézmény partneri környezete (intézményesített kapcsolatok): a nevelési-oktatási intézmény kapcsolata a helyi önkormányzattal, a pedagógiai szakszolgálati intézményekkel, a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményekkel, a gyermekek, tanulók családjával, az egyházakkal, civil szervezetekkel, más nevelési-oktatási intézményekkel, felsőoktatási intézményekkel

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements